Hulvej Skole

31-2013 - Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
31-2013

Plannavn
Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
3. maj 2016

Høring start
3. maj 2016

Høring slut
28. juni 2016

Dato for vedtagelse
25. april 2017

Dato for ikrafttræden
2. maj 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillægget udarbejdes for at tilpasse og sikre en fremtidige fysisk udvidelse af Hulvej Skole, matr. nr. 379e, 379n, 891e, 891a, 891b, og 891c, Horsens Bygrunde. Tillæggets formål er at hæve bebyggelsesprocenten indenfor området fra 140 til 190. Området er omfattet af Kommuneplan 2013, kommuneplanramme HR.00.02.O1 Horsens Midtby, som udlægger områdets anvendelse til offentlig formål.

Tillæg 31-2013 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2016-9 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens, som ved endelig vedtagelse aflyser eksisterende lokalplan 3-2011.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for offentlig anvendelse med bebyggelse på maksimalt 4 etager med en samlet bebyggelses procent på 190 for lokalplanområdet som helhed.


Baggrund

Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret ønske fra Hulvej Skole om at optimere og fortætte eksisterende skolebyggeri. Kommuneplantillægget og en ny lokalplan giver mulighed for at skabe bedre forhold for skolens elever ved at fortætte det eksisterende byggeri samt indarbejde huludfyldning i facaderækken mod Hulvej. I den fremtidige udvidelse skabes desuden en større samlet helhed i facaderækken af etageejendomme.


Forhold til anden planlægning

Området er beliggende i Horsens by omgivet af etageejendomme, byhuse og Nordre Kirkegård.

Lokalplanområdet fremstår bebygget samt store del er befæstet skolegårdsareal.

Planområdet ligger cika 5,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Planområdet er pt. befæstede arealer. Disse vurderes ikke at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og planen vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben. Arealerne som bebygges, vurderes ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen kan vedtages uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens § 23c.

Der er ikke gennemført forudgående indkaldelse af ideer og forslag, idet forslaget alene omfatter mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, som ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper samt uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Det planlagte område ligger tæt ved Horsens midtby. Ved at arbejde med fortætning i området kan der styrkes og udvikles på det eksisterende bynære område, så de bymæssige sammenhænge styrkes og der skabes smukke bymiljøer med liv og variation. Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år, at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og fortætning samt et behov for at gøre byens rum og gader mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center. 
 
Tillægget understøtter hovedstrukturen ved at omdanne og fortætte et eksisterende byområde. Skolens placering i byen og de aktiviteter skolen bidrager med understøtter bylivet.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinierne i kommuneplan 2013. Områdets anvendelse er i kommuneplanrammerne fastlagt til offentlige formål; uddannelsesinstitution.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme HR.00.02.O1. som udlægger områdets anvendelse til offentlig formål. Tillæg nr. 31-2013 udlægger fortsat området til offentlig formål med mulighed for at bygge i 4 etager med en bebyggelsesprocent hævet fra 140 til 190.


Miljøvurdering

Screening for pligt til miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbe­kendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, skal det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelser, klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer. Planer skal miljø­vurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være væsentlig.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har truffet afgørelse om, at de ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene, Lokalplan 2016-9 og kommuneplantillæg nr. 31-2013, ikke er væsentlige, da der er tale om en mindre ændring i bebyggelsesprocenten. Dermed er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 31-2013 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013). Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Klage sker via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, jf. ovennævnte bekendtgørelse. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder (2016-niveau). Gebyret betales med et betalingskort, når klagen er indtastet i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du derfor sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse, jf. Planlovens § 62.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.00.02.O1

Afgrænsning af kommuneplanramme HR.00.02.O1. Horsens Midtby.

I forbindelse med Kommuneplantillægget ændres ikke i rammens udstrækning.

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer