37 - 2013 - Campusgrunden

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
37-2013

Plannavn
Campusgrunden

Dato for vedtagelse af forslag
28. februar 2017

Høring start
7. marts 2017

Høring slut
2. maj 2017

Dato for vedtagelse
20. juni 2017

Dato for ikrafttræden
27. juni 2017

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er at ændre anvendelsen og hæve bebyggelsesprocenten for Campusgrunden.

Området er i dag omfattet af Kommuneplan 2013, kommuneplanramme HR.04.I.2 Horsens Øst, som udlægger en del af områdets anvendelse til bolig og erhverv samt rammeområde HR.00.07.O.1, som udlægger området til teknisk anlæg.

Det vurderes, at med en hævet bebyggelsesprocenten i rammeområde HR.04.I.2 kan der skabes et fortættet byområde, som passer karaktermæssigt til konteksten med en central beliggenhed i Horsens. Med en ændret anvendelse af rammeområdet HR.00.07.O.1 fra teknisk anlæg til offentlig formål det være muligt at etablere parkering i konstruktion, som skal betjene campusbyen.

Tillæg nr. 37-2013 skal sikre, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2016-21 Campusgrunden, Horsens.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for, at der kan opføres et campusområde med forskellige uddannelsesinstitutioner og tilhørende funktioner, parkeringshus og boliger. Bebyggelsens højde tilpasses de omkringliggende boligområder dog med mulighed for at opføre et højhus på op til 16 etager i en mindre del af området. For området som helhed fastlægges en maksimal bebyggelsesprocent på 275.


Baggrund

På baggrund af en overordnet helhedsplan udarbejdet af RUM Arkitekter samt kvalificering af helhedsplanen udarbejdet af Arkitema, C.F Møller og RUM med CASA A/S som bygherre, vil Horsens Kommune udarbejde en lokalplan. Lokalplanen skal aflyse eksisterende lokalplan nr. 66 som omfatter matr. nr. 1075 og 1078a Horsens Bygrunde.

Kommuneplantillægget giver mulighed for en hævet bebyggelsesprocent samt at ændre anvendelsen og dermed udvikle et nyt attraktivt uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner og boliger placeret centralt og stationsnært i Horsens. Området udlægges som offentligt formål. De bynære kvaliteter i området sikres i lokalplanens bestemmelser, der omhandler disponering af byrum, passager, imødekommende stueetager, overordnede placering af funktioner og bæredygtige tiltag.

Der har det været afholdt en indkaldelse af idéer og forslag til det nye campusområde forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillægget og lokalplanen. Indkaldelse af idéer og forslag er afholdt efter planlovens § 23 c. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden fra den 6. juli til den 20. juli 2016. Der har desuden været afholdt supplerende høring fra den 4. januar til den 18. januar 2017 på grund af en ændring i afgrænsningen i det planlagte område. I denne høringsperiode er der indkommet 2 bemærkninger.

Det drejer sig spørgsmål vedr. hvordan byggeriet vil påvirke omgivelserne/naboejendommen i forhold til lys og luft samt hvor højhuset placeres/indflydelse, indkørsel til området samt bebyggelsesprocents påvirkningen af nærområderne. Desuden er der indkommet en bemærkning vedrørende kulturmiljø, bebyggelsesstruktur, byrum og kontekstens indflydelse, trafikale forhold og parkering.


Forhold til anden planlægning

Habitatvurdering

Idet der ikke tidligere er foretaget en habitatvurdering i anden forbindelse, skal der forud for meddelelse af byggetilladelse jf. bygningsreglementet foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Planlægningen kan kun realiseres, hvis det vurderes, at projektet ikke medfører:

  • skade på de naturtyper, som området er udpeget for
  • skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for
  • eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

Natura 2000

Området ligger ca. 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Området ligger i byzone og der bygges på en gammel byggegrund, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter i området. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben. Der inddrages eller påvirkes ikke arealer, som kan være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Horsens Kommunes samlede vurdering er, at projektet kan realiseres uden at:

  • skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder
  • indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området
  • medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

 

§ 3 - natur

Der er et regnvandsbassin lige nord for området.  Bassinet er etableret i 2013 og har i dag en tilstand, der gør, at det er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Der er et stort potentiale for udviklingen af Horsens Midtby med udgangspunkt i en unik og mangfoldig kulturarv og en meget attraktiv beliggenhed. Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Området ved banegården rummer betydelige udviklingspotentialer og ligger centralt i forhold til centerfunktioner og kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt, at området opnår sammenhæng med den omgivende by, og får karakter af et egentligt byområde, med de kvaliteter i form af variation og mangfoldighed, der kendetegner gode byområder. Området er omgivet af Bygholm Park, Vestergade-kvarteret, Andreas Steenbergs Plads samt banegården med en nyere trafikterminal. Naboskaber, der på hver sin måde skal spille ind på udformningen af området, og som udstikker krav om væsentlige sammenhænge, der skal indarbejdes: til bymidten, Bygholm Park og til Vestergade-kvarteret. Nærområdet indeholder nogle få, markante og værdifulde bygningsanlæg, der på hver sin måde skal tages hensyn til i udformningen af omgivelserne: eksempelvis Bastian og Hede Nielsen.

Området skal være koblingen til bycentret. Den by- og stationsnære placering er særdeles velegnet til publikumsrettede funktioner. På slagterigrunden skal der udvikles et større byggeprojekt.  Der planlægges for et campusområde (undervisning) med funktioner som caféer, restauranter, kulturhus/spillested/kantine, børnehave/vuggestue og mindre butikker, som relaterer sig til undervisning. Desuden planlægges der for boliger.

Planlægningen af byens rum bør indbyde til motion og bevægelse fra morgen til aften. I dag indbyder byrum generelt ikke til sådanne aktiviteter.

Byens åbne, udendørs rum bør i videst mulig omfang indrettes til motion og bevægelse for alle aldersgrupper, hvor der er fri adgang på alle timer af døgnet. Det kan være små boldspilsområder/mure, for børn, basket, dans og skøjter for unge, løbeture for voksne, gåture og udendørsgymnastik for ældre.

Små og store byrum, parker og pladser, hjørner og ukurante småområder bør udnyttes. Ved indretningen bør tænkes i eksempelvis tilgængelighed på alle tidspunkter af døgnet, sikkerhed (tryghed), belysning, årstider med mere.

Den planlagte kulturstation med b.la. bibliotek, som beskrives hovedstrukturen, skal ikke placeres i det pågældende område. Biblioteket skal formenligt fortsat placeres nær bymidten.

Det nye kvarter vil ligge som afslutningen af Horsens bymidte mod vest, og skal sammen med kvarterløftprojekt højne kvaliteten af Vestbyen.

Planlægningen skal arbejde med klimaudfordringerne ved både at lægge vægt på, at reducere klimapåvirkningen og samtidigt gennemføre en overordnet planlægning, som er med til at afhjælpe de forventede følgevirkninger af klimaforandringerne.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Detailhandel

Den samlede detailhandelsstruktur danner, med undtagelse af butikker til lokal forsyning, grundlag for placering af nye butikker.
Butikker skal placeres indenfor de afgrænsede bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varegrupper.

Byrådet ønsker at fastholde Horsens by som et tidssvarende, stærkt og dynamisk egnscenter med et levende og attraktivt bymiljø, ved fortsat at udvikle byens potentiale og dermed sikre at Horsens også i fremtiden kan udfylde rollen som et konkurrencedygtigt egnscenter for hele sit opland. Også bydelscentrene og de øvrige mindre bymidter skal være attraktive og levende bymiljøer for fortsat at kunne tiltrække kunder og derved at styrke lokalområdet.

Matr. nr. 1075 og 1078a, Horsens Bygrunde indgår i bymidteafgrænsningen for Horsens by i detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2013. Derfor er der også mulighed for at opføre detailhandel indenfor.

Der fastlægges et samlet butiksareal i området på 2000 m² i alt, hver butik kan maksimalt være på 500 m². Der må kun etableres udvalgsvarebutikker indenfor området, som betjener uddannelsesinstitutionerne f.eks. en boghandel. Dette er for at undgå at skabe en negativ påvirkning af bymidten.

Der må maksimalt opføres 5.000 m² understøttende erhverv til uddannelserne indenfor lokalplanområdet.

Byudvikling (byvækst)

Udviklingen af byerne sker i et vist omfang gennem byfornyelse, byomdannelse eller byfortætning. I Horsens kommune er efterspørgslen på nye boliger stadig så stor, at der er behov for at udlægge nye arealer til boligformål i kommuneplanen. De nye arealer, som kommunen tager i brug til byformål, skal som hovedregel være i byzone.

I området er det mulighed for at opføre ungdomsboliger, kollegier og boliger. I lokalplanen skal der tages højde for, at området primært udvikles som et campus med funktioner til undervisningsformål. Derfor må der maksimalt opføres 10.000 m² boliger og op til 200 boliger.

Kulturmiljø

Området ligger indenfor særligt værdifuld kulturmiljø. Ved udpegningen af værdifulde kulturmiljøer er der lagt vægt på, at kunne aflæse samspillet mellem landskab, bebyggelse og menneskers udnyttelse heraf. Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø kan derfor kun ske under hensyntagen til, at sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke herved forringes eller går tabt. Området har udviklet sig gennem tiden og der er i dag væsentligt bebygget med nyere byggeri, som ligger side om side med det eksisterende byggeri. I lokalplanen skal der tages højde for eventuelle kik til den historiske bygning, Bastian.

Planlægningszone for støj

En del af området er omfattet af støjbelastede arealer. Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Bæredygtig byudvikling er blandt andet at lokalisere nye boliger og arbejdspladser, så der sikres mulighed for alternative transportvalg. Derfor skal der placeres flere boliger og arbejdspladser primært centralt i forhold til jernbanestation og andre kollektive transportforbindelser. Campusgrunden ligger yderst centralt set i forhold til kollektive transportforbindelser. Der skal tages hensyn til planlægningszone for støj i lokalplanen, således at der sikre afværgeforanstaltninger mod støj i forhold til støjfølsom anvendelse i udarbejdelse af facader.

Klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Horsens Kommuneplan 2013. Planen indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse fra stormflod, havvandsstigninger og øgede regnmængder i kommunen, og giver et overblik over og prioriterer indsatsen for klimatilpasning samt fokus og risikoområder i kommunen. Dette skal der tages hensyn til i forbindelse med lokalplanlægningen med grønne tage, permeable belægninger, beplantning, vandelementer i byrum mv.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplantillæg 37-2013 reducerer udstrækning af de eksisterende kommuneplanramme HR.00.07.I.1 og HR.00.07.O.1.

Der oprettes med dette tillæg 3 ny kommuneplanramme med nummer 10.OF.02, 10.OF.03 offentlig formål og 10.CE.04 centerformål.

Ved den endelige vedtagelse af dette tillæg aflyses den del af kommuneplanramme HR.00.07.I.1 og HR.00.07.O.1, som er omfattet af det pågældende areal matr.nr. 1075 og 1078a, Horsens Bygrunde samt dele af matr. nr. 873e, 873c Horsens markjorder, 7000dm, 7000ab og 7000au Bygholm Hgd., Horsens Jorder.


Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbe­kendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, skal det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelser, klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer. Planer skal miljø­vurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være væsentlig.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har truffet afgørelse om, at planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det antages at kunne have en væsentlig indvirkning på miljøer. Planerne er omfattet af lovens bilag 4 og skal derfor miljøscreenes med baggrund i § 3, stk1, nr.1. Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene kan være væsentlige, derfor skal der udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.


Retsvirkninger
Tillægget til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).

Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.

Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.

Klagevejledning
Klagevejledning vedrørende afgørelse om miljøvurdering:
Horsens Kommunes afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, kan påklages, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1. Det betyder, at klagereglerne i Planloven er gældende.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. Planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort, når klagen er indtastet i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du derfor sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse, jf. Planlovens § 62.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
10.OF.02
10.CE.04
10.OF.03

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer