Vedtaget

8-2013 - Centerformål, Sønderbrogade, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
8-2013

Plannavn
Centerformål, Sønderbrogade, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
30. juni 2015

Høring start
30. juni 2015

Høring slut
26. august 2015

Dato for vedtagelse
27. oktober 2015

Dato for ikrafttræden
3. november 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er:

  • at ændre rammerne til centerformål,

  • at udlægge området til bydelscenter og

  • at fastlægge den maximale bebyggelsesprocent til 200.

Indhold

Rammerne skal give mulighed for, at der kan lokalplanlægges for centerformål, herunder boliger, butikker, liberale erhverv, offentlige formål og privat og offentlig service.


Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret byggeønske, der forudsætter ændrede anvendelsesmuligheder og en højere bebyggelsesprocent.

Planændringen er i god overensstemmelse med kommunens overordnede byudviklingsstrategi, der bl. a. går ud på at fortætte de centrale dele af Horsens, herunder at tilføre flere boliger og dermed skabe mere liv i byen.

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes en lokalplan for en del af rammeområdet.

 


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt forudgående offentlighed jfv. Planlovens §23c.

Anledningen hertil var et ønske om at give mulighed for detailhandel i området og at hæve bebyggelsesprocenten fra 90 til 200.

Høringen gav anledning til 5 breve med kommentarer, herunder bemærkninger til den varslede stigning i bebyggelsesprocenten og opfordring til at fremtidig bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i området.

Lokalplan 150, der regulerer udformning af skilte og facader, er gældende for området.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægger er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Detailhandel

Den geografiske udstrækning af bydelscenter Sønderbrogade/Vejlevej Nord ændres.

Bortset herfra er kommuneplantillægget i overensstemmelse med retningslinierne vedr. detailhandel i Kommuneplan 2013, herunder at udbygningsrammen på 2000 m2 fastholdes.

Området i krydset Sønderbrogade og Vejlevej ved Spedalsø Torv er i dag udpeget som bydelscenter. Den statistiske bymidteafgrænsning viser, at det er muligt at udvide afgræsningen af bydelscentret.

Sønderbrogade har tidligere været en primær handelsgade i Horsens og især betjent området Sønderbro. Herudover er den en af hovedindfaldsvejene til Horsens bymidte.

Der er i dag stadig detailhandel og kundeorienterede servicefunktioner langs hele Sønderbrogade også udenfor det afgrænsede bydelscenter. Generelt vurderes bygningerne på den vestlige del af Sønderbrogade i dag at være i dårlig forfatning. Derfor ønskes hele den eksisterende bebyggelse på Sønderbrogade 34-52 nedrevet og erstattet med nye tidssvarende boliger og en dagligvarebutik på 1.000 m2. Dette projekt vil give området et markant og tiltrængt løft.

Projektet forudsætter dog, at bydelscentret ved Spedalsø Torv udvides til bl. a. at omfatte Sønderbrogade 34-52. Dette vil være i tråd med gældende Kommuneplan 2009 for Horsens Kommune. Her er målsætningen for detailhandelen at "fremme et stærkt og varieret butiksudbud i Kommunen samt at sikre balance i butikslokaliseringen, således at der opnås nærhed og god tilgængelighed for borgerne, især for dem uden bil.

En udvidelse af bydelscentrets geografiske udstrækning vil medvirke til at fremme butiksudbuddet i den sydvestlige del af Horsens, samt forbedre indkøbsforholdene for borgerne i bydelen. Herudover vil nybyggeriet være en forskønnelse af området og vil følge Byrådets mål om en fortætning af den sydlige del af Horsens by.

Ændringen af bydelscentrets udstrækning har baggrund i et ønske om at tilføre Sønderbrogade, som er en gammel handelsgade, mulighed for en tiltrængt fornyelse, herunder mulighed for at erstatte tomme butikker i nedslidte bygninger med nybyggeri til boliger og en dagligvarebutik på 1000 m2.

På denne måde udnyttes en del af den eksisterende udbygningsramme på 2.000 m2, hvilket er i god overensstemmelse med, at der generelt er behov øget dagligvareforsyning i den sydvestlige bydel i Horsens, som det fremgår af detailhandelsanalyse for Horsens Kommune, udarbejdet af COWI september 2014.

I forbindelse med det konkrete byggeprojekt nedlægges, der ca. 800 m2 butiksareal i de bygninger der nedrives, hvilket betyder, at der netto kun udnyttes ca. 200 m2 af udbygningsrammen på 2000 m2.

Herefter resterer 1800 m2 af den samlede udbygningsrammen indenfor bydelscentret.

 

Støj

Området ligger indenfor "planlægningszone for støj". I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau, men det skal i lokalplanlægningen sikres at boliger og anden søjfølsom anvendelse indrettes, så støjgener mindskes mest muligt. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

De eksisterende rammeområder HR.00.06.I.1., HR.02.C.1 aflyses og HR.02.I.3. og HR.00.05.B.1. justeres til kanten af den nye ramme HR.00.06.C.2.

Maksimal miljøklasse: 2


Miljøvurdering

Der er foretaget en screening efter Miljøvurderingsloven.

Horsens Kommune har vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Udvidelsen af bydelscentret er alene en geografisk udvidelse. Den eksisterende arealramme og udbygningsramme forbliver uændret.

Rammeændringen giver kun mulighed for et begrænset nybyggeri.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 4.

 

Retsvirkninger

Retsvirkninger


Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2, angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3, angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.00.06.I.1.
HR.02.C.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.00.06.C.2

 


Planlægningsområdet til venstre i billedet fra 1965 - viser butiksliv i Sønderbrogade.

 

Området i dag.

 

Afgrænsning af eks. bydelscenter (fed blå streg) med markering af de 8 branchegrupper.

 

 

Statistisk afgrænsning i forhold til eksisterende bydelscenter.

 

 

Afgrænsning af nyt bydelscenter - fed blå streg.

 

 

Det nye rammeområde.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer