Referencer

Naturstyrelsen: Landsplanredegørelse 2013. Miljøministeriet, december 2013.

Naturstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Miljøministeriet 2011.

Naturstyrelsen: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Miljøministeriet 2012.

Naturstyrelsen: Natura 2000-plan 2009-2015. Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen, Natura 2000-område nr. 52. Naturstyrelsen, 2011.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 53 2003, Strategi for begrænsning af vej-trafikstøj - Delrapport 2 - Støj, gener og sundhed

Råstofplan 2012 for Region Midtjylland. August 2012.

Horsens Kommuneplan 2013-25 (http://kommuneplan.horsens.dk/)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 for byvækst og fritidsformål. (http://kommuneplan.horsens.dk/)

Grundvandsredegørelse for byudvikling, Horsens Kommune 2014.

Screening af kommuneplantematillæg for byudvikling, Horsens Kommune 2014.

Scopingnotat - Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 7. Horsens Kommune 2014.

Miljøportalen (http://arealinformation.miljoeportal.dk/)

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer