2013-40 - Boliger, Sundbakken, Stensballe

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
40-2013

Plannavn
Boliger, Sundbakken, Stensballe

Dato for vedtagelse af forslag
25. oktober 2016

Høring start
2. november 2016

Høring slut
28. december 2016

Dato for vedtagelse
28. februar 2017

Dato for ikrafttræden
7. marts 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Det er formålet med kommuneplantillægget, at ændre anvendelses bestemmelserne for kommuneplanrammen fra "Område til offentlige formål" til anvendelse som "Område til boligformål".


Indhold

Hovedstruktur, Bymønster og Byroller

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvides som kommunens center for bosætning.

Retningslinje 1.1 Byvækst og Byzone

Kommuneplanen udlægger arealer til forskellige former for byudvikling som f.eks. nye boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål, detailhandel osv. Det er i Centerbyerne og Mellembyerne den egentlige byudvikling skal foregå, da det er her servicefaciliteterne ligger. Byvæksten skal ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse, da dette er med til at hindre spredt bebyggelse i det åbne land.

Kommuneplanrammer

Området er omfattet af HR.05.O.9., der fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål, børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker. Med kommuneplantillægget aflyses HR.05.O.9. og der udarbejdes en ny ramme 12-BO-04 , der fastlægger området til boligformål: tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål


Baggrund

Planlægningen for området udarbejdes på baggrund af en henvendelse fra en investor, som ønsker at opføre tæt-lav boliger med en attraktiv beliggenhed i den østlige del af Horsens tæt på naturområdet "Nørrestrand".Området er i dag udlagt til offentligt formål, børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker. Kommuneplantillægget vil således ændre områdets anvendelse til boligformål; tæt-lav.

Området er i dag omfattet af gældende lokalplan nr. 141, delområde E, som bestemmer at området må anvendes til institutionsbyggeri, her tænkes specielt på institutioner, som kan betjene områdets børn. Der vil sideløbende med eller efter udarbejdelse af kommuneplantillægget blive udarbejdet lokalplan for området.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt

Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt´s regionale vækst- og udviklingsstartegi.

Grundvand og Vandplaner

Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Spildevandsplan

Området er planlagt til separatkloakering, så der skal ikke laves tillæg til spildevandsplanen. Der gælder for området en maksimal befæstelsesgrad på 55 %, hvilket skal fremgå af lokalplanens bestemmelser. Befæstes der mere end dette, skal regnvandet forsinkes ned til, hvad der tilsvarer en befæstelsesgrad på 55 %. Horsens Vand skal modtage regnvandet og, uanset om der er behov for forsinkelse inden for området eller ej, forsinke og rense vandet i regnvandsbassin før udledning til recipient. Hvis dette sker i eksisterende bassin (evt. nr. A471BR), skal bassinet have tilstrækkelig kapacitet hertil eller evt. udvides.

Natura-2000

Kommuneplantillæggets område ligger ca. 4 km vest for nærmeste Natura 2000 område (Habitatområde Horsens Fjord, havet øst for og Endelave og Fuglebeskyttelsesområde Horsens Fjord og Endelave). Området ligger i byzone og der bygges på et græsareal omgivet af bebyggelse og befæstede arealer. Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med denne plans bevaringsmålsætninger.

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, stor vandsalamander, odder og markfirben. Der inddrages eller påvirkes ikke arealer, som kan være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne. Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Vision, Behov for arealer til bolig- og erhvervsbyggeri

Kommuneplanen lægger op til, at der kan ske en begrænset byvækst til boligformål i kystnærhedszonen i Søvind og ved Stensballe.

Desuden forfølges en strategi om byomdannelse og byfortætning i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund. Såvel til boliger som til visse erhvervstyper er lokalisering i eksisterende byområder attraktiv.

Bymønster og byroller

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Byomdannelse og fortætning samt Offentlig service

Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder på grund af en forholdsvis kraftig befolkningstilvækst. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Området, der planlægges for, er i Kommuneplan 2013 udlagt til offentligt formål, børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker. Det er sikret / vurderet at behovet for dagtilbudsområdet kan opfyldes andetsteds i området. Kommuneplantillægget vil således ændre områdets anvendelse til boligformål; tæt-lav.

Klima og Energi, Byggeri

Alt byggeri kræver forbrug af energi og anvendelse af materialer, der er mere eller mindre forurenende. Miljøbelastningen fra byggeriet kan ligge i forbindelse med opførelsen, driften eller evt. senere nedrivning. Det er derfor vigtigt, at der i byggeriet anvendes materialer, som sikrer både et sundt indeklima og en miljøvenlig bortskaffelse samt et lavt energiforbrug. Byggeriet opføres efter gældende Bygningsreglement - eventuelt som lavenergisbyggeri.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Retningslinje 1.4 Byformål - generelt - Bæredygtig udvikling

Udvikling og vækst sker med kvalitet og omtanke så der kan udvikles gode bosteder i en velfungerende infrastruktur.

Ved planlægning af byudviklingen lægges vægt på bæredygtigheden af de trufne valg. Planlægningen indeholder dokumentation for valgenes bæredygtighed. Området der bebygges ligger i bymæssig bebyggelse. Gennem ændret planlægning for anvendelse og fortætning udnyttes allerede inddragede arealer til byvækst.

Retningslinje 1.5 Boligformål, Boligområder

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål: tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål.

Retningslinje, 4.15 Støjbelastede arealer

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den fælles planlægningszone kan ses på kort. Særligt støjfølsom anvendelse  (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable.

Den samlede planlægningszone er baseret på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Ved anden støjfølsom anvendelsen må der i vurderingen tages hensyn til den konkrete anvendelse. Udvikleren af området skal i forbindelse med lokalplanlægningen sandsynliggøre at støjkravene kan overholdes fra den nærliggende dagligvarebutik (Brugsen).


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Den eksisterende ramme HR.05.O.9. udlægger området til offentlige formål, børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker.

Med kommuneplantillæg 38 aflyses ramme HR.05.O.9. og der udlægges en ny ramme 12-BO-04

12-BO-04 Boligområde, Sundbakken:

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Tæt-lav

Eksisterende Zoneforhold: Byzone

Fremtidige zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 7 meter

Maksimale bebyggelsesprocent: 40

Maksimale antal etager: 1½

Mindste Miljøklasse: 1

Højeste Miljøklasse: 1


Redegørelse
Der har været afholdt en forudgående offentlig høring efter planlovens § 23 c, hvor der blev indkaldt ideer og forslag forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen. Høringen i perioden 23. august til 6. september 2016 gav anledning til 1 høringssvar. Området foreslås anvendt til grønt område med legeplads og udendørs fitness, som kan bruges af børn, unge og ældre. Såfremt området alligevel ønskes anvendt til boliger påpeges en række trafikale bekymringer samt visuel påvirkning. Svaret vil indgå i arbejdet med den videre planlægning.

Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

 
Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Anvendelse af området (gældende planlægning for området)
  • Trafikale forhold ved gennemførelse af projektet
  • Støjmæssige konsekvenser for omgivende erhverv
  • Visuelle påvirkning af nærmiljøet og de omgivende landskaber
     

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Arealet er tidligere udlagt til offentligt formål – fortrinsvis børneinstitution til pasning af områdets børn. Støjmæssigt vurderes områdets anvendelse til boliger ikke at få nogen konsekvens for områdets eksisterende erhverv, fordi der umiddelbart nord for Brugsen tilsvarende er opført tæt-lav boliger.  Den ændrede anvendelse ses i nogen grad at reducere støjen fra området samt omfordele trafikken, så den fordeles mere jævnt over døgnet. Visuelt vurderes arealet udlagt til boliger i stedet for institution ikke at have negativ betydning for omgivelserne.

Horsens Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.


Retsvirkninger
Tillægget Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Klagevejledning ved offentliggørelse af endelig vedtaget plan:
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 58 stk. 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Klage sker via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder (2016 niveau), jf. lov om Planklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort, når klagen er indtastet i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du derfor sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse, jf. Planlovens § 62.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.05.O.9.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
12-BO-04

Kommuneplanramme 12-BO-04

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer