Tillæg 48 til Kommuneplan 2013

2013-48 - Offentlige formål, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-48

Plannavn
Offentlige formål, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
20. juni 2017

Høring start
27. juni 2017

Høring slut
22. august 2017

Dato for vedtagelse
26. september 2017

Dato for ikrafttræden
3. oktober 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide anvendelsesbestemmelserne for en del af gældende ramme HR.04.O.2, så der også kan være offentlig administration, i form af rådhusfunktioner, inden for rammeområdet, på Chr. M. Østergaards Vej.

Det er også formålet med kommuneplantillægget, at opdele gældende ramme i tre mindre rammer, der udlægger området til henholdsvis offentlige formål, erhvervsformål og boligformål.


Indhold

Kommuneplantillægget skal udvide anvendelsesmulighederne, for en gældende ramme, til også at omfatte offentlig administration, så det sikres, at der kan etableres rådhus i en del af området, hvor VIA University College i dag ligger.

Samtidig deler kommuneplantillægget gældende ramme op i tre mindre rammer, der får hver sin anvendelse. Herved fastlægges anvendelse til offentlige formål i en ny ramme, der omfatter den nordlige del af VIA's bygninger. Den sydlige del af bygningerne udlægges til erhvervsformål i en selvstændig ramme, og den centrale del i området udlægger eksisterende ungdomsboliger til boligformål, ligeledes i sin egen ramme.


Baggrund

I forbindelse med Campusrokaden skal der blandt andet planlægges for flytning af rådhusfunktionerne til VIAs nuværende placering på Chr. M. Østergaards Vej, Horsens.
Flytningen sker når VIA University College flytter ind i det nye uddannelsescampus ved banegården, når det står færdigt.

Kommuneplanramme HR.04.O.2 udlægger hele området ved VIA University College til offentlige formål, som uddannelsesinstitutioner. Rammen giver ikke mulighed for offentlig administration, som for eksempel rådhus.
Den gældende ramme giver mulighed for en række funktioner, herunder liberale erhverv, som kontorer, der i deres karakter ikke afviger væsentligt fra begrebet offentlig administration.

Gældende ramme aflyses ved tillæggets endelige vedtagelse. 

Den gældende lokalplan VIA, Chr. M. Østergaards Vej, lokalplan 12-2010, Horsens By, fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål, undervisning og forskning, liberale erhverv, som kontorer, laboratorier og udviklingsværksteder til vidensvirksomheder, konsulenter mv. samt kollegieboliger, ungdomsboliger mv. Lokalplanen giver ikke mulighed for offentlig administration.
Der skal derfor udarbejdes såvel tillæg til kommuneplanen, som et forslag til lokalplan for en ny anvendelse af området.

 

 


Forhold til anden planlægning

Spildevandsplan

Området er omfattet af gældende spildevandsplan.

Natura-2000

Området ligger ca. 4,5 km vest for det nærmeste Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 52 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Der er registeret en række bilag IV-arter indenfor 10 km, herunder odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og en række flagermusearter.

Idet der udelukkende er tale om ændring af områdets status i forhold til kommuneplanen, og ikke om fysiske ændringer eller ændring i forhold til påvirkning af det ydre miljø, kan ændringen gennemføres uden at det skader arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Der forventes heller ikke en indskrænkning eller forringelse af egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder reglerne omkring kystnærhed. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Nationale interesser

Produktionsvirksomheder

I planforslag skal der gøres rede for, hvordan planen tager højde for, at vilkårene for produktionsvirksomheder indenfor et erhvervsområde, ikke skærpes efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planområdet ligger ikke inden for et konsekvensområde for en produktionsvirksomhed. Det vurderes derfor, at lokalplanområdet ikke åbner mulighed for anvendelser, der vil skærpe vilkårene for eksisterende produktionsvirksomheder.

Strandbeskyttelseslinje - Naturbeskyttelsesloven

Den østlige del om kommuneplantillæggets område er omfattet af en strandbeskyttelseslinje. Naturbeskyttelsesloven fastsætter, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.

Der åbnes ikke med kommuneplantillægget mulighed for nye anvendelser, der ændrer tilstanden af de arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Fortidsminder - Museumsloven

Da der kendes fund af flere oldtidsbopladser langs Stensballe Sund, vurderes det, at der ved anlægsarbejder, herunder planering i området er mulighed for at støde på ukendte fortidsminder. Stensballe Sund menes i sig selv at have fungeret som kultsted. Horsens Museum anbefaler forud for igangsætning af jordarbejde at indhente en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder jf. museumslovens § 25. Gøres der i øvrigt ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens §27, stk. 2.

Grundvand og Vandområdeplaner

Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Endvidere er der ikke noget i kommuneplantillæggets indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Jordforurening

Der er kortlagt en forurening på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven i den centrale del af kommuneplantillæggets område. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.


Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.


I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Hovedstruktur - Kommuneplan 2013. 

Bymønster og byroller

Planlægningen af rådhusfunktionerne i området understøtter at Horsens er kommunens hovedby, og fortsat skal udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland. 

Endvidere er planlægningen et led i at opfylde Campusrokaden, hvor et område ved Banegården omdannes til et uddannelsescampus, der skal være med til at understøtte udviklingen af Horsens Midtby til en attraktiv og levende bymidte. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Byudvikling i kystnærhedszonen

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.

Kommuneplantillæggets område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da kommuneplantillægget ikke åbner mulighed for nye byggerier, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Særlig værdifuld natur

Den syd-østlige del af kommuneplantillæggets område er udpeget til særlig værdifuld natur. Kommuneplantillægget åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning eller påvirker naturområdet negativt.

Skovrejsning

Den østlige del af kommuneplantillæggets område er udpeget som skov uønsket. Kommuneplantillægget åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.

Værdifulde kulturmiljøer

Den østlige del af kommuneplantillæggets område er udpeget som kulturmiljø, koncentration af stenalderbopladser og skalddynger langs randen af Nørrestrand. Kommuneplantillægget åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Den gældende kommuneplanramme HR.04.O.2, fastlægger området til offentlige formål med mulighed for uddannelsesinstitutioner og anden videregående uddannelse.

Kommuneplanrammen giver ikke mulighed for offentlig administration.

Med kommuneplantillæg 2013-48 aflyses ramme HR.04.O.2 og erstattes af følgende tre mindre kommuneplanrammer indenfor den eksisterende rammes område:

Kommuneplanramme 11OF04, der udlægger en stor del af området, herunder den nordlige del af VIA's bygninger til offentlige formål, som offentlig administration.

Kommuneplanramme 11ER03, der udlægger den sydlige del af VIA's bygninger til erhverv i miljøklasse 1-4.

Kommuneplanramme 11BO21, der udlægger den centrale del af området med eksisterende ungdomsboliger til boligformål.

 

 

 


Miljøvurdering

 

Afgørelse efter screening / Konklusion
Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Forurenet jord på arealet
  • Særlig værdifuld natur
  • Fortidsminder – museumsloven
  • Strandbeskyttelseslinje – Naturbeskyttelsesloven
  • Byudvikling i kystnærhedszonen
  • Skovrejsning

 

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Forurenet jord på arealet
Der er kortlagt en forurening på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven i den centrale del af kommuneplantillæggets område. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på arealet.
Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:
• Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.
• Der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.
• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.

Særlig værdifuld natur
Den syd-østlige del af kommuneplantillæggets område er udpeget til særlig værdifuld natur. Kommuneplantillægget åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning eller påvirker naturområdet negativt.

Fortidsminder - Museumsloven
Da der kendes fund af flere oldtidsbopladser langs Stensballe Sund, vurderes det, at der ved anlægsarbejder, herunder planering i området er mulighed for at støde på ukendte fortidsminder. Stensballe Sund menes i sig selv at have fungeret som kultsted. Gøres der ved jordarbejde fund af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, indstilles og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens §27, stk. 2.

Strandbeskyttelseslinje - Naturbeskyttelsesloven
Den østlige del om kommuneplantillæggets område er omfattet af en strandbeskyttelseslinje. Naturbeskyttelsesloven fastsætter, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen.
Der åbnes ikke med kommuneplantillægget mulighed for nye anvendelser, der ændrer tilstanden af de arealer, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

Byudvikling i kystnærhedszonen
I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet.
Kommuneplantillæggets område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da kommuneplantillægget ikke åbner mulighed for nye byggerier, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Skovrejsning
Den østlige del af kommuneplantillæggets område er udpeget som skov uønsket. Kommuneplantillægget åbner ikke for nye anvendelser, der er i strid med denne udpegning.


Konklusion:
Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

 

 


Retsvirkninger
Tillægget til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.04.O.2.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
11OF04
11ER03
11BO21

 Eksisterende ramme HR.04.O.2

 

Nye rammer 11OF04, 11ER03 og 11BO21

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer