Tillæg 7 - Kommuneplan 2013 - Vedtaget

Redegørelse

Rummelighed til boliger

Byer Antal ha i KP Nyudlæg i KP tillæg i ha Samlet ha til boliger Antal bolig i KP Antal nye boliger Boliger i alt
Horsens 192,4 97,2 289,6 1439 958 2397
Brædstrup 29,3 0 29,3 194 0 194
Østbirk 34,4 0 34,4 252 0 252
Gedved 1,8 19,2 21 17 153 170
Egebjerg 20 0 20 345 0 345
Lund 16,5 28,8 45,3 98 207 327
Hovedgård 9 20,5 29,5 77 160 237
Hatting 3,2 25 28,2 20 192 212
Søvind 5 2,3 7,3 41 18 59
Nim 20 0 20 100 0 100
Øvrige udlæg i landsbyer 10,3 3,2 13,5 66 19 85
I alt 341,90 196,2 538,1 2649 1729 4378

Siden Kommuneplan 2009 blev vedtaget, er der i gennemsnit bygget 340 boliger om året (set som et gennemsnit over de sidste to planperioder er det 404 boliger om året).

Vi regner med 400 boliger om året, så der er der behov for 4800 nye boliger i planperioden. Hvoraf der regnes med at de 750 boliger bygges gennem byomdannelse og fortætning i Horsens (og Brædstrup). Derfor skal der findes arealer til ca. 4000 nye boliger.

 

Beregningsmodel

Der arbejdes med et differentieret antal boliger pr. ha. Der hvor der er gældende lokalplaner fastholdes antallet af boliger til det allerede planlagte.

- Horsens 10 pr. ha.

- Brædstrup og Mellembyerne 8 pr. ha.

- Iøvrigt 6 boliger pr. ha.

Grunden til at tallet boliger ialt ikke svarer til det samlede antal ha x beregningsmodellens tal er at i de eksisterende detailplanlagte områder er lokalplanerne der afgøre hvor mange boliger der kan være. Men i nyudlæg og fremadrettet regnes der med ovenstående beregningsmodel.

Rummelighed til erhverv

Byer Antal ha i KP ha ud med KP tillæg Samlet udlæg efter tillæg
Horsens 113,8 27,7 86,1
Brædstrup 14,8   14,8
Østbirk 20,5   20,5
Gedved 105,5   105,5
Egebjerg 94,0 26,7 67,3
Lund 170,0 7,1 162,9
Hovedgård 21,3   21,3
Hatting 37,5 26,2 11,3
I alt 577,4 87,7 489,7

 


 

Arealressourcer

Der ophæves 6 eksisterende rammer og 3 rammer ophæves delvist. Med planforslaget foretages udlæg af 14 nye rammeområder på i alt 203,2 ha, heraf er 13 til boligformål (ca. 196,2 ha) og 1 til sommerhuse (ca. 7 ha.). De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder og primært placeret med nærhed til den overordnede infrastruktur og i mindre grad som afrunding af mindre byområder.

Endvidere udtages 9 eksisterende rammeområder af kommuneplanen på i alt 131,6 ha. Det drejer sig om 4 erhvervsområder der udtages pga. overskydende rummelighed i kommuneplanen til erhverv, samt 5 boligområder der ønskes "relokaliseret" i forhold til den nuværende placering, dels pga. mindre behov for boligudbygning i Brædstrup, Søvind og Østbirk end forventet og dels pga. nærhed til kildepladszone i Gedved.

Samlet planlægges der således for en samlet netto udvidelse af rammeplanlagte områder med 71,6 ha. i hele Horsens Kommune.

Arealregnskab - byzone og sommerhusområder

Herunder er konsekvenserne af Tillæg 7 vist set i forhold til arealregnskabet:

Anvendelse Ind i planen Ud af planen Nettoudvidelse eller reduktion
Boligområder 196,2 ha 43,9 ha 152,3 ha
Erhverv 0 ha 87,7 ha  - 87,7 ha
Sommerhuse 7 ha 0 ha 7 ha
I alt 203,2 ha 131,6 ha 71,6 ha

 

Nye udlæg indenfor Kystnærhedszonen

Baggrunden for at det er nødvendigt at inddrage arealer i kystnærhedszonen er bl.a., at beskyttelsesinteresser generelt gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommmunen. Især grundvandsbeskyttelsen indskrænker mulighederne for udlæg af nye byområder med en planlægningsmæssig god beliggenhed. Det er afgørende for kommunen at kunne fordele byvæksten i de enkelte byer og bydele, så denne placeres bedst muligt i forhold til eksisterende byzone og således at denne understøtter og understøttes af eksisterende infrastruktur og servicefunktioner. Eksempelvis er det et ønske at skabe grundlag for at de enkelte skoler kan opretholde et passende elevtal. Erfaringen viser således, at der skal en vis byvækst til for at undgå et fald i børnetallet. Også eksistensen af børneinstitutioner, butikker og anden service er afhængig af en vis byvækst. Byggemuligheder andre steder i kommunen, udenfor kystnærhedszonen, kan således ikke erstatte dette ønske om byvækst på begge lokaliteter, der ligger i byer eller bydele der ligger indenfor kystnærhedszonen.

Som nævnt ovenfor, er det afgørende for kommunen, at byvæksten kan fordeles i de enkelte byer og bydele, så nybyggeri placeres bedst muligt i forhold til eksisterende by, og optimalt i forhold til eksisterende infrastruktur (trafikanlæg, forsyninger m.v.) såvel offentlig som privat service, såsom skole, børneinstitutioner, butikker m.v. Det er især vigtigt, at der skabes grundlag for at opretholde et tilstrækkeligt elevtal på de enkelte skoler, og erfaringen viser, at der kræves en vis byvækst for at undgå et større fald i elevtallet.

Kommunen ser det således som samfundsmæssigt nødvendigt, at der gives mulighed for byvækst indenfor kystnærhedszonen.

Horsens - Tyrsted – sydøst ca. 21,3 ha – ca. 213 boliger:

HR.01.B.44. Kirkevej - Tyrsted. Horsens er centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Området er ligger indenfor kirkeomgivelserne til Tyrsted Kirke, som er en kirke der ligger på kanten af Horsens By og det åbne land.

Når byen vokser yderligere mod syd, vil det berøre Tyrsted Kirke. Arealet er desuden beliggende indenfor kystnærhedszone (2,4-3,0 km fra kysten), men det ligger både bag eksisterende beplantning og bebyggelse, derfor vil dette ikke ændre på det nuværende kystbillede. Da der ikke i dag findes rummelighed til nye boliger i bydelen og indenfor skoledistrikt Højvang, er det afgørende for udviklingen at der skabes mulighed for at etablere nye boliger indenfor området. Hele skoledistriktet ligger indenfor kystnærhedszonen og derfor findes der kun alternativer tættere på kysten. Området knytter sig i øvrigt op på en eksisterende infrastruktur.

Områdets fulde udnyttelse vil kræve dispensation eller reduktion af skovbyggelinjen i områdets yderste østlige del. Der ligger et stort husdyrbrug med over 250 DE lige udenfor området, men området er ikke udpeget til store husdyrbrug. Denne landbrugsejendom vil blive berørt af at byzone kommer tættere på husdyrbruget, da dette vil begrænse brugets udvidelsesmuligheder.

Horsens - Nørrestrand ca. 34,7 ha – ca. 347 boliger:

HR.06.B.14. Nørrestrand Nord. Horsens er centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Der findes ikke i dag rummelighed til nye boliger i den nordlige del af Horsens by

Området ligger mellem 2,7-3,5 km fra kysten mellem en golfbane og arealer planlagt til offentlige formål og en golfbane. Området skråner fra nordøst mod sydvest. Det er kun den sydvestligste del af området der ligger indenfor kystnærhedszonen. Denne del af området ligger desuden bag hele Horsens Nord. Arealet vil først kunne udnyttes når det kommuneplanlagte areal til offentlige formål mod vest er udnyttet (dette skrives ind i kommuneplanens rækkefølgeplan). Området ligger i den sydlige kant af et område med geologisk bevaringsværdi (Det Midtjyske Søhøjland). Der skal desuden ved planlægning af støjfølsomanvendelse i området sikres mod for store støjpåvirkninger, da dele af arealet ligger indenfor planlægningszonen for støj.


Området kan ikke udnyttes før rammeområde HR.06.O.6. er udnyttet. HR.06.O.6. er et eksisterende uudnyttet byzoneareal.

Horsens - Stensballe ca. 5,8 ha ca. 57 boliger (kun 8 boliger pr. ha pga. overgangen til landskabet):

HR.05.B.29. Værvej - Stensballe. Horsens er centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Eksisterende rummelighed i Stensballe er et boligområdeved Stensballe Bjerge (HR.05.B.28), som lige nu ligger i et forslag til en fredning. Derfor skal der findes alternative bosætningsmuligheder i Stensballe for at understøtte skolen og bydelscentret i området. Området ved Værvej ligger indenfor et bevaringsværdigt landskab. Nord for området ligger tre dødishuller. De to er søer, mens det tredje er tilgroet. Søerne er opstået efter den sidste istid, hvor store isklumper blev dækket med moræne. Det omkringliggende område opfyldes af moræne. Dette område vil ikke blive påvirket væsentligt. Terræn, beplantning og landskabets udformning gør at det foreslåede udlæg ikke vil være synligt.

Der tages udstrakt hensyn til landskabet og kulturmiljøet i det der udlægges en afgrænsning der respekterer landskabets bevægelse mod nord og kulturmiljøet omkring Meldrup. Meldrup er en lille torp-landsby bestående af 4 huse/gårde, hvis største sårbarhed ligger i arkitektoniske forandringer, ændret bebyggelsesstruktur, veje, hegn og dige. Arealudlægget vil ikke påvirke disse nævnte punkter væsentligt, da der holdes den samme respektafstand (ca. 150 meter) til landsbyen som i det eksisterende udlæg ved Galgehøj (HR.08.B.2.). Området mellem HR.08.B.2./HR.05.B.29. og Meldrup udlægges samtidig til grønt område der ikke må bebygges. Udlægget vil desuden være begrænset synligt fra Meldrup pga. terrænspring mellem vejen og arealerne mod vest.

Samtidig regnes der kun med 8 boliger pr ha. I dette område mod 10 i alle andre områder i Horsens By. Dette er ligeledes for at sikre en naturlig overgang til landskabet. I den videre planlægning skal der fastlægges højdebestemmelser der respektere kirkeomgivelserne til Vær Kirke.

Terrænforholdene med Stensballe Bjerge mellem udlægget og kysten, samt den eksisterende bebyggelse gør at området som ligger mellem 2,0-2,4 km fra kysten ikke vil være synligt fra kystsiden. Arealet er placeres længst muligt fra kysten i Stensballe.

Søvind ca. 2,3 ha – ca. 18 boliger:

GE.3.B.7. Ravnebjerget - Søvind. Hele Søvind by ligger indenfor kystnærhedszonen og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Arealudlægget ligger mellem 1,6-1,8 km fra kysten bag allerede bebyggede områder – midt i byen. En bebyggelse på arealet vil ikke opleves fra kysten. En gammel landbrugsejendom, hvor byens er vokset rundet om. Der findes ikke arealer i Søvind udenfor kystnærhedszonen, da hele byen ligger indenfor zonen. Derfor vurderes det, at der ikke er alternative placeringsmuligheder i forhold til kystnærhedszonen.

 

 

 

 

 

 

Til højre ses arealet i Nim med turkis, mellem landevejen og byen.

Aktuelle udlæg indenfor OSD

Baggrunden for at det er nødvendigt at inddrage arealer i OSD er bl.a., at beskyttelsesinteresser generelt gør det vanskeligt at finde tilstrækkelige byvækstarealer i kommunen. Især kystnærhedszonen indskrænker mulighederne for udlæg af nye byområder med en planlægningsmæssig god beliggenhed.

Det er afgørende for kommunen at kunne fordele byvæksten i de enkelte byer og bydele, så denne placeres bedst muligt i forhold til eksisterende byzone og således at denne understøtter og understøttes af eksisterende infrastruktur og servicefunktioner. Eksempelvis er det et ønske, at skabe grundlag for at de enkelte skoler kan opretholde et passende elevtal. Erfaringen viser således, at der skal en vis byvækst til for at undgå et fald i børnetallet. Også eksistensen af børneinstitutioner, butikker og anden service er afhængig af en vis byvækst. Byggemuligheder andre steder i kommunen, udenfor OSD, kan ikke erstatte byvæksten på de fem lokaliteter, der ligger i byer eller bydele som ligger indenfor OSD.

Horsens - Østerhåb 35 ha – ca. 350 boliger:

HR.02.B.35. Østerhåb Vest og HR.02.B.36. Østerhåb Sydvest. Horsens er centerby og drivkraften i hele kommunens udvikling. Arealer i Hosens by er nødvendigt for at kunne opfylde det behov der er for arealer til nye boliger i Horsens Kommune. Der findes ikke alternativer indenfor bydelen og skoledistriktet udenfor OSD. Se ressourceopgørelse og risikovurdering i Grundvandsredegørelsen. For at sikre, at den resterende del af området mellem Hatting og Horsens ikke bebygges udpeges dette areal til rekreativt område i kommuneplanrammerne og skovrejsning retningslinjerne – se mere i tillæggets del vedrørende rekreative områder og fritidsformål. Derfor vil dette arealudlæg være en afrunding af Horsens by mod vest og en sikring af den grønne kile mellem Hatting og Horsens. Den grønne kile vil samtidig fungere som del af grundvandssikring af ressourcen i Rugballegård OSD´et.

 

Hatting ca. 24 ha – ca. 192 boliger:

HR.08.B.25. Hatting Øst. Hele Hatting by ligger indenfor OSD og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Der er ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Hatting. Der findes således ikke alternativer udenfor OSD. Se ressourceopgørelse og risikovurdering i Grundvandsredegørelsen. For at sikre, at den resterende del af området mellem Hatting og Horsens ikke bebygges udpeges dette areal til rekreativt område i kommuneplanrammerne og skovrejsning retningslinjerne – se mere i tillæggets del vedrørende rekreative områder og fritidsformål. Det eksisterende uudnyttede erhvervsudlæg HR.08.E.10. foreslås taget ud af kommuneplanen.

 

Gedved ca. 19,2 ha – ca. 153 boliger:

GE.1.B.15. Kirkevej - Gedved. Gedved er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. En del af udlægget ligger i kanten af OSD´et. Området ligger i direkte tilknytning til eksisterende offentlige servicefaciliteter som, skole, børnehave, kulturhus mm. Det kunne være et alternativ at fastholde det eksisterende arealudlæg til i Gedved, men dette vil fastholde problematikken med at det indtil nu ikke har været muligt at finde en alternativ kildeplads til Gedved Vandværk. Men det eksisterende boligudlæg GE.1.B.12. foreslås taget ud, for at sikre kildepladsen (se mere i afsnittet med arealer der tages ud). Samtidig udlægges arealet til rekreativt grønt område og udpeges til skovrejsning i retningslinje for skovrejsning - Se mere i Grundvandsredegørelsen. Derfor er der ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Gedved.

 

Hovedgård ca. 14,9 ha – ca. 119 boliger:

GE.2.B.16. Coldingvej - Hovedgård. Hele Hovedgård by ligger indenfor OSD og er samtidig en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Der er ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Hovedgård (se redegørelsens punkt 1-4 for behov). Derfor skal der udpeges nye arealer i Hovedgård. Der findes således ikke alternativer udenfor OSD, hvor der kan ske byudvikling i Hovedgård. Se mere i Grundvandsredegørelsen.


 

Udlæg indenfor bevaringsværdige landskaber

Lund - Provstlund ca. 19,9 ha – ca. 159 boliger:

HR.07.B.17. Provstlund Nord. Lund er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Derfor er der ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Lund. Udlægget ligger delvist indenfor et bevaringsværdigt landskab i forbindelse med Hansted Ådal. Ådalen er det identitetsskabende landskabstræk i området. Udlægget vil ikke påvirke ådalen væsentligt og heller ikke oplevelsen eller fortælleværdien i ådalslandskabet. Området ligger endvidere bag eksisterende fredskov og en forhøjning i terrænet (Bøgehøj) øst for udlægget. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra ådalen og heller ikke fra den modsatte side af ådalen eller de omkringliggende veje. Bebyggelsen ligger i tilknytning til et boligområde som er under udbygning. Ved lokalplanlægning skal der sikres en høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet. Samspillet ligger blandt andet i at styrke det lille landskabsrum omkring bebyggelsen og sikre adgangen til dette for offentligheden. Der er ikke i nogen af udlæggende udsyn til eller fra det store ådalsstrøg pga. massiv beplantning med bl.a. Fredskov langs dalsiden umiddelbart nord for udlægget. Ved lokalplanlægningen kan der, hvis det vurderes nødvendigt, sikres bestemmelser om beplantning langs områdets vestlige side ud mod den lille sidedal.

Området ligger desuden indenfor det store område med geologisk bevaringsværdier (Det Midtjyske Søhøjland), som dækker størstedelen af Horsens Kommune. I området er der en skovbyggelinje, som skal reduceres/eller dispenseres fra hvis planlægningen skal realiseres.

 

Lund øst ca. 6,1 ha – ca. 48 boliger:

HR.07.B.18. Lund Øst. Lund er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Derfor er der ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Lund. Udlægget ligger delvist indenfor et bevaringsværdigt landskab i forbindelse med Hansted Ådal. Udlægget vil ikke påvirke ådalen væsentligt og heller ikke oplevelsen eller fortælleværdien i ådalslandskabet. Området ligger endvidere bag eksisterende fredskov og en forhøjning i terrænet (Bøgehøj) øst for udlægget. Bebyggelsen vil ikke være synlig fra ådalen og heller ikke fra den modsatte side af ådalen eller de omkringliggende veje. Bebyggelsen ligger i tilknytning til et boligområde som er under udbygning. Ved lokalplanlægning skal der sikres en høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet. Samspillet ligger blandt andet i at styrke det lille landskabsrum omkring bebyggelsen og sikre adgangen til dette for offentligheden. Der er ikke i nogen af udlæggende udsyn til eller fra det store ådalsstrøg pga. massiv beplantning med bl.a. Fredskov langs dalsiden umiddelbart nord for udlægget. 

Området ligger desuden indenfor det store område med geologisk bevaringsværdier (Det Midtjyske Søhøjland). I området er der en skovbyggelinje, som skal reduceres/eller dispenseres fra hvis planlægningen skal realiseres.

Gennem planlægningen i området skal der sikres at kravene til støj i forhold til motorvejen overholdes. En del af området er i den gældende kommuneplan udlagt til erhverv HR.07.E.8. Hele det mørkeblå område foreslås taget ud af kommuneplanen (se mere i afsnittet med arealer der tages ud).

 

Lund - Bækvej ca. 2,8 ha – ca. 22 boliger:

HR.07.B.19. Bækvej - Lund. Lund er en af kommunens Mellembyer og dermed også en vigtig bosætningsby for Horsens kommune. Derfor er der ikke i den gældende kommuneplan rummelighed nok til det behov der er for nye boliger i Lund. Udlægget ligger indenfor et bevaringsværdigt landskab i forbindelse med Hansted Ådal. Ådalen er det identitetsskabende landskabstræk i området. Udlægget vil kun blive meget lidt synlig fra det åbne land pga. eksisterende beplantningsbælter og terrænet i området. Udlægget vurderes ikke at påvirke ådalen væsentligt og heller ikke den samlede oplevelse eller fortælleværdi af landskabet. Bebyggelsen ligger i tilknytning til et eksisterende boligområde.

Området ligger desuden indenfor det store område med geologisk bevaringsværdier (Det Midtjyske Søhøjland), som dækker størstedelen af Horsens Kommune.

 

Udlæg i landzone

Yding landsby udlæg på ca. 3,2 ha – ca. 18-20 boliger:

GE.13.B.1. Yding Toft - Hele byen overføres til byzone ved lokalplanlægning for det udpegede areal. Yding bliver således en by, hvor Horsens Kommune i fremtiden kan planlægge for byudvikling. 

Hele Yding by ligger indenfor det uforstyrrede landskab. Det udpegede areal ligger i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse i et relativt fladt område inden landskabet stiger op mod Yding Skovhøj ca. 2 km øst for området. Set fra området vest og syd for Yding Skovhøj ligger det udpegede areal bag den eksisterende beplantning og bebyggelse i Yding og bag virksomheden Yding Grønt. Udpegningen respekterer de eksisterende levende hegn, der vidner om Ydings stjerneudstykning, og det omkringliggende landskabs karakter.

  

Sommerhuse

Fyel Mose ca. 7 ha - 4 sommerhuse pr. ha.:

BR.74.S.2. Fyel Mose - Sommerhuse. I Kommuneplan 2013 er der allerede peget på to områder, hvor der skal planlægges for sommerhuse i Horsens kommune, disse to udpegninger er kun angivet med en prik, hvilket ikke er præcist. Derfor udpeges der nu i dette tillæg på konkret areal til sommerhuse i Fyel Mose. Hvis ikke prikken præciseres, kan der ikke ske en videre planlægning for sommerhuse, da den nuværende udpegning ikke vurderes at være tilstrækkelig. Sommerhusområderne skal derfor udlægges i tæt fysisk tilknytning til mindre bysamfund eller væsentlige anlæg for ferie- og fritidsformål. En sådan sammenhæng vil gavne såvel det stedlige bysamfund/fritidsanlæg som sommerhusbebyggelsen. Konkret udpeges et område i tilknytning til landsbyen Voervadsbro som rekreativt centerområde med kanorasteplads og deraf følgende turisme. Den anden konkrete udpegning er et område i det retablerede råstofområde i Fyel Mose og tæt på Østbirk by.

Udpegningen vil Fyel Mose ligger i tilknytning til Gudenåen og de rekreative og turistmæssige kvaliteter og funktioner der allerede er i den forbindelse i nærområdet som f.eks. kanopladser, Mossø og flere spændende kulturmiljøer.

Området er udlagt til råstofgraveområde, når området er færdiggravet skal det reetableres således at der kan indrettes ca. 28 sommerhuse i området under hensyntagen til den omkringliggende natur. Området ligger indenfor et større uforstyrret landskab, men efter endt råstofgravningen bliver det muligt at sommerhusområdet placeres så lavt, at det ikke påvirker det omkringliggende ådalslandskab væsentligt. Gennem detailplanlægningen vil der blive arbejdet med at sikre at området til gode ser naboarealernes naturkvaliteter. Sommerhusområdet skal indrettes således, at der både bliver plads til potentiel ny økologisk forbindelse gennem området og deraf også mulighed for ny natur. 

Når der detailplanlægges for området, skal der desuden sikres, at bebyggelsen placeres nede i graveområdet, således, at bebyggelsen ikke påvirker det omkringliggende uforstyrrede landskab.

 

Området ved Provstlund.

 

Området Lund Øst.

 

Boligområder der tages ud

Gedved GE.1.B.12.:

Området foreslås udtaget af kommuneplanen pga. nærheden til Gedved Vandværks kildeplads. Der har tidligere været forsøgt at finde en ny kildeplads til Gedved Vandværk, men dette er endnu ikke lykkedes. Da kildepladsen i dag har fint vand, forsøges det nu i stedet at bevare kildepladsen ved at udlægge arealet til skovrejsning i stedet altså ca. 16 ha. Skovrejsning på arealet vil være en positiv sidegevinst for Gedved borgere, da de med tiden vil få en lille bynær skov.

Brædstrup BR.15.B.5.:

Utidssvarende planlægning og dårlig placering i forhold til resten af byen og skoven. Desuden er der en konkret ansøgning fra lodsejeren om at tage arealet ud.

Østbirk GE.4.B.20. og en del af GE.4.B.17:

Dette sker fordi der i den gældende kommuneplan er for stor en rummelighed i Østbirk til boligformål.

Søvind GE.3.B.12.:

Dette sker fordi der i den gældende kommuneplan er for stor en rummelighed i Søvind til boligformål og fordi det vil være planlægningsmæssigt bedre at inddrage den gamle landbrugsejendom (ca. 2,3 ha), der ligger midt i byen til boligformål frem for dette nordlige areal der ligger langt fra bymidten i Søvind. Derfor sker der samlet set en reduktion i arealerne i Søvind på ca. 4,7 ha.

 

Erhvervsområder der tages ud

Hatting HR.08.E.10.:

Området bør tages ud pga. grundvandsforholdene i området og fordi der i stedet udlægges arealer til boliger indenfor samme OSD.


Lund HR.07.E.8.:

Området tages ud, for at sikre en hensigtsmæssig boligudbygning i Lund og afslutte den østlige del af Lund.


Horsens Syd HR.02.E.33.:

Arealet tages ud, for at reducere i rummeligheden til erhverv i kommuneplanen.


Gedved/Egebjerg HR.06.E.12.:

Området tages ud af kommuneplanen, da det er uhensigtsmæssig placeret i forhold til fremtidig boligudvikling i Egebjerg, som er en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætingsby.

 

 
Arealer der foreslås taget ud af kommuneplan 2013 med tillæg 7 - mørke rød er boligområder og blå er erhvervsområder.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer