Tillæg 7 - Kommuneplan 2013

7-2013 - Tematillæg for byvækst og fritidsformål

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
7-2013

Plannavn
Tematillæg for byvækst og fritidsformål

Dato for vedtagelse af forslag
17. februar 2015

Høring start
17. februar 2015

Høring slut
30. april 2015

Dato for vedtagelse
23. juni 2015

Dato for ikrafttræden
30. juni 2015

Gælder for hele kommunen?
Ja

Formål

Formål

Formålet med Tillæg 7 Byvækst og Fritidsformål til Kommuneplan 2013 er at revidere retningslinjerne for Byvækst, hvilket vil sige, at udpege de kommende byzone- og sommerhusområder, samt revidere udpegningerne til fritidsformål gennem kommuneplanrammerne og retningslinjerne for fritidsformål.


Indhold

Indhold

Byvækst - Retningslinjerne

Der er med tillægget indarbejdet nye retningslinjer for planlægningen af byvækst i Horsens Kommune. Det fastlægges, at der skal skabes sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og nye arealudlæg skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byer og tages i brug indefra og udefter. Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til arealinteresser i det åbne land og sikre let adgang til landskabet fra boligområder.

Retningslinjen har potentiale til at optimere arealforbrug til byudvikling, mht. afgrænsning og administration af byvækstarealer, samt sikre at arealbehov til byvækst fastlægges med henblik på at sikre differentieret boligudbygning og sikre natur- og landskabsværdier i tilknytning til nye byområder.

Nye og ændrede arealudlæg til byudvikling og byzone fremgår af kortbilag til retningslinjen.

Udpegning af et nyt indlands sommerhusområde er foretaget i overensstemmelse med retningslinje 1.2 i kommuneplanen. Udpegningen vurderes konkret i forhold til arealinteresser i det nye rammeområde.

Vurderingen af de konkrete arealudlæg er foretaget i redegørelsen.

Byvækst - Kommuneplanrammer

Med planforslaget foretages udlæg af 13 nye rammeområder til fremtidig byzone og boligformål på i alt 196,2 ha. Derudover udlægges der en ramme til sommerhuse (7 ha.). De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder og med nærhed til den overordnede infrastruktur og i mindre grad som afrunding af mindre byområder. 

De nye arealudlæg til boligformål foretages på baggrund af befolkningsprognose og revideret boligbyggeprogram, der viser at der for den kommende 12 årige planperiode er behov for at skabe plads til yderligere 4800 nye boliger - se også redegørelsen. 

Endvidere udtages 9 eksisterende rammeområder af kommuneplanen på i alt 131,6 ha. Det drejer sig om 4 erhvervsområder der udtages pga. overskydende rummelighed i kommuneplanen til erhverv, samt 5 boligområder der ønskes "relokaliseret" i forhold til den nuværende placering, dels pga. mindre behov for boligudbygning i Brædstrup, Søvind og Østbirk end forventet og dels pga. nærhed til kildepladszonen til Gedved vandværk i Gedved.

Samlet planlægges der således for en samlet nettoudvidelse af rammeplanlagte områder med 64,6 ha. plus 7 ha til sommerhuse. Påvirkningen af arealinteresser og øvrige miljøfaktorer fra nye rammeområder er gennemgået i de foregående afsnit.

Fritidsformål - Retningslinjerne

Der tilføjes mål og målredegørelser på en række af fritidsformål temaerne: Friluftsområder, Kolonihaver, Rekreative ruter, Opholdsarealer i det åbne land, Feriehoteller/feriecentre, Udvidelse af Lystbådehavnen, Golfbaner, Støjende Fritidsanlæg, Anvendelse af Vandløb, Søer og Kystvande og Badevand.

Et enkelt tema - Turisme, udgår helt, da der i Kommuneplan 2013 kun findes en målbeskrivelse og målredegørelse og ingen konkrete retningslinjer.

Fritidsformål - Kommuneplanrammer

Med planforslaget er der endvidere fastlagt rammeområder for eksisterende ferie- og fritidsaktiviteter og anlæg i det åbne land. 

Kommunens 6 eksisterende campingpladser og to feriehoteller/feriecentre alle i landzone får en præcist afgrænset kommuneplanramme. 

Derudover opdeles den eksisterende kommuneplanramme HR.00.04.G.1. i to rammer en for lystbådehavnen og en for det rekreative grønne område ved Langelinje.

Den eksisterende skydebane Østjysk flugtskydningscenter får en kommuneplanramme og fastholdes i landzone.

Horsens Golfklubs golfbane ved Silkeborgvej får udvidet sin kommuneplanramme til at omfatte hele golfbanen.

Der er alene tale om afgrænsning af områder med eksisterende lovlig anvendelse. Der gives ikke tilladelser til ny bebyggelse eller ændret anvendelse, og dette tiltag vurderes ikke at ville ændre den hidtidige administrative praksis for de pågældende områder og eksisterende aktiviteter.

Tillægget berører i alt 51 kommuneplanrammer for forskellige rekreative formål.

De sker en rammelægning af eksisterende lovlige fritidsformål, nuværende bynære naturområder og andre eksisterende rekreative formål. Der ændres på retningslinjerne for sejlads.


Baggrund

Baggrund

Baggrunden for Tillæg 7 er, at der er en forholdsmæssig stor vækst i Horsens Kommune.

Den rummelighed der findes i Kommuneplan 2013 dækker langt fra det behov, der er i Horsens Kommune for boliger i planperioden på 12 år. 

Horsens vokser og derfor er der behov for nye udlæg og selvom vi i Horsens kommune har en lavere forventning til væksten end Danmarks Statistik. Desuden er der en øget forventning om at antallet af boliger bygget via byomdannelse og fortætning skal stige i forhold til tidligere med 50%. Til trods for dette er der stadig behov for nye byvækstarealer.

Horsens ligger omgivet af smuk natur og byens centrale dele rummer værdifulde grønne områder, bl.a. smukke parkanlæg. Fra de fleste boligkvarterer og landsbyer er der kort afstand til attraktive grønne områder. Der er dog områder, hvor borgernes adgang til grønne områder ikke er tilfredsstillende, bl.a. i dele af sydbyen i Horsens. 

Af den Grønne strukturplan fra 2003 fremgår det, at planen der gennem kommune- og lokalplanlægningen skal udmøntes i konkrete bestemmelser og retningslinjer. Ved at indarbejde den Grønne struktur fra 2003 i den konkrete planlægning, vil byen pa sigt fremstå som en moderne, attraktiv by med smukke, grønne træk.


Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Tillægget overholder landsplanlægningen og derfor vil der ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Vandplaner

De statslige vandplaner er nu vedtaget. Redegørelsen i forhold til retningslinje 40 og 41og trinmodellen findes i Grundvandsredegørelsen for Horsens Kommune, hvor også de arealer der udlægges til byvækst er beskrevet enkeltvis. 

Natura-2000

I Horsens Kommune findes 5 udpegede områder, som i en international, europæisk eller dansk sammenhæng er vigtige af hensyn til biodiversiteten. Det drejer sig om Natura 2000 områderne, der er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og naturarter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Vigtigt for beskyttelsen af Natura 2000-områderne er, at myndighederne i deres administration ikke må gennemføre planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Emnet er nærmere beskrevet i miljørapporten.

Den Regionale Udviklingsplan

Tillægget strider ikke mod Region Midts Regionale Udviklingsplan.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

I overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s hovedstruktur skal Horsens, som er kommunens hovedby, fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.

Mellembyerne ifølge Kommuneplan 2013´s hovedstruktur, Hatting, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk, Gedved, Hansted-Egebjerg, Hovedgård og Søvind skal primært være bosætningsbyer og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

Kommunens Grønne strukturplan fra 2003 og Agenda 21 temet vedrørende "Natur i Byen og på Landet" og temaet om "oplevelser i mange farver - Byer i natren og natur i byen" løftes over i kommuneplanrammerne. I den sammenhæng bringes således også Horsens Kommunes "Den grønne struktur" ind i kommuneplanen blandt andet gennem konkretisering af eksisterende lovlige anvendelser. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Der er gennemført følgende ændringer i kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger - se byvækst redegørelse for beskrivelser:

1.1 Byvækst og byzone

Der er tilføjet følgende punkter til retningslinjen:

- Beregning af arealbehov

- Afgrænsningen af byvækstarealer

- Rækkefølgen for byvæksten

- Administration af byvækstarealer

- Adgang til landskabet

- Udpegning af byvækstarealer (13 nye udlæg til boliger)

1.2 Sommerhusområder 

Retningslinjen er ikke ændret, men der udpeges 1 rammeområde ved Fyel Mose, som udpeges i overensstemmelse med de gældende retningslinjer og de viste prikker i den gældende kommuneplan - dette er blot en præcisering.

2.10 Skovrejsning

Retningslinjen er ikke ændret, men der udpeges to nye skovrejsningsområder på ca. 85 ha, det drejer sig om to bynære lokaliteter (en i Gedved og en mellem Hatting og Torsted). Områderne udpeges til rekreative områder med skov. Der drejer sig om følgende rammenumre, der optages som en del af udpegningen til skovrejsning ønsket: HR.08.G.7., HR.02.G.17., HR.02.G.18. og GE.1.F.1.

5.3 Landbrug

Retningslinjen ændres ikke, men arealudpegning er justeret ift. udlæg af nye byvækstarealer og sommerhusområde.

6.14 Sejlads og generelt for retningslinjer vedr. Ferie og fritid 

Der er tilføjet nye retningslinjer for sejlads.

Der er endvidere tilføjet beskrivelse af mål og målredegørelse for de enkelte temaer under Ferie og fritid.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Byvækst

I forbindelse med tillægget udlægges der i alt 14 nye kommuneplanrammer vedrørende fremtidig byzone og sommerhusområder. Der ophæves 6 eksisterende rammer og 3 rammer ophæves delvist. Med planforslaget foretages udlæg af 13 nye rammeområder til fremtidig byzone på i alt 196,2 ha. Derudover udlægges der 1 til sommerhuse (7 ha.). De nye rammeområder er alle placeret i tilknytning til eksisterende byområder og med nærhed til den overordnede infrastruktur og i mindre grad som afrunding af mindre byområder.

Endvidere udtages 9 eksisterende rammeområder af kommuneplanen på i alt 131,6 ha. Det drejer sig om 4 erhvervsområder der udtages pga. overskydende rummelighed i kommuneplanen til erhverv, samt 5 boligområder der ønskes "relokaliseret" i forhold til den nuværende placering, dels pga. mindre behov for boligudbygning i Brædstrup, Søvind og Østbirk end forventet og dels pga. nærhed til kildepladszone i Gedved.

Samlet planlægges der således for en samlet netto udvidelse til byvækst og sommerhuse på 71,6 ha.

Nye kommuneplanrammer til boligformål

HR.07.B.17. Provstlund Nord
HR.07.B.18. Lund Øst
HR.07.B.19. Bækvej - Lund 
GE.13.B.1. Yding Toft

Alle ovenstående rammer får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Max antal etager: 2

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægningen skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab og fokuseres på arbejdet med overgangen mellem byen og landskabet f.eks. gennem beplantning.

HR.02.B.35. Østerhåb Vest
HR.02.B.36. Østerhåb Sydvest
HR.08.B.25. Hatting Øst
GE.1.B.15. Kirkevej - Gedved
GE.2.B.16. Coldingvej - Hovedgård

Alle ovenstående rammer får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Max antal etager: 2

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Når der lokalplanlægges for området skal der etableres tekniske tiltag til sikring af grundvandet, da området er OSD. Dette skal ske i overensstemmelse med de tekniske tiltag i Grundvandsredegørelsen.

HR.01.B.44. Kirkevej - Tyrsted

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Max antal etager: 2

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til indblikket til kirken fra Bjerrevej og det omkringliggende landskab.


HR.06.B.14. Nørrestrand Nord

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 12

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: 3

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger, åbenlav, tæt-lav eller etageboliger med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der sikres, at bebyggelsen passes ind i landskabet. Området må ikke udnyttes før rammeområde HR.06.O.6. er udnyttet.


GE.3.B.7. Ravnebjerget - Søvind

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Max antal etager: 2

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål.

 

HR.05.B.29. Værvej - Stensballe

Generel anvendelse: Boligformål

Specifik anvendelse: Blandet boligområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 7

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til helårsboliger, åbenlav eller tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægning for området skal der i størst muligt omfang tages hensyn til indblikket til Vær Kirke, det omkringliggende landskab og kulturmiljøet omkring Meldrup.

 

Nye kommuneplanrammer til sommerhusområde

BR.74.S.2. Fyel Mose - Sommerhuse

Generel anvendelse: Sommerhusområde

Specifik anvendelse: Sommerhusområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Sommerhusområde

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 10

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusformål og anden bebyggelse og anlæg der naturligt hører til i et sommerhusområde. Sommerhusområdet skal indrettes således, at der sikres plads til potentiel ny økologisk forbindelse gennem området og deraf også mulighed for ny natur. Når der detailplanlægges for området, skal der desuden sikres, at bebyggelsen placeres nede i graveområdet, således, at bebyggelsen ikke påvirker det omkringliggende uforstyrrede landskab.

 

Rammer der ophæves

Samtidig er der 6 rammer der ophæves helt, en enkelt af disse skal tilbageføres til landzone ved den efterfølgende planlægning. Derudover er der 3 rammer der ophæves delvist.

Ophæves helt: BR.15.B.5., GE.4.B.20., Ge.1.B.12., GE.3.B.12, HR.06.E.12., HR.08.E.10.

Ophæves delvist: GE.4.B.17., HR.07.E.8., HR.02.E.33.

 

Fritidsformål

I forbindelse med tillægget udlægges der rammer for følgende eksisterende campingpladser:

Nye kommuneplanrammer til eksisterende campingpladser

BR.74.F.3. Voervadsbro Camping (lokalplanlagt) 

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt grønt område

Konkret anvendelse: Lejrplads

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 5

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Rammeområdet kan kun anvendes som primitiv lejrplads for kanogæster på Gudenåen. Hvis der etableres servicebygninger i området skal disse placeres og udformes således, at de i så høj grad som muligt tilpasses naturmæssige forhold i området. Der må ikke etableres parkeringspladser indenfor området.

HR.10.RE.1. Endelave Camping (lokalplanlagt)

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Campingplads

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 15

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Rammeområdet kan anvendes til rekreativt formål - campingplads med tilhørende servicefaciliteter. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælles køkken og lignende i forbindelse med campingpladsens drift.

HR.05.RE.1. Husodde Strand Camping
HR.03.RE.1. Bygholm Sø Camping
BR.41.RE.1. Gudenå Camping
GE.4.RE.1. Vestbik Camping

Alle ovenstående rammer får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Campingplads

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 10

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Rammeområdet kan anvendes til rekreativt formål - campingplads med tilhørende servicefaciliteter. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til informationskontor, kiosk, toilet- og baderum, fælles køkken og lignende i forbindelse med campingpladsens drift.

Nye kommuneplanrammer til allerede udlagte feriecenter og -lejligheder

Der er i kommuneplan 2013 lavet redegørelse og retningslinjer for de to udlæg til Feriehoteller/feriecentre, med dette tillæg udlægges det præcise areal på kort i stedet for en cirkel. Derfor er udlæggene i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for Feriehoteller/feriecentre.

GE.3.F.6. Glibbinggård Feriecenter       

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Feriecenter

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 5

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Der kan etableres et feriehotel/feriecenter med tilhørende funktioner på Glibinggård. Feriehotellet/feriecentret skal indrettes i de eksisterende hoved- og avlsbygninger, hvis ydre udseende i princippet skal bevares. I tilknytning til de eksisterende bygninger kan der knyttes et mindre areal til sædvanlige udendørs faciliteter, som f.eks. mindre overdækninger, en mindre legeplads, terrasser osv. Der må således ikke etableres større forlystelsesanlæg/vandland osv. i tilknytning til feriehotellet/feriecentret. Feriehotellet/feriecentret og de tilhørende funktioner skal udføres således, at der tages særlige hensyn til de kulturhistoriske og fredningsmæssige interesser ved bygningerne og i området. Bestemmelser herom skal fremgå af en lokalplan for området. Feriehotellet/feriecentret må rumme op til 60 enheder
(værelser/lejligheder). 

 

HR.10.RE.2. Endelave Ferielejligheder

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Feriecenter

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 15

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Der kan udlægges et område til et feriehotel/ferielejligheder ved Endelave By i princippet som angivet på kortet. Området må rumme ca. 25 feriehytter/ferielejligheder.

Nye kommuneplanrammer til eksisterende fritidsformål

HR.00.04.G.2. Horsens Lystbådehavn - rammen skilles fra den eksisterende kommuneplanramme HR.00.04.G.1. hvor også det grønne område ved Langelinje er omfattet. Således at lystbådehavnen får sin egen kommuneplanramme og det grønne område får sin egen kommuneplanramme. Dvs. at HR.00.04.G.1. Langelinje fastholder de eksisterende rammebestemmelser med undtagelse af den konkrete anvendelse ”Lystbådehavn”, som fjernes her og flyttes over i HR.00.04.G.2.

HR.00.04.G.2. Horsens Lystbådehavn

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Lystbådehavn

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: 2

Notat generel anvendelse: I området må der opføres nødvendige faciliteter, servicebygninger og bygninger til klubformål for den maritime sport, samt restaurationer.

HR.00.04.G.1. Langelinje

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, nærrekreative arealer uden bygninger.

HR.03.G.3. Horsens Golfklub

Der sker en geografisk udvidelse af den eksisterende ramme, således at kommuneplanrammen er i overensstemmelse med den eksisterende golfbanes område. Der tilføjes bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Golfbane

Konkret anvendelse: Golfbane

Eksisterende zoneforhold: Byzone og landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone og landzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 5

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til golfbane med tilhørende bygningsmæssige faciliteter.

HR.03.G.21. Østjysk flugtskydning center

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Støjende fritidsanlæg

Konkret anvendelse: Skydebane

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: 7,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 5

Max antal etager: 1

Notat generel anvendelse: Rammeområdet må kun anvendes til skydebane. Der må kun opføres bygninger og lign. der er nødvendige for anlæggets drift.

Bynær skov

GE.1.F.1. Gedved – Bryggervej Vest

Arelaet (19,2 ha) ligger på vestsiden af byen idet nordlige hjørne. Et tidligere planlagt boligområde ændres til rekreativt formål i form af skov. Det rekreative område præciseres til anvendelsen skov, som konsekvens af, at det ligger så kildepladsnært til Gedved Vandværks kildeplads. Dette sker også som en konsekvens af revisionen af byvækstarealerne i kommuneplanen. Området fastholdes i landzone.

HR.02.G.18. Østerhåbsvej syd

Arealet (57,2 ha) ligger syd for Østerhåbsvej imellem Hattingvej og Østerhåbsallé – området udlægges til bynær skov blandt andet som konsekvens af udpegningen af byvækstarealer, og området fastholdes i landzone.

HR.08.G.7. Præstemarksvej Syd

Arealet (20.5 ha) udlægges til bynær skov blandt andet som konsekvens af udpegningen af byvækstarealer, og fastholdes i landzone.

HR.02.G.17. Hattingvej syd

Arealet (27,1 ha) ligger nord for Østerhåbsvej og syd for Hattingvej – området udlægges til bynær skov blandt andet som konsekvens af udpegningen af byvækstarealer, som fastholdes i landzone

Ovenstående rammer for rekreative bynære skove får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Konkret anvendelse: Skov

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området udlægges til rekreativt formål skov. Dette sker for at sikre grundvandsbeskyttelse af området. Rammeområdet er enten en del af et området med særlige drikkevandsinteresser eller beliggende meget kildepladsnært.

 

HR.03.G.11. Åbjergskoven – Bygholm Sø

Arealet (102 ha) ligger rundt om Bygholm Sø – området er et eksisterende bynær skov, som fastholdes i landzone.

HR.02.G.12. Rugballegård

Arealet (214 ha) ligger syd for Bygholm Sø og nord for Hattingvej – området er et eksisterende skovrejsningsområde under anlæggelse, som fastholdes i landzone.

HR.01.G.11. Boller Overskov

Området (58,4 ha) er et eksisterende bynært skov, skal forblive i landzone.

HR.01.G.13. Boller Nederskov

Området (156,3 ha) er et eksisterende bynær skov, skal forblive i landzone.

HR.05.G.7. Stensballe og Brakør Skov

Området (238,5 ha) er en eksisterende bynær skov, skal forblive i landzone.

HR.06.G.9. Hansted Skov

Området (198 ha) er et eksisterende bynær skov, skal forblive i landzone 

Ovenstående rammer for rekreative bynære skove får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Konkret anvendelse: Skov

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området udlægges til rekreativt formål skov.

 

Bynær natur

HR.06.G.8. Egebjerg øst

Arealet (6,1 ha) ligger imellem Hansted og Egebjerg øst for Egebjergvej – området er et eksisterende bynært naturområde, som fastholdes i landzone.

HR.06.G.7. Hansted Nord

Arealet (6,2 ha) ligger imellem Hansted og Egebjerg øst for Egebjergvej – området er et eksisterende bynært naturområde, som fastholdes i landzone.

HR.06.G.6. Hansted vest

Arealet (21,4 ha) ligger ved Hansted vest for Egebjergvej, øst for Skanderborgvej, nord for banen – området er et eksisterende bynært naturområde, som fastholdes i landzone.

HR.03.G.20. Egebjergvej Øst

Arealet (78,5 ha) ligger nord Horsens vest for Egebjergvej, øst for Skanderborgvej, syd for banen – området er et eksisterende bynært naturområde, som fastholdes i landzone.

HR.02.G.24. Hattingvej nord for banen

Arealet (11,1 ha) ligger nord for banen og syd for Hattingvej – området er et eksisterende bynært naturområde, samt grønt restareal i forbindelse med banen.

HR.08.G.4. Hatting nord

Arealet (9,6 ha) ligger øst for motorvejen, vest for banen – og er et området er et eksisterende bynært naturområde, som skal forblive i landzone.

HR.08.G.5. Hatting

Arealet (11,7 ha) ligger nordøst for Oensvej syd for Hatting – området er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.02.G.19. Vestvejen Syd

Området (11,5 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.02.G.20. Horsens Syd

Området (13,7 ha) ligger nord for Oensvej og vest for Horsens Syd – sikring af eksisterende bynært naturområde og sikring af en grøn kile, skal forblive i landzone.

HR.02.G.21. Oens nord

Området (7,5 ha) nord for Oens og syd for erhvervsområde Horsens Syd – sikring af eksisterende bynært naturområde og sikring af en grøn kile mellem landsby og erhvervsområde, skal forblive i landzone.

HR.02.G.22. Vejlevej øst - Dallerupvej

Området (17,1 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.02.G.23 Ørnstrupvej vest

Arealet (30.1 ha) er en sikring af eksisterende bynært natur og sikring af en grøn kile mellem landsby og erhvervsområde, skal forblive i landzone.

HR.02.G.26. Ørnstrup Møllevej Nord

Området (20,4 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.01.G.12. Bollerstien

Området (71,9 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.01.G.16. Dallerupvej Nord

Området (25,2 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.01.G.15. Bjerrevej vest

Området (36,1 ha) er et eksisterende bynært naturområde omkring Dallerup sø, skal forblive i landzone.

HR.01.G.14. Uthvej

Området (96 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.05.G.6. Husodde kysten øst for stranden

Området (41,6 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.05.G.2. Stensballe kyst

Området (6,7 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.03.G.19. Nørrestrand nord

Området (156,2 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.04.G.5. Nørrestrand sydvest

Området (78,4 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

HR.05.G.9. Nørrestrand sydøst

Området (42,1 ha) er et eksisterende bynært naturområde, skal forblive i landzone.

 

Ovenstående rammer for rekreative bynære naturområder får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Konkret anvendelse: Naturområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området fastholdes som bynært naturområde, som skal friholdes for bebyggelse.

 

Bynær jordbrugsområder     

HR.02.G.16. Bygholm Landbrugsskole

Arealet (91,9 ha) ligger nord for Østerhåbsvej og syd for Hattingvej og syd for banen - området er et eksisterende jordbrugsområde, der skal friholdes for bebyggelse og som fastholdes i landzone.

HR.08.G.6. Højen syd for Hatting

Området (7,6 ha) er et eksisterende landskabselement til jordbrugsformål som skal friholdes for bebyggelse og skal forblive i landzone.

HR.02.G.25. Ørnstrup Møllevej Nord - Overmarksvej syd 

Området (31,2 ha) er eksisterende jordbrug der skal friholdes for bebyggelse og skal forblive i landzone.

Ovenstående rammer for bynære jordbrugsområder får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Konkret anvendelse: Jordbrugsområde

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området kan anvendes til jordbrugsformål, men skal friholdes for ny bebyggelse.

 

Sikring af bynære grønne kiler

HR.01.G.17. Bjerrevej øst

Sikring af grøn kile (3,8 ha) og kigget mod Tyrsted Kirke.

HR.01.G.9. Tyrsted

Sikring af grøn kile (42,6 ha) mellem den bymæssigbebyggelse og Boller Overskov.

HR.05.G.8. Grøn kile Stensballe

Sikring af grøn kile (25,5 ha) mellem Nørrestrand og Stensballe Bjerge.


Ovenstående rammer for bynære grønne kiler får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område

Konkret anvendelse: Grøn kile

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimale bygningshøjde: -

Maksimale bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området kan anvendes til rekreative formål og skal friholdes for bebyggelse.


Miljøvurdering

Miljøvurdering

Planen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. bekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013. Planforslaget er derfor screenet med det resultat, at det skal miljøvurderes i henhold til lovens § 3 stk. 3.

Se miljøvurderingen her.

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Se klagevejledningen ift. indsendelse af klage til Naturstyrelsens digitale klageportal.

Efter offentlighedsperioden er der desudenudarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af tillæg 7 til Kommuneplan 2013. Den er offentlig bekendtgjort sammen med planen. Ved den endelige vedtagelse er der samtidig offentliggjort en sammenfattende redegørelse. Find den her.


Retsvirkninger

Retsvirkninger


Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Desuden kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.00.04.G.2.
HR.03.G.3.
HR.05.B.29.
HR.06.G.7.
HR.01.G.14
HR.08.B.25.
GE.1.B.15.
HR.01.B.44.
GE.13.B.1.
HR.06.B.14
GE.2.B.16.
GE.3.B.7.
HR.07.B.17.
HR.02.B.35.
HR.07.B.19.
HR.02.B.36.
BR.74.F.3.
BR.74.S.2.
HR.05.RE.1.
HR.03.G.21.
HR.10.RE.1.
HR.10.RE.2.
HR.03.RE.1.
GE.3.F.6.
HR.05.G.2.
GE.4.RE.1.
BR.41.RE.1.
HR.05.G.7.
HR.03.G.12
HR.02.G.16
HR.08.G.4.
HR.02.G.22.
HR.05.G.8.
HR.03.G.19.
HR.02.G.17
HR.08.G.5.
HR.05.G.9.
HR.03.G.20
HR.02.G.18
HR.08.G.6.
HR.01.G.9.
GE.1.F.1.
HR.01.G.11
HR.02.G.19
HR.08.G.7.
HR.01.G.12.
HR.02.G.20
HR.01.G.13.
HR.02.G.21.
HR.06.G.6.
HR.01.G.15.
HR.02.G.23
HR.06.G.8.
HR.04.G.5.
HR.01.G.16.
HR.02.G.24
HR.06.G.9.
HR.01.G.17.
HR.02.G.25
HR.02.G.26.
BR.74.F.1.
HR.05.G.6.
HR.03.G.11
HR.00.04.G.1.
HR.00.04.G.1.

Byvækst i Stensballe (Horsens nord øst).

 

Byvækst i Horsens syd.

 

Byvækst i Brædstrup.

Byvækst i Egebjerg.

Byvækst i Hatting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på kortet for at se rammerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Arealer der foreslås taget ud af kommuneplan 2013 med tillæg 7 - mørke rød er boligområder og blå er erhvervsområder.

 

 

Klik på kortet for at kommuneplanrammerne for rekreative formål der ændres med tillægget.

 

Husodde Strandcamping.

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer