Vedtaget

26-2013 - Detailhandel i Lund

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
26-2013

Plannavn
Bymidte Lund-Vinten

Dato for vedtagelse af forslag
3. maj 2016

Høring start
3. maj 2016

Høring slut
28. juni 2016

Dato for vedtagelse
27. september 2016

Dato for ikrafttræden
5. oktober 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide bymidteafgrænsningen og udbygningsrammen for detailhandel i Lund, så der dels sikres bedre muligheder for at etablere nye butikker, der kan være med til at skabe grundlaget for en levende bymidte, dels laves en ny afgrænsning af bymidten, der svarer til den fysiske udbygning af Lund mod øst, der er i gang.

Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en ny dagligvarebutik i Lund.


Indhold

Retningslinje 1.11 Detailhandel - Udvidelse af bymidteafgrænsning for Lund-Vinten 

Med kommuneplantillægget udvides bymidteafgrænsningen af Lund-Vinten mod syd-øst i forhold til retningslinje 1.11 Detailhandel. Udvidelsen af bymidten skal ses i sammenhæng med, at Lund vokser - og fortsat vil vokse - med nye boligområder mod øst. Samtidig skabes der bedre muligheder for at etablere nye butikker, idet området inden for den gældende bymidteafgrænsning stort set er udbygget. Den ændrede afgrænsning af bymidten fremgår af kort til retningslinjen. Vurderingen af udvidelsen er foretaget i redegørelsen.

Kommuneplantillægget øger også arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel inden for bymidteafgrænsningen Lund-Vinten. Arealrammen øges således fra i alt 2.500 m2 til 3.500 m2 butiksareal for at understøtte en levende hovedgade gennem Lund. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes.

Kommuneplanrammer

Kommuneplanramme HR.07.C.1., der er i overensstemmelse med den gældende bymidteafgrænsning af Lund-Vinten i retningslinje 1.11, udvides mod øst. Dermed aflyses HR.07.E.2., HR.07.E.8., HR.07.B.7., HR.07.B.11. og HR.07.B.13. for de ejendomme, der inddrages i bymidteafgrænsningen.


Baggrund

Lund er et bysamfund, der er i vækst og fortsat vil være det. Byen vokser, fordi der er en større udvikling med nye boliger i gang - og fordi der er udlagt nye arealer til boligudbygning, der løbende vil blive etableret. Bymidteafgrænsningen i Lund er forholdsvis lille og der er ganske få muligheder for at udnytte den arealramme til detailhandel, der er udlagt, fordi byen er fuldt udbygget inden for bymidteafgrænsningen. Da byen vokser mod øst, er det derfor hensigtsmæssigt at planlægge for en udvidelse af bymidteafgrænsningen mod øst, så der kan sikres mulighed for at etablere nye butikker i Lund. Dermed kan der også skabes grundlag for en levende bygade, der følge byens udstrækning mod øst.

I forbindelse med boligudbygningen i den østlige del af Lund, er der samtidig fremkommet et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på hjørnet af Provstlund Alle og Silkeborgvej. Denne dagligvarebutik vil komme til at ligge inden for den nye bymidteafgrænsning og dermed være med til at sikre et godt udbud af dagligvarer i Lund. Der vil sideløbende med kommuneplantillægget blive udarbejdet en lokalplan for dagligvarebutikken.

Byudvikling i Lund


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Tillægget overholder landsplanlægningen og derfor vil der ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Natura-2000

Kommuneplantillæggets område ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura-2000 område - Habitatområde H236, Bygholm Ådal. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke kan påvirke habitatområdet på grund af den store afstand.

Grundvand og Vandplaner

Den nye bymidteafgrænsning ligger i område med drikkevandsinteresser. De gældende kommuneplanrammer for området giver mulighed for boliger, butikker, offentlige formål samt forskellige erhvervsformål som industri, lager, service og forretningsvirksomhed, håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen medfører, at den nye kommuneplanramme for bymidten kan anvendes til dagligvare- og udvalgsbutikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed og håndværksvirksomhed. Den ændrede kommuneplanramme vurderes således ikke at give en mere grundvandstruende aktivitet end de hidtidige rammer.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Tillægget strider ikke mod Region Midts regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Spildevandsplan

Området er planlagt til separatkloakering. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg. Afledning af regnvand fra tage og befæstede arealer sker til Lund Bæk, under forudsætning af, at bækken ikke påvirkes negativt. Regnvandet skal forsinkes og renses i et vådt regnvandsbassin. Regnvandet skal forsinkes ned til naturlig afstrømning. Der skal ansøges om tilslutning af regn- og spildevand til det eksisterende spildevandssystem.

Inden for kommuneplantillæggets område ligger der lavninger, hvor vandet kan samle sig i forbindelse med skybrud. I forbindelse med lokalplanlægning og ved ny bebyggelse skal der fokuseres på at undgå at placere byggeri eller andet af værdi, for at undgå evt. oversvømmelse.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Bymønster og byroller:

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter. Byerne opdeles i tre hovedkategorier: Hovedbyer, Mellembyer og Landsbyer. Lund er udpeget til Mellemby, og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, da udvikling af detailhandel i Lund vil understøtte de overordnede interesser i kommuneplanlægningen ved at skabe attraktive forhold for boliger og grobund for vækst i eller konsolidering af befolkningstallet.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Retningslinje 1.11 Detailhandel

Tillæg nr. 26 ændrer konkret på den gældende retningslinje for detailhandel for bymidten Lund-Vinten. Ændringen medfører, at bymidteafgrænsningen kan udvides mod øst, så den udlagte arealramme kan udnyttes til etablering af en ny dagligvarebutik. Derudover forhøjes den udlagte arealramme fra 2.500 m2 til 3.500 m2, så der kan etableres detailhandel langs Gl. Silkeborgvej, der dermed på sigt kan udvikle sig til en bygade i Lund.

Redegørelse for den nye retningslinjeudpegning for bymidten Lund-Vinten

Revision af detailhandelsstrukturen
Horsens Byråd har med Planstrategi 2015 besluttet, at der med Kommuneplan 2017 foretages en fuld revision af kommuneplanen. Det vil sige, at både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammerne revideres. I den forbindelse vil hele detailhandelstemaet også blive revideret. Det betyder, at retningslinjernes udpegninger af detailhandelsområder og rummeligheder i de enkelte udpegninger vil blive gennemgået og eventuelt ændret, med henblik på at tilpasse dem til den aktuelle udvikling i Horsens Kommune. Samtidig vil kommuneplanrammerne blive opdateret, så de bliver i overensstemmelse med retningslinjernes udpegninger og rummeligheder.

Kommuneplan 2017 forventes vedtaget ultimo 2017. Men for nogle områder i kommunen er der behov for, at der inden da kan tages stilling til en ændring af detailhandelsplanlægningen. Det drejer sig om ændringer, der ikke vil påvirke den samlede detailhandelsbalance- og udvikling i Horsens Kommune og derfor umiddelbart kan gennemføres med et tillæg til den gældende kommuneplans retningslinjer og kommuneplanrammer.

På den baggrund har Horsens Kommune vurderet, at der skal udarbejdes et særskilt tillæg til Kommuneplan 2013, som åbner mulighed for en udvidelse af bymidten i Lund-Vinten. Baggrunden for at udarbejde kommuneplantillægget er et konkret ønske om at etablere en dagligvarebutik på matr. nr. 62 a Lund By, Tamdrup. I den forbindelse vurderes det, at det er hensigtsmæssigt at se det konkrete ønske i en planlægningsmæssig sammenhæng med den eksisterende bymidteafgrænsning i Lund, der ligger koncentreret omkring Silkeborgvej mellem Bækvej og Toftevej.

Udvidelsen af bymidten i Lund-Vinten vurderes således ikke at påvirke den samlede detailhandelsstruktur for Horsens Kommune.

Detailhandelsudviklingen i Lund
I Detailhandelsanalyse 2014 for Horsens Kommune er det beskrevet, at en del af centerbyerne, herunder Lund, har dækningsgrader for dagligvarehandel på omkring 50 og derunder. Til sammenligning har Horsens By en dækningsgrad på 120% og den nordvestlige del af Horsens 138 % for dagligvarer. Lund er derfor underforsynet med dagligvarer. Analysen vurderer, at Lund med en størrelse på omkring 2.000 indbyggere burde have en rimelig dagligvareforsyning og at der således er mulighed for at udvikle dagligvarehandlen i byen.

Lund er i Kommuneplan 2013 udpeget som centerby i Horsens Kommunes centerstruktur. Bymidteafgrænsningen har en samlet ramme på 2.500 m2, hvoraf de ca. 1.700 m2 er anvendt. I detailhandelsanalysen fra 2014 er det opgjort, at der er fire butikker i Lund, hvilket udgør ca. 1% af det samlede antal butikker i Horsens Kommune. Butikkerne består af en bager, en dagligvarebutik, en elvarebutik og en blomsterbutik. Alle fire butikker ligger inden for den gældende bymidteafgrænsning.

Uden for bymidteafgrænsningen ligger der en tankstation med et mindre salgsareal. Tankstationen ligger ud til E45 Østjyske Motorvej og henvender sig dermed til rejsende på motorvejen. Tankstationens salgsareal er omfattet af lov om planlægnings § 5o om detailhandel ved tankstationer, togstationer m.m., hvis kunder primært benytter tanken for dens funktion som benzintank. Salgsarealet er således ikke omfattet af den almindelige detailhandelsstruktur i Horsens Kommune.

Der er i dag meget få muligheder for at etablere nye detailhandelsbutikker inden for den gældende bymidteafgrænsning, idet området er fuldt udbygget. Det vurderes derfor, at det er nødvendigt at udvide bymidteafgrænsningen for at kunne bruge restrummeligheden. Samtidig vurderes det, at arealrammen skal udvides fra 2.500 m2 til 3.500 m2, så der skabes mulighed for etablering af mere detailhandel, der kan være med til at øge dækningsgraden for især dagligvareforsyningen i Lund.

Udvidelsen af bymidteafgrænsningen vurderes at skulle ske langs Gl. Silkeborgvej mod øst. Ved at inddrage erhvervsarealerne mellem Gl. Silkeborgvej og den nye boligudstykning ved Provstlund Alle i bymidteafgrænsningen, åbnes der nye muligheder for på sigt at omdanne dette areal til nye former for byformål, der kan være med til at skabe en levende og attraktiv bygade gennem Lund. Dette vil også være med til at integrere de nye boligudstykninger som en mere naturlig del af Lund.

Vækst i byudvikling, befolkning og arbejdspladser i Lund
Lund er en by i vækst. I perioden 2010 til 2015 er befolkningstallet således steget med 17 %, så der primo 2015 bor 2.012 borgere i Lund. I detailhandelsoplandet Lund bor der primo 2016 ca. 2.780 borgere. Udbygningen af Lund sker især i den østlige del af byen, hvor der ved Provstelund Alle er lokalplanlagt et blandet boligområde med plads til mellem 120 og 150 nye boliger, der er under udbygning. Derudover er der i Tematillæg for byvækst og fritidsformål til Kommuneplan 2013 udlagt yderligere arealer til byudvikling, henholdsvis nord og øst for Provstelund Alle og nord for Skråningen. Det giver en samlet udbygningsmulighed af Lund på ca. 400 boliger indenfor den kommende planperiode. Med en gennemsnitlig husstandsstørrelse i Horsens Kommune på ca. 2,2 personer pr. bolig betyder det op til 880 flere indbyggere i Lund i de kommende år.

Samtidig er der syd-øst for den eksisterende by udlagt store arealer til erhverv, der ligeledes er under udbygning. Antallet af arbejdspladser i Lund udgør i dag ca. 500 og forventes at stige i de kommende år. Der er således et voksende kundegrundlag i Lund. 

Sammenhæng mellem bymidte og areal til butikker med særlig pladskrævende varegrupper

På arealet mellem Gl. Silkeborgvej og Ny Silkeborgvej er der udlagt et areal til særlig pladskrævende varegrupper. Den nye afgrænsning af bymidten vil komme til at grænse op til dette arealudlæg. Der er i dag ikke bygget butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Det vurderes, at arealet sammen med den nye bymidteafgrænsning vil komme til at indgå som en naturlig del af bygaden i Lund. 


Trafikal tilgængelighed

Gl. Silkeborgvej udgør bygaden gennem den nye bymidteafgrænsning og der er således god tilgængelighed fra hele Lund, især fra den nye byudvikling omkring Provstlund Alle. Det vurderes derfor, at en del af kunderne vil kunne komme til området til fods eller på cykel. Samtidig er vejforholdene i området gode, hvorfor der ikke vurderes at opstå trafikale problemer i forbindelse med udvidelsen af bymidteafgrænsningen.


Samlet vurdering af udvidelse af bymidte og detailhandelsramme for Lund
Lund er en by, der både vokser i befolkningstal og antal arbejdspladser. Sammenholder man dette med, at dækningsgraden for dagligvarer i dag er på omkring 50, vurderes det, at der er et reelt behov for at udvikle detailhandlen i Lund. Det vurderes således, at den samlede ramme for detailhandel skal udvides fra 2.500 m2 til 3.500 m2. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarebutikker vurderes at skulle fastholdes, så der etableres butikker med en størrelse, der passer ind i bybilledet.

Da Lund også fysisk vokser betydeligt mod øst, vurderes det, at bymidteafgrænsningen skal udvides mod øst, så der skabes mulighed for udvikling af en levende bygade i hele Lunds længde.

Retningslinje 4.15 Støjbelastede arealer

Dele af kommuneplantillæggets område er omfattet af retningslinje 4.15 for støjbelastet areal, der bestemmer, at støjbelastede områder ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Konkret er dele af kommuneplantillæggets område omfattet af støj fra motorvej E45 og Silkeborgvej. Ved udlæg af områder til støjfølsom anvendelse inden for den fælles planlægningszone skal det ved bestemmelser og udformning i kommuneplan og lokalplan sikres, at retningslinjen overholdes. Dette gælder såvel boligområder som rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som f.eks. undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

I forbindelse med lokalplanlægningen inden for kommuneplantillæggets område tages der stilling til behovet for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne med henblik på at sikre acceptable støjforhold.

Redegørelse for støj

Arealudlæg til støjfølsom anvendelse i planlægningszonen for støj kræver en særlig støjvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen. I de dele af rammeområder, hvor støjniveauet overstiger de vejledende grænseværdier for den planlagte anvendelse, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Mulighederne for at reducere støj afhænger af den konkrete sag, og kan principielt opdeles i 3 metoder:

Ved kilden; f.eks. støjreducerende belægning på veje eller dæmpning af støjkilder eller begrænsning af driftstid på virksomheder og fritidsanlæg, under udbredelse; f.eks. afstandsdæmpning ved disponering af arealer så de mest støjfølsomme anvendelser placeres længst væk fra støjkilden, eller ved etablering af støjskærme, støjbegrænsning ved modtageren; f.eks. støjisolering af boliger og konstruktivt vha. dobbeltfacader.

Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj overholdes i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Retningslinje 2.9 Geologiske interesseområder

Hele kommuneplantillæggets område ligger inden for et nationalt geologisk interesseområde - Det midtjyske søhøjland.

I følge retningslinjen skal inddragelse af arealer til formål, der kan påvirke landskabets kvaliteter negativt så vidt muligt undgås.

Indenfor områder af særlig landskabelig geologisk interesse skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Her skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. I disse områder skal byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås.

Landskabsformer og blottede profiler (typisk i grusgrave) med videre, som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet.

Indenfor områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk interesse. Geologisk interessante profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt.

Redegørelse for ændret anvendelse inden for geologisk interesseområde

Der skal planlægges med særlige forholdsregler ved byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, hvilket skal undgås i områder af særlig geologisk interesse.

I forbindelse med lokalplanlægning kan hensynet til særlige landskabsformer og geologiske profiler varetages ved disponering af byggeri. For ny bebyggelse i geologiske interesseområder forudsættes det, at der i den efterfølgende detaljerede planlægning redegøres for de visuelle påvirkninger. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny ramme for lokalplanlægningen med kommuneplantillægget. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og kommuneplanens rammer for området.

Der oprettes en ny ramme, der kommer til at omfatte den nye afgrænsning af bymidten i Lund-Vinten

Tillægget aflyser to eksisterende rammeområder (HR.07.E.2 og HR.07.E.8) helt og de øvrige tilgrænsende rammeområder (HR.07.B.7, HR.07.B.8, HR.07.B.9 og HR.07.B.11) reduceres til kanten af det nye rammeområde.

Det nye rammeområder får følgende rammebestemmelser:

HR.07.C.1 Bymidte Lund-Vinten

Generel anvendelse: Centerområde

Specifik anvendelse: Bycenter

Eksisterende zoneforhold: Byzone og landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8½ m

Maksimale bebyggelsesprocent: 35

Maksimalt antal etager: 2

Mindste miljøklasse: 2

Højeste miljøklasse: 4

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed, og håndværksvirksomhed.

Notat detailhandel: Indefor området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal indefor rammeområdet er 3.500 m2.


Redegørelse

Forudgående offentlig høring - indkaldelse af ideer og forslag 


Der har været afholdt for-offentlighed for kommuneplantillægget. I den forbindelse er der indkommet fem bemærkninger:  1. Et forslag om etablering af almene boliger i bymidten.

  2. Et forslag om etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Gl. Silkeborgvej.

  3. Et forslag om etablering af et butikstorv.

  4. Et forslag om at etablere butikker i den eksisterende bymidte, i stedet for at udvide den.

  5. Et forslag om at etablere et multihus i Lund i stedet for flere dagligvarebutikker.


Støj fra virksomheder


Virksomhedsstøj reguleres i henhold til miljøloven.


Der er i dag flere mindre virksomheder, bl.a. autoværksteder og vognmænd, beliggende inden for området, mellem Gl. Silkeborgvej og Provstlund Allé. Disse virksomheder får skærpede støjvilkår til nærmeste naboer, når kommuneplanrammen ændres fra lettere industri til centerformål. I praksis vurderes det ikke at være problematisk, dels på grund af virksomhedstyperne, dels på grund af den nære beliggenhed til boliger, der reelt vil være begrænsende for virksomhedernes støj.


I forbindelse med varelevering til dagligvarebutikker kan der være støjgener ved boligområdet ved Provstlund Allé, især ved levering af varer før kl. 7.00, som regnes som nattid, med skærpede støjkrav. Der skal derfor foretages støjberegninger og/eller støjdæmpende foranstaltninger mod boligområdet mod nord og nordøst. Der kan evt. stilles krav om støjvæg ved varegård ved dagligvarebutik.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.  

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet kommuneplantillæggets mulige påvirkning ud fra alle parametre i lov om miljøvurdering.

Kommuneplantillægget omfatter et område, der allerede i dag fungerer som byområde. Den ændrede planlægningsmæssige status i forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen vurderes ikke at åbne mulighed for nye aktiviteter, der kan påvirke miljøet negativt.

Der er i forbindelse med screeningen ikke fundet andre forhold, der kan påvirke miljøet væsentligt eller som ikke kan håndteres i forhold til den ændring i anvendelse, som kommuneplantillægget giver mulighed for.

Horsens Kommune har derfor vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.


Retsvirkninger

Tillæg 26 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.07.E.2.
HR.07.E.8.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.07.C.1

Eksisterende bymidteafgrænsning, vist med mørkeblå farve

 

Ny bymidteafgrænsning vist med mørkeblå farve

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer