2013-46 - Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
46

Plannavn
Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
24. april 2017

Høring start
2. maj 2017

Høring slut
27. juni 2017

Dato for vedtagelse
22. august 2017

Dato for ikrafttræden
5. september 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide rammeområdet HR.01.G.2 til også at omfatte matriklerne 16, Dagnæs By, Tyrsted samt 850d og 850e, Horsens Markjorder så der også der kan planlægges for rekreative formål som fritidsformål og rekreation med tilhørende bygningsmæssige faciliteter.


Indhold

Kommuneplantillægget skal sikre, at et areal beliggende uden for kommuneplanens rammer inddrages i en eksisterende ramme til rekreative formål, samt at deri liggende områder udpeget til beskyttet i form af et beskyttet vandløb, Dagnæs Bæk samt et moseareal skal anvendes til rekreative formål under hensyn til naturen og naturbeskyttelsesinteresserne i området og i henhold til statens Vandområdeplaner.


Baggrund

Baggrund for tillægget er sideløbende udarbejdelse af lokalplan: 2016-16, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens, der muliggør etablering af et rekreativt bakkelandskab i området.

Lokalplanen muliggør terrænregulering samt beplantning og udlæg af stier inden for det eksisterende rammeområde HR.01.G.2. På arealet, der med nærværende tillæg inddrages i rammen, fastholdes gennem lokalplanens bestemmelser de eksisterende §3 naturbeskyttede arealer i området.


Forhold til anden planlægning

Naturbeskyttelsesområder
Retningslinje: De udpegede naturområder herunder småbiotoper skal bevares og søges udvidet. De skal sikres et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv.
Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for de udpegede naturområder.

Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et udpeget naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Der kan evt. også skulle stilles krav om etablering af nødvendige faunapassager. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve det udpegede naturområde.

Planens forhold til retningslinjerne:
Planen giver ikke mulighed for bebyggelse eller ændringer indenfor arealet, der er ud-peget til naturområder.

Vandområdeplan
Et mål med vandområdeplanerne er at opnå bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. Dagnæs Bæk, som er et omfattet af Vandområdeplanenerne, løber igennem den udvidede kommuneplanramme.
Planen giver ikke anledning til forhold, som være til hinder for vandplanernes målopfyl-delse i Dagnæs Bæk og i Horsens Fjord.

Kystnærhedszone
Planlægning i kystnærhedszonen skal påvirke kysten og kystlandskabet mindst muligt foruden at anvendelsen skal begrundes.
Planområdet ligger i kystnærhedszonen og byzone midt i Horsens by. Planen vil ikke give anledning til mærkbare visuel påvirkning af omgivelserne idet at kommuneplanrammen ligger bag eksisterende bebyggelses set fra kysten.

Spildevandsplan 2012-2015
Området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Bortledning af regnvand fra lokalplanområdet skal forsinkes.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplanen 2013’s  vision omkring 'Byer i naturen og natur i byerne'. Der skal højere grad etableres natur som en integreret del af nye byområder, og der skal arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Borgernes sundhed er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder.

Med planen skabes der mulighed for at give borgerne nye udfoldelsesmuligheder i et grønt rekreativt område centralt i Horsens by. Planen er endvidere i tråd med kommunens indsats for at bringe motionsmuligheder ind i de områder, hvor borgerne bor. Byens rum skal indbyde til motion og bevægelse fra morgen til aften for alle aldersgrupper.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande
Regningslinje: Der må ikke etableres nye anlæg eller laves indgreb, der forringer de særligt værdifulde naturområders tilstand.

Planens forhold til retningslinjen: Planen giver  ikke mulighed for bebyggelse. Derudover bevares tilstanden i det beskyttede område. Planen vil ikke vil påvirke den økologiske og kemiske tilstand i Dagnæs Bæk.

Naturbeskyttelse
Retningslinje: Udpegede Naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt.
Planens forhold til retningslinjen: Planen giver  ikke mulighed for bebyggelse inden for de udepegede arealer. Dertil skabes gennem beplantning med hjemmehørende arter i det resterende område gode betingelser for et mangfoldigt dyre- og planteliv.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Gældende kommuneplanramme HR.01.G.2, der fastlægger området til rekreativt område nærmere bestemt fritidsformål og rekreation, bypark med tilhørende bygningsmæssige faciliteter, skal udvides til også at omfatte matriklerne 16, Dagnæs By, Tyrsted samt 850d og 850e, Horsens Markjorder, der ligger uden for kommuneplanrammerne.

HR.01.G.2. Horsens Sydøst Tyrsted har følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Rekreativt område - bypark

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidige zoneforhold: Byzone

Notat, anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål og rekreation; bypark med tilhørende bygningsmæssige faciliteter.


Redegørelse
.

Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Horsens Kommune har foretaget en screening af forslaget sammen med screeningen af lokalplan 2016-22, Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget (afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven §3 stk. 1 nr. 3) idet der samlet set blev vurderet, at der ikke forekommer en væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er endvidere udarbejdet en VVM-anmeldelse og en screening i henhold til VVM-bekendtgørelsen for planen, og det er vurderet at projektet ikke er VVM-pligtigt, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.


Retsvirkninger
Tillægget Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Klagevejledning ved offentliggørelse af endelig vedtaget plan

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, er det kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.


Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.01.G.2

Eksisterende ramme

Fremtidig ramme

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer