2013-9 - Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-9

Plannavn
Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Dato for vedtagelse af forslag
25. oktober 2016

Høring start
10. november 2016

Høring slut
5. januar 2017

Dato for vedtagelse
20. juni 2017

Dato for ikrafttræden
27. juni 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge områdets anvendelse til kolonihavehuse og rekreative formål ved at udforme en ramme for lokalplanlægning i området.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for, at områdets overordnede anvendelse fastlægges til rekreativt formål, herunder kolonihaver.

En del af området er udpeget til beskyttet natur. Den rekreative udnyttelse af den del af området skal underlægges hensyn til naturen.

I en anden del af området er en række små huse, der udlægges som kolonihavehuse. Arealerne udenfor husene og deres tilknyttede opholdsarealer skal være offentligt tilgængelige.

 


Baggrund

Der er sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan: 2016-22, Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens.


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt en forudgående offentlighed. Der indkom ingen bemærkninger eller forslag til den videre planlægning.

Strandbeskyttelseslinje

Bebyggelsen ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen, der er fastlagt i lov om naturbeskyttelse §15, beskyttelse af kystområder.

Lovliggørelse af Elbæk Strandhuse forudsætter, at Kystdirektoratet dispenserer fra strandbeskyttelseslinjen.

Kystnærhedszone

Bebyggelsen ligger indenfor kystnærhedszonen. I henhold til  bestemmelserne i planlovens § 16, stk. 3  skal der redegøres for planens visuelle indvirkning af kystlandskabet og varetagelsen af natur- og friluftsinteresser. 

Den visuelle påvirkning af omgivelserne

Den visuelle påvirkning af kystlandskabet er beskeden, da husene er små, og skov og anden beplantning er det dominerende element. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at bebyggelsens højde ikke må øges, og om at der ikke må anvendes reflekterende tag- og facadematerialer aht. synligheden fra vandet. 

Natur-og friluftsinteresser

Lokalplanen vil indeholde bestemmelser om udstrækningen af de private udenomsarealer. Øvrige arealer er offentlige tilgængelige.

De meget begrænsede bebyggede arealer efterlader store arealer, der vil henligge relativt upåvirkede. Bebyggelsens indvirkning på naturen vil være beskeden.

Planmæssig begrundelse

Bebyggelsen er en repræsentant for en fritidshusbebyggelse fra 1920'erne og er som sådan et kulturmiljø, der har ínteresse for almenheden. Området ligger naturskønt og bynært i tilknytning til offentlig vej og det overordnede stinet, og er således let tilgængeligt og del af byens rekreative tilbud.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der er offentlig adgang til området.

Skovbyggelinje 

Omkring Elbæk skov er der en 300 meter skovbyggelinje, som en del af bebyggelsen ligger indenfor. Lovliggørelse af Elbæk Strandhuse forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen eller reducerer den.

Kulturmiljø

I Kommuneplan 2013 er området betegnet som Kulturmiljø. Da udpegningen skete i Regionplan 2005, var det med blandt andet følgende bemærkninger: ”området rummer tidstypiske elementer, der fortsat kommer til udtryk gennem de enkelte huses uhomogenitet, ringe størrelse, materialevalg og selvgroethed.”

I lokalplanen er der indarbejdet bestemmelser om at husene ikke må udvides og de enkelte grunde ikke må adskilles med faste hegn eller hække. Der er bestemmelser om materialevalg, så bebyggelsen nuværende karakter med huse af træ med pap- eller eternittage videreføres. Derimod er der ikke bestemmelser om farvevalg eller bygningernes form, så selvgroetheden fortsat kan udvikles.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IVarter

Hvis planforslaget i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal redegørelsen til planforslaget indeholde en vurdering af planforslagets virkninger jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 (bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007). Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke skader Natura 2000-områder.

Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 56, som er Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (Habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36). Afstanden mellem området og det internationale naturbeskyttelsesområde er mere end 2 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand, samt det faktum, at der ikke udledes spildevand fra området vurderes det, at lokalplanen kan vedtages uden risiko for at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området 
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der skal udarbejdes et spildevandstillæg, hvis fælleshuset skal tilkobles Samn Forsyning ApS spildevandssystem. Alternativt kan fælleshuset tilsluttes en samletank med godkendt tømningsordning.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013's hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Området eller dele af området ligger indenfor arealer, der, foruden værdifuldt kulturmiljø, i kommuneplanen er udpeget til Bevaringsværdigt landskab, Specifik geologisk bevaringsværdi, Anvendelse af vandløb, søer og kystvande, Naturbeskyttelsesområder og Lavbundsarealer.

Retningslinjer for de enkelte emner, og hvordan planen forholder sig hertil er som følger:

Bevaringsværdigt landskab

Karakteristiske og oplevelsesrige landskaber må ikke forringes af nye anlæg. Eventuelle anlæg skal tilpasses landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde, materiale og belysning for at undgå negative konsekvenser for landskabet herunder langtrækkende.

Geologiske og andre bevaringsværdige landskabstræk må ikke sløres eller ødelægges af bebyggelse, belysning, tekniske anlæg, beplantning eller tilgroning.

Planens forhold til retningslinje

Planen giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse end den eksisterende, ligesom den eksisterende beplantning, forstået ved skovbevoksningen indenfor det udpegede område, bevares.

Specifik geologisk bevaringsværdi

Inddragelse af arealer til formål, der kan påvirke landskabets kvaliteter negativt skal så vidt muligt undgås.

Indenfor områder af særlig landskabelig geologisk interesse skal landskabshensyn tillægges stor vægt. Her skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets geologiske kvaliteter. I disse områder skal byggeri, større veje og større tekniske anlæg så vidt muligt undgås.

Landskabsformer og blottede profiler (typisk i grusgrave) med videre, som særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges bevaret og beskyttet.

Indenfor områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til geologien tillægges stor vægt. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning med videre, som kan sløre landskabets dannelsesformer, skal undgås i områder af særlig geologisk interesse. Geologisk interessante profiler, der afdækkes ved råstofgravning, bør søges friholdt.

Planens forhold til retningslinje

Planen giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse end den eksisterende, ligesom den eksisterende beplantning, forstået ved skovbevoksningen indenfor det udpegede område, bevares.

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Der må ikke etableres nye anlæg eller laves indgreb, der forringer de særligt værdifulde naturområders tilstand. De særligt værdifulde naturområder på havet fremgår af kortet.

Planens forhold til retningslinje

Planen giver ikke mulighed for bebyggelse eller ændringer indenfor arealet, der er omfattet af udpegningen.

Naturbeskyttelsesområder

De udpegede naturområder herunder småbiotoper skal bevares og søges udvidet. De skal sikres et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv.

Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for de udpegede naturområder.

Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et udpeget naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Der kan evt. også skulle stilles krav om etablering af nødvendige faunapassager. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve det udpegede naturområde

Planens forhold til retningslinjer

Planen giver ikke mulighed for bebyggelse eller ændringer indenfor arealet, der er udpeget til naturområder. Desuden lægger planen op til at områder udenfor dette overgår til naturområder.

Lavbundsarealer

De udpegede lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at de naturlige vandstands- og afstrømningsforhold kan genskabes i området, eller som kan hindre muligheden for at styrke det vilde dyre- og planteliv i området.

Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres inden for de udpegede lavbundsarealer, skal udformes, så muligheden for at genskabe den naturlige hydrologi i området og den heraf følgende styrkelse af det vilde dyre- og planteliv, ikke går tabt.

Ubebyggede områder inden for de udpegede lavbundsarealer i byudviklingsområder skal i videst muligt omfang søges friholdt for bebyggelse.

Inden for de udpegede Vådområder der kan genoprettes, kan der gennemføres projekter til genskabelse de naturlige vandstands- og afstrømningsforhold bl.a. med henblik på at fjerne kvælstof fra det vand, der løber gennem områderne. Planlægning af projekter for vådområder skal ske i overensstemmelse med udpegningsgrundlaget, og der bør ikke iværksættes projekter i Natura 2000 områder, før en grundig biologisk forundersøgelse har godtgjort, at projektet ikke vil forringe værdier for områdets udpegede naturtyper og arter.

Planens forhold til retningslinjer

Planen giver ikke mulighed for bebyggelse eller ændringer indenfor arealet, der er udpeget til lavbundsareal. 

Samlet konklusion

Planen er ikke i modstrid med kommuneplanen retningslinjer.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny kommuneplanramme, der får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Kolonihaver

Eksisterende zoneforhold: Landzone

Fremtidig zoneforhold: Landzone

Maksimal bygningshøjde:  Eksisterende bebyggelse må ikke forhøjes

Maksimal bebyggelsesprocent: -

Max antal etager: 1

Notat specifik anvendelse: Området må anvendes til natur- og rekreativt område. Indenfor området er en række små huse, der benævnes kolonihavehuse. Området er offentligt tilgængeligt efter bestemmelserne i lokalplan 2016-22, Rrekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk. Den rekreative udnyttelse af det udlagte §3-område er underlagt hensynet til naturen.

 

 


Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af forslaget sammen med screeningen af lokalplan 2016-22, Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget (afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven §3 stk. 1 nr. 3) idet der samlet set ikke blev vurderet, at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130 om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Klage sker via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, jf. ovennævnte bekendtgørelse. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder (2016-niveau). Gebyret betales med et betalingskort, når klagen er indtastet i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du derfor sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse, jf. Planlovens § 62.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
12.RE.08

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer