Tillæg 7 - Kommuneplan 2013 - Vedtaget

Miljøvurdering

Denne miljørapport er udarbejdet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages en miljøvurdering af de planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen omfatter Forslag til Tillæg 7 for Byvækst og fritidsformål til Kommuneplan 2013. De ændringer af det eksisterende plangrundlag som foreslås, vurderes at kunne have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor miljøvurderingen er foretaget.

Med kommuneplantillægget er der gennemført en række nye/ændrede arealudlæg i forbindelse med byudvikling som alle er konsekvensvurderet i forhold til naturinteresser, arealbindinger, miljømål mv. Der er udført en gennemgang (miljøscoping) af ændringerne i plangrundlaget, som kan ses i Bilag 3, som også vil være med til gøre denne miljøvurdering direkte brugbar i den videre lokalplanlægning. Scopingen udgør den konkrete afgrænsning af miljørapportens indhold.

Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er dels sket i en intern scopingproces i kommunen og dels gennem høring af berørte myndigheder i henhold til § 7 stk. 4.

I sagens natur er konsekvensvurdering af forslag til kommuneplantillæg med udpegning af nye rammeområder, afgrænset til vurderinger på et overordnet niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af den efterfølgende, mere detaljerede planlægning. Disse efterfølgende planer vil ligeledes skulle screenes iht. Miljøvurderingsloven.

Miljørapporten er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Horsens Kommune.

I forbindelse med den endelige vedtagelse er der offentliggjort en sammenfattende redegørelse, som du kan se her.

Link til bilag:

Bilag 1: Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Bilag 2: Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Bilag 3: Scoping af arealudlæg

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer