Sammenfattende redegørelse

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Tillæg 7 – Byvækst og fritidsformål til Kommuneplan 2013 gennemført en miljøvurdering. Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planforslaget i perioden 17. februar til 30. april 2015. Der er ikke indkommet bemærkninger til miljøvurderingen i høringsperioden, derfor har høringen ikke givet anledning til ændringer af miljøvurderingen. Der er i høringsperioden kommet i alt 27 bemærkninger til planforslaget, disse har givet anledning til mindre ændringer af selve planen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 9 skal der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslaget, der er omfattet af kravet om miljøvurdering udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde følgende punkter:

 

-       Hvordan er miljøhensynene er integreret i planen

-       Hvordan miljørapporten og de bemærkninger der er kommet i offentlighedsperioden, er taget i betragtning

-       Hvorfor planen er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet

-       Hvordan de væsentligste miljøpåvirkninger af planen vil blive overvåget.

Miljøvurderingen er foretaget på de ændringer Tillæg 7 foreslår i forhold til Kommuneplan 2013. I sagens natur er konsekvensvurdering af forslag til kommuneplantillæg med udpegning af nye rammeområder, afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle screenes iht. miljøvurderingsloven.

Scopingen og miljøvurderingen er opdelt i 10 hovedelementer. Disse 10 hovedelementer er udgangspunkt for sammenfatningen af miljøvurderingen og dermed også for denne sammenfattende redegørelse. De 10 emner er: Klima, Ressourcer, Vand, Jord, Luft, Støj & vibrationer, Natur, Landskab, Kulturarv og Befolkning & sundhed.

 

Klima

Temaet klima omfatter energiforbrug, CO2-udledning og klimatilpasning. Retningslinjer og arealudpegninger for nye skovrejsningsområder kan bidrage til CO2-reduktion, fordi skov under vækst binder CO2.

Et nyt arealudlæg til boligformål er delvist udpeget som lavbundsareal. Det vurderes, at udnyttelse af arealet til byudvikling vil være forenelig med retningslinjen for lavbundsarealer og potentielle vådområder, da kravet om friholdelse for byggeri og anlæg vil kunne forenes med ønsket om udnyttelse af den øvrige del af arealet. Dette afklares endeligt i detailplanlægningen for området. Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende klima.

 

Ressourcer

Temaet ressourcer omfatter arealforbrug, produkter/materialer/råstoffer og affald. Planen fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anlæg, herunder forbrug af produkter/materialer/råstoffer og affald. Konsekvenserne afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i forbindelse med denne plan. Miljøvurderingen for temaet ressourcer omfatter derfor udelukkende arealforbrug.

Det udlagte arealforbrug til byformål og sommerhuse øges i begrænset med planen, med en nettoudvidelse af rammeplanlagte områder med til byudvikling og sommerhuse på 71,6 ha. Der foreslås ikke yderligere afhjælpende foranstaltninger vedrørende ressourcer ud over det at der er taget arealer ud af kommuneplanen netop for at begrænse arealforbruget.

 

Vand

Temaet vand omfatter grundvand og drikkevand, søer, vandløb og kystvande samt spildevand. I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder m.v.) udlægger planen 5 nye rammeområder, der er beliggende i OSD-områder og heraf er 3 beliggende i NFI-områder. Endvidere var forslaget til en ny landsbyafgrænsning af Voervadsbro delvist beliggende i ODS/NFI, men denne landsbyafgrænsning er taget ud af den endelige plan. To områder der udtages af planlægningen er beliggende i OSD/NFI og inden for kildepladszone.

Der kan alene planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder. I OSD er der krav om, at der redegøres for planbehov og grundvandsbeskyttelse. I NFI (og ikke kortlagte områder) er der krav om supplerende redegørelse for tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en supplerende redegørelse for planlægning i områder med grundvandsinteresser, der fastlægger retningslinjer og bestemmelser, der er med til at hindre en forurening af grundvandet, herunder konkrete tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. Grundvandsredegørelsen foreligger som separat dokument. På baggrund af konkrete vurderinger af grundvandsressourcen, beskyttelsesniveauet mv. i redegørelsen og med den planlagte anvendelse af tekniske tiltag vurderes det, at de planlagte nye rammeområder indenfor OSD/NFI kan ske med en lav risiko for påvirkning af grundvandsressourcen.

Der skal planlægges med særlige forholdsregler i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcerne i de berørte OSD områder. Den statslige udmelding og grundvandsredegørelsen angiver en række tekniske tiltag der kan tages i anvendelse i planlægningen vedrørende befæstede arealer, afledning af regn- og spildevand, samt håndtering af olie og kemikalier. Øvrige afhjælpende foranstaltninger kan omfatte krav til materialer, information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv.

Ved byudvikling i OSD-områder skal der indgå særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet. Foranstaltninger i forhold til risiko for grundvandsforurening og begrænsning af oversvømmelse kan dog være modsatrettede og i den videre planlægning er der behov for en afvejning af disse hensyn. Der er fastlagt forslag til overvågning og afbødende foranstaltninger, som sammen med bestemmelser i grundvandsredegørelsen sikrer, at risikoen for grundvandet minimeres. Det er vurderet, at der kan etableres den fornødne overvågning og sikkerhed til at forebygge grundvandsforurening.

 

Jord

Planen fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anlæg. Konsekvenserne for jordbund, herunder jordforurening, afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i denne plan. Der er V1 og V2 registreret forurening indenfor et enkelt af udlæggene (Hatting). Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende jord i forbindelse med kommuneplantillægget.

 

Luft

Temaet luft omfatter emissioner, lugt og diffuse kilder. Planen omfatter ikke arealudpegninger til anlæg mv., hvor der af hensyn til forebyggelse af lugtgener, skal overholdes minimumsafstande til boliger o.l.

Konsekvenserne for lugtgener fra landbrug, afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i denne plan. Der kan i rammer for byudviklingsområder fastlægges, at lokalplanlægningen skal tage hensyn til, at sikre afstand fra nye boligområder til eksisterende og planlagte husdyrbrug/drifts-bygninger. Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende luft.

 

Støj og vibrationer

Temaet støj og vibrationer omfatter arealudlæggenes støjpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes støjpåvirkning af arealudlæg. I alt 9 nye arealudlæg vurderes at være påvirket af støj fra veje, jernbane og erhverv og er beliggende i planlægningszone for støj. Der foretages udlæg af 7 nye boligområde,

og 1 sommerhusområde, der kan være påvirket af støj. Endvidere udtages 6 eksisterende rammeområder – 4 erhvervsområder og 2 boligområder - beliggende i planlægningszone for støj. Evt. negative konsekvenser afhænger af i hvilket omfang, der gennemføres afhjælpende foranstaltninger i forbindelse meddetailplanlægningen.

I områder, hvor støjniveauet overstiger grænseværdierne skal der gennemføres en særlig støjvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen og der skal fastlægges og gennemføres afhjælpende foranstaltninger afhængig af den konkrete sag. Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

 

Natur

Temaet natur omfatter Natura 2000-områder, flora og fauna - herunder truede arter og biologisk mangfoldighed, beskyttede naturtyper, spredningskorridorer og lavbundsarealer. Arealudpegning for skovrejsningsområder øges med to nye områder på i alt 85 ha., som dels er med til at øge omfanget af bynære skovområder og dels medvirker til opfyldelsen af det nationale mål for skovrejsning.

Udpegning af nye skovrejsningsområder, vil kunne øge omfanget af naturområder og grønne forbindelser. Samtidigt berøres nogle få naturområder af arealudlæg til nye rammeområder:

Naturbeskyttelsesområde: 1 arealudlæg til sommerhuse er beliggende i naturbeskyttelsesområde.

Potentielt naturområde: 1 arealudlæg til sommerhuse er beliggende i område udpeget som potentiel natur og økologisk forbindelse.

§ 3 områder: 2 arealudlæg til boligformål omfatter beskyttede naturtyper.

Ved de nævnte arealudlæg er der tale om, at et naturområde/naturværdier indgår som en del af arealudlægget. Konsekvenserne afhænger derfor af, hvordan hensynet til naturen indgår i den efterfølgende planlægning. Det forudsættes, at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Ved lokalplanlægning kan hensynet til naturnetværk og biotoper varetages ved bestemmelser om bevaring af eksisterende natur og skove i de planlagte områder i forbindelse med disponering af området, fastlæggelse af randzoner mv., evt. på grundlag af en nærmere vurdering af udpegningsgrundlaget.

Landskab

Temaet landskab omfatter landskabelige værdier og særlige beskyttelsesområder, herunder kystnærhedszonen, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. Planen inddrager lidt omkring 196 ha "bar mark" til byudvikling. Dog udtages ca. 130 ha. med eksisterende rammeområder af planlægningen, således at nettoforøgelsen af områder til byudvikling mv. er 71,6 ha. Dette vil få landskabelige konsekvenser for det bynære landskab ved de pågældende byer. Konsekvenserne afhænger af, hvordan udbygningen disponeres og udføres.

Af planens nye arealudlæg er 4 områder beliggende i kystnærhedszonen og 5 i værdifulde landskaber, samt 8 områder beliggende i geologiske interesseområder. Arealudlæg i kystnærhedszonen er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med de statslige udmeldinger, og for planlægning i de kystnære områder er der krav om en særlig planmæssig begrundelse. Alle 4 områder er beliggende bag den eksisterende by og som naturlig udbygning af byområdet. Områderne inddrages for at sikre nødvendige byudviklingsarealer med en placering i tilknytning til eksisterende bymønster byer.

For landskabsområderne gælder, at ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets konkrete særkende. Formålet er at ny bebyggelse og placering af anlæg tilpasses bedst mulig i forhold til landskabselementer og -værdier.

For anlæg der kan påvirke kysten, værdifulde landskaber og geologiske interesseområder skal byggeriet indpasses i landskabet gennem krav til lokalisering og bebyggelsens omfang, samt valg af materialer. Det forudsættes, at der i den efterfølgende detaljerede planlægning, redegøres for de visuelle påvirkninger og foretages konkret vurdering af landskabsinteresser.

 

Kulturarv

Temaet kulturarv omfatter fortidsminder, kirker og deres omgivelser, bygningskulturarv, kulturmiljøer, beskyttede diger og arkæologisk arv. Planforslaget udlægger nye rammeområder, som berører forskellige typer af kulturarvsinteresser:

Kirkefredning, samt kirkebyggelinjer og -omgivelser: Et mindre areal af nyt rammeområde syd for Tyrsted Kirke er omfattet af arealfredning. 3 nye rammeområde er delvist omfattet af kirkebyggelinjer og 2 nye rammeområder er delvist beliggende i kirkeomgivelser.

Beskyttede diger: Der findes beskyttede diger inden for 3 af de nye rammeområder.

Fredet fortidsminde: I to tilfælde findes der et fredet fortidsminde i nyt rammeområde i form af en rundhøj fra oldtiden, som er omfattet af en beskyttelseslinje i en radius på 100 m.

Værdifulde kulturmiljøer: Planforslaget omfatter 1 nyt rammeområde, som delvist er beliggende inden for værdifuldt kulturmiljø (Agrare miljøer før 1800 – Meldrup Landsby).

Ved de nævnte arealudlæg er der tale om, at kulturværdier indgår som en del af arealudlægget. For alle arealudlæg, der omfatter kulturarv, gælder det, at planens indvirkning afhænger af, hvordan hensynet til kulturarven i områderne varetages i den videre planlægning. Den konkrete indvirkning kan derfor først vurderes i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

I forbindelse med lokalplanlægning bør hensynet til kirker og kulturværdier varetages ved at tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning, eller ved at disponere ny bebyggelse og placering af anlæg således, at væsentlige sigtelinjer friholdes. Det forudsættes, at beskyttelsesinteresser ved kirker og fortidsminder respekteres/friholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

 

Befolkning og samfund

Temaet befolkning og samfund omfatter en lang række faktorer, som tager sigte på en vurdering af konsekvenserne af den miljømæssige forandring, som påføres mennesker, herunder sundhedsfaktorer og gener, erhvervsliv og materielle goder samt rekreative og trafikale forhold. Byudvikling sker fortsat primært ved inddragelse af landbrugsjord til byformål. Udlæg af nye rammeområder til byudvikling, sommerhuse mv., samt arealudpegning for skovrejsningsområder medfører en reduktion i arealudpegning for særligt værdifulde landbrugsområder. Der er derfor et pres på arealerne i det åbne land omkring byerne. Retningslinjen for skovrejsningsområder og udlæg af nye rammeområde til bynære rekreative formål medvirker til at øge tilgængeligheden til bynære skove og rekreative faciliteter i tilknytning til byerne, og forbedrer dermed muligheder for fysisk udfoldelse og rekreation.

 Overgangen mellem by og land skal fastlægges konkret i detailplanlægningen i kommuneplanens rammer og lokalplanlægningen. I detailplanlægningen bør der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

 

Overvågning

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplantillægget. Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner og ved administration af sektorlovgivningen. Herunder f.eks. at Horsens Kommune selvfølgelig fører tilsyn med grundvandskvaliteten i vandværkernes boringer og vandkvaliteten hos kommunens enkeltindvindere, gennem de analyser som vandværkerne og enkeltindvinderne får foretaget af deres vand.

Horsens Kommune skal således i forbindelse med gennemførelsen af planen give forskellige tilladelser i henhold til plan- og miljølovgivning og har mulighed for at regulere og opstille vilkår, som har til hensigt at mindske påvirkningerne på miljøet. Overvågning af planens indvirkning på miljøet vil ske gennem det almindelige kommunale tilsyn med overholdelse af de relevante lovgivninger, som kommunen administrerer. Yderligere overvågningsinitiativer vurderes ikke nødvendige. I forbindelse med lokalplanlægningen vil der som minimum blive gennemført miljøscreening og evt. miljøvurdering. Tilsvarende vil der i relation til større bygge- og anlægsprojekter som f.eks. et fælles biogasanlæg eventuelt udarbejdes en VVM-redegørelse og som minimum en VVM-screening. I den forbindelse vil væsentlige påvirkninger af det konkrete anlæg blive undersøgt og de eventuelle nødvendige afværgeforanstaltninger, vil blive indbygget i projektet.

  

Alternativer herunder 0-alternativet

I miljøvurderingen af kommuneplanforslaget er der i forbindelse med hver af de 10 hovedemner foretaget en vurdering af 0-alternativet. Samtidig er miljøhensynet løbende er inddraget i planprocessen for kommuneplanens tilblivelse. Derfor har det været muligt - og helt naturligt - løbende at fravælge de løsninger, der vil få en væsentlig eller uacceptabel påvirkning af miljøet. 0-alternativet betragtes som værende den situation der opstår, hvis Tillæg 7 ikke gennemføres.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslaget er der kommet en række forslag om alternative arealudlæg. Disse alternativer er alle vurderet forud for den endelige vedtagelse. Det drejer sig om alternative placeringer/udvidelse af udlægget i Hatting, udvidelse af udlægget i Yding samt et alternativt areal i Stensballe indenfor kystnærhedszonen, som alle allerede er vurderet i forbindelse med foroffentlighedsperioden. Derfor har Horsens Kommune allerede vurderet disse alternativer som ikke værende realistiske på nuværende tidspunkt. Derudover kom der forslag om et nyt areal samt en udvidelse af det foreslåede areal i Gedved. Disse forslag er begge en del af den helhedsplan der ligger for Gedved og vil derfor på et senere tidspunkt måske også blive inddraget til byvækst. På nuværende tidspunkt er det vurderet at udlægget i planforslaget er det mest hensigtsmæssige i forhold til infrastruktur, nærhed til skole, børnehave og andre servicefaciliteter og i forhold til muligheden for realisering.

Derudover er taget områder ud af den endelig plan i forhold til forslaget til tillægget jf. aftale med Naturstyrelsen. Der drejer sig om:

BR.74.L. og BR.74.B.2. – Voervadsbro udtages af den endelig plan, fordi Naturstyrelsen ikke mener, at udlægget ligger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. NST har meddelt at udlægget strider mod de statslige interesser at udlægge rammen BR.74.B2., da byudvikling skal ske i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse.

BR.41.CB.3. Præstevænget - Nim. Arealet tages ud af den endelige plan, fordi Naturstyrelsen, ikke mener, at Horsens Kommunes redegørelse godtgøre, at der ikke findes alternative placeringer uden for OSD og NFI.

Elbæk Strandhuse - HR.05.G.6. udtages af den endelige plan, fordi der gennemføres en særskilt planlægning for området.

Derudover sker der en reduktion af HR.05.B.29: Stensballe – Værvej. Dette sker ud fra landskabsmæssige overvejelser.

Horsens Kommune vurderer ikke at der på nuværende tidspunkt findes andre bedre og mindre miljøpåvirkende alternativer til de arealudlæg og arealreduktioner der foretages med Tillæg 7 – Byvækst og fritidsformål til Kommuneplan 2013.

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer