2013-36 - Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-36

Plannavn
Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
28. juni 2016

Høring start
28. juni 2016

Høring slut
23. august 2016

Dato for vedtagelse
22. november 2016

Dato for ikrafttræden
7. december 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at skabe et plangrundlag for omdannelse af en mindre del af Nordhavnen til bymæssige formål, jf Masterplan - Horsens Havn 2010.


Indhold

Kommuneplanrammer

Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde HR.00.04.E.2., som udlægger en stor del af Nordhavnen til erhvervsområde med havneerhverv. De generelle anvendelsesbestemmelser er: Industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende.

Tillægget skal ses i sammenhæng med den forventede kommende ændringer af kommuneplanens rammer  og retningslinjer for Nordhavnen i forbindelse med omdannelsen til byformål.  Her påregnes Nordhavnen generelt udlagt til blandet bolig og erhverv, bortset fra et mindre område til centerformål i områdets nordlige del og et rekreativt område ved lystbådehavnen.

Tillægget er konkret udløst af et lokalplanpligtigt projekt for etageboliger. Kommuneplantillæg 36 til Kommuneplantillæg 2013 udlægger en ny ramme for det aktuelle lokalplanområde til Blandet bolig og erhverv, idet der er et  planmæssigt ønske om at tillade en blanding af boliger og kontorerhverv, mindre havneerhverv o.lign. den pågældende del af Nordhavnen.

Der er afholdt forudgående offentlighed om planlægningen.  Der er ikke i den forbindelse indkommet ideer og forslag.


Baggrund

Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund af en investors projekt, der omfatter i alt ca 90 etageboliger, placeret ud til havnefronten. Langs Havnefronten vil der jf Masterplanen - Horsens Havn 2010 blive etableret en offentlig promenade.

Den sydøstlige del af planområdet er omfattet af Lokalplan 148, Delområde D, der udlægges til Aktiviteter og bebyggelse med tilknytning til søsport m.v., herunder klubhuse, fiskerhuse, butikker, restauranter, servicefaciliteter, mindre værksteder, p-plads, opholds- og legeområder m.v. Det pågældende område fungerer i dag som servicekaj.  Den øvrige del af kommuneplantillæggets område er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner.

Sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdes Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes vej 18-22, Horsens, som aflyser Lokalplan 148 for området.

 


Forhold til anden planlægning

Statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013

Det er et mål, at der sikres mulighed for etablering og udvidelser af større infrastrukturelle anlæg som motor- og motortrafikveje, transportcentre, jernbaner, havne og flyvepladser. 

Krav til den kommunale planlægning
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Udlæg af støjbelastede områder til boliger, rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, forudsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremtidige anvendelse mod støjgener.

Reglen betyder, at de fremtidige beboere sikres mod støjulemper samtidig med, at de eksisterende, lovligt etablerede, støjende virksomheder ikke udsættes for krav om øget støjbekæmpelse. Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den pågældende anlægstype. 

Havne og havneanlæg

Statslige mål
Det er et mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af havne, som udgør effektive transportknudepunkter og erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder, i samspil med udviklingen af byen i øvrigt.
Det er et mål, at der på nationalt niveau er tilstrækkelige arealer til havneformål og til lokalisering af erhverv, der anvender søtransport, f.eks. havnearealer til opretholdelse af energiforsyningen, herunder forsyning med og fremstilling af biobrændsler, udskibning af olieprodukter, elværkernes havne og oplag mv., og arealerne udvikles og placeres, så de er placeret hensigtsmæssigt i forhold til den øvrige infrastruktur. Det er ligeledes et mål, at planlægningen ikke hindrer udviklingsmulighederne for håndtering af godstyper, som er af national betydning for godstransporten eller erhvervslivets vækstbetingelser som containergods og vindmøller. På nationalt niveau skal der sikres arealer til overordnede trafikforbindelser og godsstrømme f.eks. RO/RO eller færgefart. Det er et mål, at der sikres en regional fordeling af havnearealer med faciliteter for losning og distribution af marine råstoffer.

Det er et mål, at der i kommuneplanlægningen forebygges miljøkonflikter ved f.eks. zonering og tilsvarende tiltag, og kommuneplanlægningen forholder sig til det fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og for havnevirksomheder.

Vurdering ift nærværende lokalplan

Det er Horsens Kommunes hensigt at sikre erhvervshavnen gode udviklingsmuligheder, ligesom det indgår i Erhvervshavnens strategi at  'Havnen skal indgå i løbende og konstruktiv dialog med kommunen om den optimale udnyttelse af havnen, så erhvervshavn og beboelse kan eksistere ligeværdigt side om side'. I praksis kan særligt støjende aktiviteter henvises til særlige (evt. afskærmede) arealer på havnen eller til særlige tidspunkter. På længere sigt forventers det at havnen udvides mod øst, således at afstanden mellem støjende aktiviteter og  nye boligområder på Nordhavnen kan øges. Derudover skal lokalplan for området påbyde at nye boliger og tilhørende opholdsarealer i nødvendigt omfang skærmes mod støj.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt
Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Grundvand og vandplaner

Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Spildevandsplan

2013-36 Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-områder er habitatområde H 52 og fuglebeskyttelsesområde F36 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave ca. 6 km øst for området og habitatområde H236 Bygholm Ådal ca. 7 km vest for planområdet.

Planområdet ligger i byzone og der bygges på et areal, hvor der også er bebyggelse og befæstede arealer i dag, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til de internationale naturbeskyttelsesområder og projektets karakter, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med denne plans bevaringsmålsætninger.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

 

Kommuneplanens hovedstruktur

Bymønster og byroller

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet med de øvrige større byer i Østjylland.

Byomdannelse og fortætning
Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år, at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center. 

Tilsvarende rummer Havnen et potentiale for nye anvendelsesmuligheder. I første omgang sker en omdannelse på Nordhavnen, mens egentlige havneerhverv samles på Sydhavnen. Der er tale om en langsigtet planlægning og omdannelse, der skal give mulighed for at havneområdet med tiden bliver en integreret og levende del af Horsens Midtby.

Det planlagte område ligger tæt ved Horsens midtby. Ved at arbejde med fortætning i området kan der styrkes og udvikles på det eksisterende bynære område, så de bymæssige sammenhænge styrkes og der kan skabes smukke bymiljøer med liv og variation. Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord, og byfortætning vil miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst, idet der gives mulighed for mange funktioner (skoler, butikker, arbejdspladser, rekreative områder mv) inden for kort afstand.

Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Nordhavnen har i de seneste år været udset til et unikt og attraktivt nyt byområde som vil udgøre en forbindelse mellem den eksisterende bymidte og de attraktive arealer langs havnebassinet og fjorden. Det projekt som er baggrund for nærværende kommuneplantillæg og en lokalplan er udtryk for at der skønnes at være et marked for etageboliger med central beliggenhed og store herlighedsværdier i form af udsigt og nærheden til vandet. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center. 
 
Tillægget understøtter hovedstrukturen ved at omdanne et eksisterende, centralt placeret erhvervsområde til et blandet byområde.

 

 


 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

 

Kommuneplanens retningslinjer

Byudvikling i kystnærhedszonen

I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal det sikres, at der ikke opstår en ny signifikant synlig bebyggelsesfront set fra kysten, fjorden eller fjordlandskabet. Samtidig bør der skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden. Kommuneplantillægget muliggør ikke en markant synlig bebyggelsesfront set fra fjorden eller fjordlandskabet, men bebyggelsen kan lokalt fremtræde meget synlig, men i overensstemmelse med de overordnede intentioner for omdannelse af Nordhavnen til bymæssige formål. 

Nærværende kommuneplantillæg er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

 

Det eksisterende rammeområde HR.00.04.E.2. udlægger en stor del af Nordhavnen til erhvervsområde med havneerhverv. De generelle anvendelsesbestemmelser er: Industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende.

Med kommuneplantillæg 36 aflyses en del af ramme HR.00.04.E.2 og der udlægges en ny ramme 10.BE.2. Det nye rammeområde får følgende rammebestemmelser:

Generel anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 25

Maksimale bebyggelsesprocent: 180

Maksimale antal etager: 7

Mindste miljøklasse: 1

Højeste miljøklasse: 3

Notat generel anvendelse: Etageboliger, kontorer, restaurant- og café-formål, offentlig og privat service samt liberale erhverv. De nærmeste 7 m langs havnebassinet reserveres til offentlig promenade med mulighed for faciliteter der understøtter rekreativ anvendelse af vandet. 


Miljøvurdering

Forslagene til kommuneplantillæg og det sideløbende udarbejdede forslag til lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal
foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse
Teknik og Miljø har i afgørelsen lagt vægt på hensynet til det visuelle miljø, offentlighedens adgang til havneområdet, trafikale forhold, jordforurening samt støj og anden miljøpåvirkning fra omgivende virksomheder, herunder Horsens Havn. 

Planens realisering vil påvirke det visuelle miljø. Det vurderes som positivt at de nuværende tankanlæg og erhvervsbygninger nedrives. Det er Teknik og Miljøs opfattelse, at de nye bygninger vil indpasses i harmoni med havneområdets eksisterende bygninger og med de nye bygninger, der forventes opført i de kommende år som led i Nordhavnens omdannelse til bolig og kontorformål mv. Set fra fjorden vil bebyggelsen falde naturligt ind i byfronten. Bebyggelsen består af fritstående bygninger som tillader kik fra de bagved liggende områder til havnen.

Offentlighedens forbedrede færdsels- og opholdsmuligheder langs havnekajen og gennem bebyggelsen betragtes som positivt. Ligeledes er det positivt at biler skjules i begrønnede plinte.

I forbindelse med fjernelse af eksisterende tankanlæg på grunden skønnes risikoen for yderligere jordforurening at være elimineret, og risikoen for udsivning af skadelige stoffer til havmiljøet reduceres i forbindelse med bebyggelse af området, idet nedsivningen af regnvand til den forurenede jord mindskes og der foretages renovering af kajkanter. 

I lokalplanen er bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum og udendørs opholdsarealer.

Lokalplanen giver mulighed for op til 90 boliger med deraf afledt trafik med overvejende personbiler. Områdets centrale beliggenhed og den kommende promenade til midtbyen langs havnebassinet  giver forventning om, at mange beboere vil anvende cykler.  Trafik med tankbiler til og fra de eksisterende tankanlæg ophører. 

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1 nr. 3.

 


Retsvirkninger

Tillæg 36 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
10.BE.2

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer