2013-47 - Søndergade

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-47

Plannavn
Søndergade

Dato for vedtagelse af forslag
20. juni 2017

Høring start
27. juni 2017

Høring slut
22. august 2017

Dato for vedtagelse
26. september 2017

Dato for ikrafttræden
3. oktober 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er at skabe en planlægningsmæssig ramme for at anlægge en tidssvarende gågade/væregade med byrumsdesign. Der skabes de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv med b.la. fokus på en høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Området er i dag omfattet af kommuneplan 2013, kommuneplanrammerne HR.00.01.C.2, HR.00.01.C.4, HR. 00.01.C.5,  HR.00.01.C.6, HR.00.01.C.7, HR. 00.01.C.8, HR.00.01.C.9, HR.00.01.C.10, og HR. 00.01.C.13, som fastlægges til centerformål med butikker, boliger, liberal erhverv, privat og offentlig service med bebyggelsesprocenter på henholdsvis 180 og 200. 

Kommuneplantillægget reducerer de 9 gældende kommuneplanrammer i en ny kommuneplanramme, hvor anvendelsen fastlægges til centerformål. Tillæg nr. 47-2013 omfatter kun vejarealer der indgår i en arkitektkonkurrence.

Tillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan 2013 og lokalplan 2017-02 Jessensgade, Søndergade og Torvet, Horsens. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af arkitektkonkurrencen, hvor et konkurrenceprogram faslægger rammer for designet af Jessensgade, Søndergade og Torvet.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal danne rammen for, at der kan anlægges en gågade/væregade i Horsens bymidte.

Eventuel bebyggelse/pavilloner tilpasses gådens/væregadens skala og de omkringliggende bygninger. Pavilloner kan opføres som både faste og midlertidige bygninger med en maksimal højde på 8 m. For området fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 5.

Rammerne HR.00.01.C.2, HR.00.01.C.4, HR. 00.01.C.5,  HR.00.01.C.6, HR.00.01.C.7, HR. 00.01.C.8, HR.00.01.C.9, HR.00.01.C.10, og HR. 00.01.C.13 samles i en ny ramme.


Baggrund

Horsens byråd ønsker en levende og varieret midtby med mange oplevelser. Midtbyen skal være et godt sted at bo, at handle og at arbejde - og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale og dynamiske samlingssted.

Derfor har Horsens Kommune inviteret til en konkurrence, hvor ansøgere kan komme med deres bud på en multifunktionel midtby.

Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører, som gerne i samarbejde med kunstnere, byrumseksperter, kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper, vil komme med bud på udformningen af tre centrale byrum i Horsens: Jessensgade, hovedgågaden Søndergade og Torvet.

Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på et gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter som overrasker og inspirerer og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv. Byrummene skal indrettes med høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Gågaden blev sidst opdateret i 1990´erne. Der har gennem tiden været mange midlertidige aktiviteter på gågaden, men nu er tiden til, at det næste mere permanent skridt tages.

Det forudsættes også, at der - når et byrum skal renoveres - tages udgangspunkt i rummets særlige identitet, de eksisterende aktiviteter og karakteristika. Ved renovering af byrummene skal det enkelte rum ses i sammenhæng med de omkringliggende pladser, veje og torve. Pladser og byrum skal renoveres og fornys med høj kvalitet og utraditionelle og unikke løsninger. Midtbyen skal indbyde til, at man får lyst til at opholde sig i byrummene i længere tid. Byrummene skal ikke blot være en passage eller bevægelse igennem byen, det skal være ”væregader” og opleves som byens udendørs dagligstue.

Området er i dag omfattet af lokalplan nr. 112 for Søndergade, Torvet, Kippervig og Rådhusgade samt temalokalplan Skilte og facaderegulering lokalplan 150-2013, Horsens by.

Sideløbende med konkurrencen udarbejdes en lokalplan som tager udgangspunkt i midtbyforbindelsen og konkurrenceprogrammet til den nærværende konkurrence som løber frem til efteråret 2017.

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 27. juni 2017 til d. 22. juni 2017. Der er indkommet én bemærkning fra en borger i høringsperioden. Bemærkningen omhandler plantning af træer, hensigtsmæssig belægning, legemuligheder for børn og de smukke historiske facader.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen og de statslige interesser, herunder reglerne omkring detailhandel. Der er derfor ikke yderligere vurderinger og redegørelser i forhold til landsplanlægningen.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal), der ligger ca. 6 km vest for kommuneplantillæggets område. Grundet afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde samt planlægningens karakter er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet i sig selv eller sammen med andre planer og programmer kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde, og indholdet i nærværende kommuneplantillæg vurderes at være foreneligt med denne plans bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

Planområdet ligger i byzone. Endvidere bygges der på et areal, der både er omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse og hvor der allerede i dag er bygninger og befæstede arealer. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Grundvand og Vandområdeplaner

Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Endvidere er der ikke noget i kommuneplantillæggets indhold, som er til hinder for, at vandområdeplanens miljømål for grundvandsforekomster og overfladevandsområder kan opnås.

Spildevandsplan

Kommuneplantillægget område er separatkloakeret. Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Kystnærhedszonen

Kommuneplantillægget område ligger inden for den kystnære del af byzonen. Da området ligger i eksisterende bymæssig bebyggelse og ikke kan ses fra kysten, vurderes det, at planlægningen ikke vil påvirke kystlandskabet negativt.

Trafik

Søndergade skal fortsat være gågade. Der skal sikres adgang for vareleverancer og adgang til boliger.

Cykeltrafik er fortsat tilladt på Jessensgade og Torvet, og Søndergade uden for butikkernes åbningstider.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Oplevelser i mange farver - Udvikling af midtbyen i Horsens

Der er et stort potentiale for udviklingen af Horsens Midtby med udgangspunkt i en unik og mangfoldig kulturarv og en meget attraktiv beliggenhed. Målet er at skabe mere liv og flere aktiviteter i midtbyen, herunder gode oplevelsesmuligheder samt mulighed for bevægelse og motion i City.

Tillægget understøtter dette mål, idet formålet med den efterfølgende arkitektkonkurrence er at skabe et nyt gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et levende byliv og aktivt handelsliv.

Kultur og Fritid - Bevægelse og motion i midtbyen

Byens åbne, udendørs rum bør i videst mulig omfang indrettes til motion og bevægelse for alle aldersgrupper, hvor der er fri adgang på alle timer af døgnet.

Tillægget understøtter målet om rum til mere bevægelse og motion, idet den efterfølgende arkitektkonkurrence bl.a. har fokus på leg og bevægelse.

Bymønster og byroller

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.

Tillægget understøtter bymønster og byroller, idet formålet er at udvikle den centrale midtby i Horsens til et stærkt og attraktivt regionalt center for byliv, handel og oplevelser.

Byomdannelse og fortætning - Horsens Midtby

Jessensgade, Søndergade og Torvet er det centrale omdrejningspunkt i Midtbyplanen, der sætter fokus på at styrke midtbyen på mange fronter, både fysisk, oplevelsesmæssigt, kommercielt og trafikalt. Det centrale handelsstrøg udgør en del af Midtbyforbindelsen, der skal binde midtbyen sammen fra Banegården til Havnen.

I denne forbindelse gennemføres i 2017 en projektkonkurrence for Søndergade. Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Midtbyplanen.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Retningslinje 1.11 Detailhandel

Kommuneplantillæggets areal er beliggende indenfor bymidteafgræsningen og er i øvrigt i overensstemmelse med kommuneplanens mål og retningslinjer for detailhandel.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny, samlet ramme for Jessensgade, Søndergade og Torvet. Rammen omfatter matr.nr. 7000ca og 7000ct Horsens Bygrunde.

Kommuneplantillæg 47-2013 reducerer udstrækning af de eksisterende kommuneplanrammerne HR.00.01.C.2, HR.00.01.C.4, HR. 00.01.C.5,  HR.00.01.C.6, HR.00.01.C.7, HR. 00.01.C.8, HR.00.01.C.9, HR.00.01.C.10, og HR. 00.01.C.13.

Der oprettes med dette tillæg en ny kommuneplanramme med nummer 10.CE.10 centerformål med anvendelse til gågade med tilhørende faciliteter som f.eks. byrumsinventar, mindre bygninger og lignende.

Ved den endelige vedtagelse af dette tillæg aflyses den del af kommuneplanrammerne HR.00.01.C.2, HR.00.01.C.4, HR. 00.01.C.5,  HR.00.01.C.6, HR.00.01.C.7, HR. 00.01.C.8, HR.00.01.C.9, HR.00.01.C.10, og HR. 00.01.C.13.som er omfattet af det pågældende areal matr.nr. 7000ca og 7000ct Horsens Bygrunde.

 


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Anvendelse af området
  • Trafikale forhold ved gennemførelse af projektet
  • Visuelle påvirkning af nærmiljøet

Arealet er allerede i dag udlagt til centerformål og fungerer som gågade. Det vurderes, at området ikke påvirker næromgivelserne idet der fortsat planlægges for gågade.

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet efter planlovens bestemmelser om miljøvurdering.


Retsvirkninger
Tillægget til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
2013-47

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer