Tillæg 4 - Kommuneplan 2013

2013-4 - Boliger, Nørrelide, Gedved

Kommuneplan-id
1486324

Plannavn
Boliger, Nørrelide, Gedved

Dato for vedtagelse af forslag
22. oktober 2014

Høring start
22. oktober 2014

Høring slut
17. december 2014

Dato for vedtagelse
27. januar 2015

Dato for ikrafttræden
3. februar 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsesbestemmelserne for rammeområdet fra offentligt formål til boligformål.


Forhold til anden planlægning

Der er en gældende lokalplan for området, G-40, Lokalplan for et område til boliger og plejehjem i Gedved. 

Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er der udarbejdet en ny lokalplan for lokalplanområdet, der hedder 2014-4, Boliger, Nørrelide, Gedved. Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan aflyses lokalplan G-40.

Ændringen af planerne er udarbejdet fordi det tidligere plejehjem Nørrelide skal ombygges til boliger. Anvendelsesbestemmelsen er derfor ændret fra offentligt formål til boligformål.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s retningslinjer.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny kommuneplanramme GE.1.B.14, som aflyser den gamle GE.1.D.1.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Planen er vurderet i sammenhæng med lokalplan 2014-4. Teknik og Miljø har foretaget en screening  efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering. 

Afgørelse og begrundelse

Den tidligere plejehjemsbygning er tidstypisk for byggeri opført i 1950’erne og er på denne baggrund, og fordi den er rimelig velholdt, vurderet til middel bevaringsværdi. Plejehjemmet udgør sammen med de eksisterende boliger en fin helhed. Samtidig har bygningerne og bevoksningen på området betydning for oplevelsen af stedet. Der er derfor i lokalplanen bestemmelser for, at bygningsanlægget skal renoveres og vedligeholdes, så det bevarer sin oprindelige karakter og farveholdning. Det vurderes på denne baggrund, at planens gennemførelse ikke vil have væsentlig indflydelse på miljøet. 

Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk 2.

 


Retsvirkninger

Ingen ved forslag til kommuneplantillæg i landzone.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed  for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Link til kortbilag

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
GE.1.D.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
GE.1.B.14.

Ramme GE.1.D.1. erstattes af en ny ramme, der ændrer anvendelsen til boligformål

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer