Tillæg 6 - Kommuneplan 2013

6-2013 - Offentlige formål, FÆNGSLET

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
6-2013

Plannavn
Offentlige formål, Fængslet

Dato for vedtagelse af forslag
17. december 2014

Høring start
17. december 2014

Høring slut
18. februar 2015

Dato for vedtagelse
24. marts 2015

Dato for ikrafttræden
26. marts 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsesbestemmelserne fra henholdsvis boligformål og erhvervsformål til offentlige formål.


Indhold

Rammerne skal give mulighed for, at der kan lokalplanlægges for områdets anvendelse til en bred vifte af kulturelle og erhvervsmæssige formål, såsom koncerter, museumsaktivitet, festivaler, hotel- og konferenceaktivitet, liberale erhverv, detailhandel og andet der kan bidrage til at udvikle området som besøgsmål og koncertsted.


Baggrund

Der er to gældende lokalplaner for området. Lokalplan 236, der udlægger en del af området til boligbyggeri og Lokalplan 5-2009, der fastlægger rammerne for fængselsbygningernes anvendelse til oplevelsescenter.

Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er der på grundlag heraf udarbejdet en ny lokalplan for området, Lokalplan 8-2014, Fængslet. Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan aflyses de to ovennævnte lokalplaner.

Ændringen af planerne er primært udarbejdet fordi der ikke længere ønskes mulighed for boliger i området og for at sikre rammerne for områdets fortsatte udvikling som besøgsmål og koncertsted.


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt forudgående offentlighed jfv. Planlovens § 23c.

Kommunen modtog ingen høringssvar.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s retningslinier.

Ifølge Kommuneplanens retningslinier for detailhandel kan der, udenfor afgrænsede detailhandelsområder og i tilknytning til en primær funktion som tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktioner og lignende, etableres butikker med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 300 m².

Der er endvidere mulighed for salg af egne produkter i forbindelse med mindre produktionsaktiviteter i fængselsbygningerne.

Med udgangspunkt heri kan der lokalplanlægges for detailhandel i begrænset omfang og som en sekundær aktivitet i forhold til Fængslets funktion som besøgscenter.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

De eksisterende rammebestemmelser fordelt på 2 rammeområder (HR.03.B.26 og HR.03.E.8), aflyses og der dannet eet nyt rammeområde med genrel anvendelse til offentlige formål.

Maksimal tilladte miljøklasse: 2


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Desuden kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


 


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.03.B.26.
HR.03.E.8.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.03.O.4.

 

Det nye rammeområde HR.03.O.4.

Området set fra vest

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer