Ikke teknisk resumé

Miljøvurderingen omfatter Forslag til Tillæg 7 for Byvækst og fritidsformål til Kommuneplan 2013 for Horsens Kommune, og er gennemført efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det følgende udgør en sammenfatning af miljørapportens vurderinger og er inddelt efter scopingens indholdselementer med udgangspunkt i Miljøvurderingslovens brede miljøbegreb.

For nogle af miljøparametrene er det generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau, som planen har, fordi indvirkningen afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning.

Afgrænsningen af miljøvurderingen af kommuneplanen er gennemført i 2 trin:

 • planmæssig scoping, der er en gennemgang af planens væsentligste ændringer i forhold til det gældende plangrundlag.
 • miljømæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer, de kan få væsentlige miljøkonsekvenser, er identificeret.

Scopingen og miljøvurderingen er opdelt i 10 hovedelementer. Disse 10 hovedele-menter er udgangspunkt for sammenfatningen af miljøvurderingen i afsnit 2.2.

Planmæssige ændringer

Miljøvurderingen bygger på ændringerne i forhold til Kommuneplan 2013. Med planforslaget er der gennemført ændringer i kommuneplanens retningslinjer og rammer. Som udgangspunkt for vurderingen er der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Nedenfor gives en punktvis oversigt over ændringer i planens retningslinjer og arealudlæg.

Retningslinjer

Der er gennemført følgende ændringer i kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger:

 • 1.1 Byvækst og byzone
  Der er tilføjet følgende punkter til retningslinjen:
  - Beregning af arealbehov
  - Afgrænsningen af byvækstarealer
  - Rækkefølgen for byvæksten
  - Administration af byvækstarealer
  - Adgang til landskabet
  - Udpegning af byvækstarealer (15 nye udlæg 14 til boliger og 1 til en dagligvarebutik i Nim)
 • 1.2 Sommerhusområder
  Retningslinjen er ikke ændret, men der udpeges et nyt sommerhusområde ved Fyel Mose (ved Gantrup).
 • 1.11 Detailhandel
  Retningslinjen er ikke ændret, men der foretages en mindre udvidelse af lokalcentret i Nim.
 • 1.13 Afgrænsede landsbyer
  Retningslinjen er ikke ændret, men der er fastlagt afgrænsning af landsbyen Voervadsbro.
 • 2.10 Skovrejsning
  Retningslinjen er ikke ændret, men der udpeges to nye skovrejsningsområder på ca. 85 ha.
 • 5.3 Landbrug
  Retningslinjen er ikke ændret, men arealudpegning er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer og sommerhusområde.
 • 6.14 Sejlads (og generelt for retningslinjer vedr. Ferie og fritid)
  Der er tilføjet ny retningslinje for sejlads.
  Der er tilføjet beskrivelse af mål og redegørelse for de enkelte temaer under Ferie og fritid.

Rammer og arealudlæg

Der er gennemført følgende ændringer i arealudlæg:

 • Boligformål
  Der foretages udlæg af 14 nye boligområder (i alt 206,6 ha). Heraf er et område delvist udlagt til erhvervsformål i det gældende plangrundlag.
  Fem eksisterende boligområder (i alt 43,9 ha) udtages af planlægningen.
 • Erhvervsformål
  Fire eksisterende erhvervsområder (i alt 87,7 ha) udtages af planlægningen.
  Der udlægges et nyt område til detailhandel på ca. 1,0 ha.
 • Sommerhusformål
  Der foretages udlæg af to nye områder til sommerhuse på 7,0 ha.
 • Rekreative områder
  Der foretages udlæg af nye rammeområder til bynære rekreative formål, der skal friholdes for bebyggelse. Heraf indgår nogle i udpegning af bynære skovrejsningsområder.
  For alle eksisterende lovlige anvendelser til fritidsformål er der fastlagt en selvstændig kommuneplanramme.

Samlet planlægges der således for en samlet netto udvidelse af rammeplanlagte områder med til byudvikling og sommerhuse på 83 ha. Arealudlæggenes konkrete og samlede miljøpåvirkning vurderes.

Miljøvurdering

Resuméet nedenfor er en sammenfatning af de miljøkonsekvenser, der er beskrevet i miljørapportens kapitel 5 "Miljøvurdering".

Klima

Temaet klima omfatter energiforbrug, CO2-udledning og klimatilpasning.

Retningslinjer og arealudpegninger for nye skovrejsningsområder kan bidrage til CO2-reduktion, fordi skov under vækst binder CO2.

Et nyt arealudlæg til boligformål er delvist udpeget som lavbundsareal. Det vurderes, at udnyttelse af arealet til byudvikling vil være forenelig med retningslinjen for lavbundsarealer og potentielle vådområder, da kravet om friholdelse for byggeri og anlæg vil kunne forenes med ønsket om udnyttelse af den øvrige del af arealet.

Afhjælpende foranstaltninger

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende klima.

Ressourcer

Temaet ressourcer omfatter arealforbrug, produkter/materialer/råstoffer og affald.

Planen fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anlæg, herunder forbrug af produkter/materialer/råstoffer og affald. Konsekvenserne afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i denne plan. Miljøvurderingen for temaet ressourcer omfatter derfor kun arealforbrug.

Det udlagte arealforbrug til byformål og sommerhuse øges i begrænset med planen, med en nettoudvidelse af rammeplanlagte områder med til byudvikling og sommerhuse på 83,0 ha, jf. "Rammer og arealudlæg" ovenfor.

Afhjælpende foranstaltninger

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende ressourcer.

Vand

Temaet vand omfatter grundvand og drikkevand, søer, vandløb og kystvande samt spildevand.
I områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder m.v.) udlægger planen 5 nye rammeområder, der er beliggende i OSD områder og heraf er 3 beliggende i NFI områder. Endvidere er ny landsbyafgrænsning af Voervadsbro delvist beliggende i ODS/NFI. To områder der udtages af planlægningen er beliggende i OSD/NFI og inden for kildepladszone.

Der kan alene planlægges for boliger og mindre grundvandstruende virksomheder. I OSD er der krav om, at der redegøres for planbehov og grundvandsbeskyttelse. I NFI (og ikke kortlagte områder) er der krav om supplerende redegørelse for tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en supplerende redegørelse for planlægning i områder med grundvandsinteresser, der fastlægger retningslinjer og bestemmelser, der er med til at hindre en forurening af grundvandet, herunder konkrete tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. Grundvandsredegørelsen foreligger som separat dokument.

På baggrund af konkrete vurderinger af grundvandsressourcen, beskyttelsesniveauet mv. i redegørelsen og med den planlagte anvendelse af tekniske tiltag vurderes det, at de planlagte nye rammeområder indenfor OSD/NFI kan ske med en lav risiko for påvirkning af grundvandsressourcen.

Afhjælpende foranstaltninger

Der skal planlægges med særlige forholdsregler til beskyttelse af grundvandsressourcerne i de berørte OSD områder. Den statslige udmelding og grundvandsredegørelsen angiver en række tekniske tiltag der kan tages i anvendelse i planlægningen vedrørende befæstede arealer, afledning af regn og spildevand, samt håndtering af olie og kemikalier. Øvrige afhjælpende foranstaltninger kan omfatte krav til materialer, information om brug af pesticider, placering af potentielle forureningskilder mv.

Ved byudvikling i OSD områder skal der indgå særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet. Foranstaltninger i forhold til risiko for grundvandsforurening og begrænsning af oversvømmelse kan dog være modsatrettede og i den videre planlægning er der behov for en afvejning af disse hensyn.

Der er fastlagt forslag til overvågning og afbødende foranstaltninger, som sammen med bestemmelser i grundvandsredegørelsen sikrer, at risikoen for grundvandet minimeres. Det er vurderet, at der kan etableres den fornødne overvågning og sikkerhed til at forebygge grundvandsforurening.

Jord

Planen fastlægger ikke detaljerede bestemmelser for bebyggelse og anlæg. Konsekvenserne for jordbund, herunder jordforurening, afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i denne plan.

Afhjælpende foranstaltninger

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende jord.

 

 

 

Luft

Temaet luft omfatter emissioner, lugt og diffuse kilder. Planen omfatter ikke arealudpegninger til anlæg mv., hvor der af hensyn til forebyggelse af lugtgener, skal overholdes minimumsafstande til boliger o.l.

Konsekvenserne for lugtgener fra landbrug, afhænger af den efterfølgende lokalplanlægning i forbindelse med realisering af arealudlæggene og er ikke vurderet i denne plan. Der kan i rammer for byudviklingsområder fastlægges, at lokalplanlægningen skal tage hensyn til, at sikre afstand fra nye boligområder til eksisterende og planlagte husdyrbrug/driftsbygninger.

Afhjælpende foranstaltninger

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger vedrørende luft.

Støj og vibrationer

Temaet støj og vibrationer omfatter arealudlæggenes støjpåvirkning af omgivelserne og omgivelsernes støjpåvirkning af arealudlæg.

I alt 9 nye arealudlæg vurderes at være påvirket af støj fra veje, jernbane og erhverv og er beliggende i planlægningszone for støj. Der foretages udlæg af 7 nye boligområder, et sommerhusområde og et centerområde, der kan være påvirket af støj. Endvidere udtages 6 eksisterende rammeområder – 4 erhvervsområder og 2 boligområder beliggende i planlægningszone for støj. Evt. negative konsekvenser afhænger af i hvilket omfang, der gennemføres afhjælpende foranstaltninger i forbindelse med detailplanlægningen.

Afhjælpende foranstaltninger

I områder, hvor støjniveauet overstiger grænseværdierne skal der gennemføres en særlig støjvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen og der skal fastlægges og gennemføres afhjælpende foranstaltninger afhængig af den konkrete sag.

Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Natur

Temaet natur omfatter Natura 2000områder, flora og fauna herunder truede arter og biologisk mangfoldighed, beskyttede naturtyper, spredningskorridorer og lavbundsarealer.

Arealudpegning for skovrejsningsområder øges med to nye områder på i alt 85 ha., som dels er med til at øge omfanget af bynære skovområder og dels medvirker til opfyldelsen af det nationale mål for skovrejsning.

Udpegning af nye skovrejsningsområder, vil kunne øge omfanget af naturområder og grønne forbindelser. Samtidigt berøres nogle få naturområder af arealudlæg til nye rammeområder:

 • Naturbeskyttelsesområde
  1 arealudlæg til sommerhuse er beliggende i naturbeskyttelsesområde.
 • Potentielt naturområde
  1 arealudlæg til sommerhuse er beliggende i område udpeget som potentiel natur og økologisk forbindelse.
 • § 3 områder
  2 arealudlæg til boligformål omfatter beskyttede naturtyper.

Ved de nævnte arealudlæg er der tale om, at et naturområde/naturværdier indgår som en del af arealudlægget. Konsekvenserne afhænger derfor af, hvordan hensynet til naturen indgår i den efterfølgende planlægning. Det forudsættes, at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Afhjælpende foranstaltninger

Ved lokalplanlægning kan hensynet til naturnetværk og biotoper varetages ved bestemmelser om bevaring af eksisterende natur og skove i de planlagte områder i forbindelse med disponering af området, fastlæggelse af randzoner mv., evt. på grundlag af en nærmere vurdering af udpegningsgrundlaget.

Landskab

Temaet landskab omfatter landskabelige værdier og særlige beskyttelsesområder, herunder kystnærhedszonen, bygge og beskyttelseslinjer, fredninger mv.

Planen inddrager lidt over 210 ha "bar mark" til byudvikling. Dog udtages ca. 130 ha. med eksisterende rammeområder af planlægningen, således at nettoforøgelsen af områder til byudvikling mv. er ca. 80 ha. Dette vil få landskabelige konsekvenser for det bynære landskab ved de pågældende byer. Konsekvenserne afhænger af, hvordan udbygningen disponeres og udføres.

Af planens nye arealudlæg er 4 områder beliggende i kystnærhedszonen og 7 i værdifulde landskaber, samt 10 områder beliggende i geologiske interesseområder.

Arealudlæg i kystnærhedszonen er som udgangspunkt ikke i overensstemmelse med de statslige udmeldinger, og for planlægning i de kystnære områder er der krav om en særlig planmæssig begrundelse. Alle 4 områder er beliggende bag den eksisterende by og som naturlig udbygning af byområdet. Områderne inddrages for at sikre nødvendige byudviklingsarealer med en placering i tilknytning til eksisterende bymønster byer.

For landskabsområderne gælder, at ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets konkrete særkende. Formålet er at ny bebyggelse og placering af anlæg tilpasses bedst mulig i forhold til landskabselementer og værdier.

Afhjælpende foranstaltninger

For anlæg der kan påvirke kysten, værdifulde landskaber og geologiske interesseområder skal byggeriet indpasses i landskabet gennem krav til lokalisering og bebyggelsens omfang, samt valg af materialer. Det forudsættes, at der i den efterfølgende detaljerede planlægning, redegøres for de visuelle påvirkninger og foretages konkret vurdering af landskabsinteresser.

Kulturarv

Temaet kulturarv omfatter fortidsminder, kirker og deres omgivelser, bygningskulturarv, kulturmiljøer, beskyttede diger og arkæologisk arv.

Planforslaget udlægger nye rammeområder, som berører forskellige typer af kulturarvsinteresser:

 • Kirkefredning, samt kirkebyggelinjer og omgivelser
  Et mindre areal af nyt rammeområde syd for Tyrsted Kirke er omfattet af arealfredning.
  3 nye rammeområde er delvist omfattet af kirkebyggelinjer og 2 nye rammeområder er delvist beliggende i kirkeomgivelser.
 • Beskyttede diger
  Der findes beskyttede diger inden for 3 af de nye rammeområder.
 • Fredet fortidsminde
  I to tilfælde findes der et fredet fortidsminde i nyt rammeområde i form af en rundhøj fra oldtiden, som er omfattet af en beskyttelseslinje i en radius på 100 m.
 • Værdifulde kulturmiljøer
  Planforslaget omfatter 1 nyt rammeområde, som delvist er beliggende inden for værdifuldt kulturmiljø (Agrare miljøer før 1800 – Meldrup Landsby).

Ved de nævnte arealudlæg er der tale om, at kulturværdier indgår som en del af arealudlægget. For alle arealudlæg, der omfatter kulturarv, gælder det, at planens indvirkning afhænger af, hvordan hensynet til kulturarven i områderne varetages i den videre planlægning. Den konkrete indvirkning kan derfor først vurderes i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning.

Det bør endvidere sikres, at konkrete kulturarvsinteresser friholdes for tilplantning i forbindelse med ny skovrejsning.

Afhjælpende foranstaltninger

I forbindelse med lokalplanlægning bør hensynet til kirker og kulturværdier varetages ved at tilpasse bebyggelsens højde og visuelle virkning, eller ved at disponere ny bebyggelse og placering af anlæg således, at væsentlige sigtelinjer friholdes. Det forudsættes, at beskyttelsesinteresser ved kirker og fortidsminder respekteres/friholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Befolkning og samfund

Temaet befolkning og samfund omfatter en lang række faktorer, som tager sigte på en vurdering af konsekvenserne af den miljømæssige forandring, som påføres mennesker, herunder sundhedsfaktorer og gener, erhvervsliv og materielle goder samt rekreative og trafikale forhold.

Byudvikling sker fortsat primært ved inddragelse af landbrugsjord til byformål. Udlæg af nye rammeområder til byudvikling, sommerhuse mv., samt arealudpegning for skovrejsningsområder medfører en reduktion i arealudpegning for særligt værdifulde landbrugsområder. Der er derfor et pres på arealerne i det åbne land omkring byerne.

Retningslinjen for skovrejsningsområder og udlæg af nye rammeområde til bynære rekreative formål medvirker til at øge tilgængeligheden til bynære skove og rekreative faciliteter i tilknytning til byerne, og forbedrer dermed muligheder for fysisk udfoldelse og rekreation.

Planlægning for etablering af ny dagligvarebutik i Nim kan reducere behovet for at handle dagligvarer uden for byen og dermed transportbehov. Planlægningen kan betyde en styrkelse af byens bosætningspotentiale og vil medvirke til at sikre et varieret handelsudbud og lokal butiksforsyning.

Afhjælpende foranstaltninger

Overgangen mellem by og land skal fastlægges konkret i detailplanlægningen i kommuneplanens rammer og lokalplanlægningen.

I detailplanlægningen bør der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny boligbebyggelse mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Overvågning

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplantillægget. Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner og ved administration af sektorlovgivningen. Herunder at Horsens Kommune fører selvfølgelig tilsyn med grundvandskvaliteten i vandværkernes boringer og vandkvaliteten hos kommunens enkeltindvindere, gennem de analyser som vandværkerne og enkeltindvinderne får foretaget af deres vand.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner vil der som minimum ske en miljøscreening efter Miljøvurderingsloven og i forbindelse med større bygge og anlægsprojekter vil der som minimum blive lavet en VVMscreening efter Planloven.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer