2013-35 - Bydelscenter Nørrebrogade

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
35-2013

Plannavn
Bydelscenter Nørrebrogade

Dato for vedtagelse af forslag
31. maj 2016

Høring start
31. maj 2016

Høring slut
2. august 2016

Dato for vedtagelse
27. september 2016

Dato for ikrafttræden
5. oktober 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide udbygningsrammen for detailhandel i Bydelscenter Nørrebrogade, så funktionen som bydelscenter kan udnyttes bedre.


Indhold

Retningslinje 1.11 Detailhandel - udvidelse af arealramme for Bydelscenter Nørrebrogade

Kommuneplantillægget udvider arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel indenfor Bydelscenter Nørrebrogade. Arealrammen øges således fra 2.000 m2 til 2.500 m2 butiksareal. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes.

Kommuneplanrammer

Området er omfattet af HR.03.E.1, der udlægger det til bydelscenter med mulighed for etablering af erhvervsformål i form af service og forretningsvirksomhed samt håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Med kommuneplantillægget aflyses HR.03.E.1 og der udarbejdes en ny ramme 13.CE.1, der udlægger området til bydelscenter; butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer, restaurant- /café-formål, offentlig og privat service og liberale erhverv.

 


Baggrund

Planlægningen for Bydelscenter Nørrebrogade udarbejdes på baggrund af en henvendelse fra ejeren af matr. nr. 127 ø Horsens Bygrunde, der ønsker, at anvendelsesmulighederne for ejendommen udvides - herunder med mulighed for at etablere mere detailhandel, samt mulighed for tilbygning af det eksisterende byggeri på grunden.

Bydelscentret ligger i Kommuneplanens rammeområde HR.03.E.1, hvis anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, service og forretningsvirksomhed, håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Kommuneplantillægget vil således ændre områdets anvendelse til centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service, samt udvide arealrammen for detailhandel fra 2.000 m2 til 2.500 m2.

Bydelscentret er omfattet af gældende lokalplan nr. 196, hvor anvendelsen for matr. nr. 127 ø Horsens Bygrunde er meget specifikt fastlagt til butiksformål dagligvarebutik til områdets daglige forsyning på højst 900 m2 bruttoetageareal. Der er ikke fastsat bestemmelser for den anden matrikel inden for bydelscentret, matr. nr. 127 be Horsens bygrunde, i lokalplanen. Der udarbejdes derfor sideløbende med kommuneplantillægget forslag til en ny lokalplan for bydelscentret, der fastsætter anvendelsen til centerformål; butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service, samt fastlægger bestemmelser for byggeri, vejadgang og bevaring af beplantning.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt
Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Grundvand og Vandplaner
Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Spildevandsplan

Kommuneplantillæggets område er fælleskloakeret. Regn- og spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg med overløb til Hansted Å. I forbindelse med ombygning skal området forberedes til separatkloakering. Der må bortledes regnvand indenfor lokalplanområdet svarende til den nuværende befæstelsesgrad (ca. 0,7). Øges befæstelsen skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at der højst afledes regnvand svarende til den nuværende befæstelsesgrad.

 Natura-2000

Kommuneplantillæggets område ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000 område nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Området ligger i byzone og der bygges på et areal, hvor der også er bebyggelse og befæstede arealer i dag, som ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets omfang, er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med denne plans bevaringsmålsætninger.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Bymønster og byroller:
Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter. Byerne opdeles i tre hovedkategorier: Hovedbyer, Mellembyer og Landsbyer. Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, da udvikling af detailhandel i Bydelscenter Nørrebrogade vil understøtte de overordnede interesser i kommuneplanlægningen ved at understøtte Horsens som hovedby og som attraktiv bosætningssted.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Retningslinje 1.11 Detailhandel
Kommuneplantillægget udvider arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel indenfor Bydelscenter Nørrebrogade. Arealrammen øges således fra 2.000 m2 til 2.500 m2 butiksareal. De maksimale butiksstørrelser på 1.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarer fastholdes.

Redegørelse for udvidelse af arealramme for bydelscenter Nørrebrogade

Horsens Byråd har med Planstrategi 2015 besluttet, at der med Kommuneplan 2017 foretages en fuld revision af kommuneplanen. Det vil sige, at både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammerne revideres. I den forbindelse vil hele detailhandelstemaet også blive revideret. Det betyder, at retningslinjernes udpegninger af detailhandelsområder og rummeligheder i de enkelte udpegninger vil blive gennemgået og eventuelt ændret, med henblik på at tilpasse dem til den aktuelle udvikling i Horsens Kommune. Samtidig vil kommuneplanrammerne blive opdateret, så de bliver i overensstemmelse med retningslinjernes udpegninger og rummeligheder.

Kommuneplan 2017 forventes vedtaget ultimo 2017. Men for nogle områder i kommunen er der behov for, at der inden da kan tages stilling til en ændring af detailhandelsplanlægningen. Det drejer sig om ændringer, der ikke vil påvirke den samlede detailhandelsbalance- og udvikling i Horsens Kommune og derfor umiddelbart kan gennemføres med et tillæg til den gældende kommuneplans retningslinjer og kommuneplanrammer.

Udvidelsen af Bydelscenter Nørrebrogade vurderes således at være en mindre ændring, der ikke vil påvirke den samlede detailhandelsstruktur for Horsens Kommune.

Bydelscenter Nørrebrogade ligger i detailhandelsoplandet nord-vest, hvor der derudover ligger et andet bydelscenter - Bydelscenter Silkeborgvej. Der bor ca. 3.300 mennesker i detailhandelsoplandet, der samtidig har en stor befolkningstæthed. Samtidig beskrives det i Detailhandelsanalyse 2014 for Horsens Kommune, at de dagligvarebutikker, der ligger i den nord-vestlige bydel, forsyner et større opland end borgerne i bydelen. Dagligvareforsyningen har således stor betydning for hele den nordlige del af Horsens.

På det tidspunkt, hvor detailhandelsanalysen blev udarbejdet, lå der to dagligvarebutikker i Bydelscenter Nørrebrogade. I mellemtiden er dagligvarebutikken i den nordlige del af bydelscentret lukket, og der er konkrete ønsker om at kunne etablere ny detailhandel i form af dagligvare- og udvalgsvarebutikker på arealet.

Samtidig planlægges Bydelscenter Langmarksvej/Flintebakken, der er beliggende ca. 1,3 km. øst for Bydelscenter Nørrebrogade, udtaget af detailhandelsstrukturen i forbindelse med den igangværende lokalplanlægning for boliger på arealet. Den nordlige del af Horsens By vurderes derfor umiddelbart at være underforsynet med lokale indkøbsmuligheder.

For at sikre, at Bydelscenter Nørrebrogade fremover kan dække behovet for den lokale detailhandel, vurderes det, at der bør åbnes mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik med en tidssvarende størrelse, eller udvalgsvarebutikker til områdets lokale forsyning. På den baggrund vurderes det, at arealrammen i Bydelscenter Nørrebrogade skal øges fra 2.000 m2 til 2.500 m2, så bydelscentret  får mulighed for en revitalisering, der kan være med til at forbedre de lokale indkøbsmuligheder i Horsens nord-vest og nord.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Den eksisterende ramme HR.03.E.1 udlægger området til bydelscenter med mulighed for etablering af erhvervsformål i form af service og forretningsvirksomhed samt håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Med kommuneplantillæg 35 aflyses ramme HR.03.E.1 og der udlægges en ny ramme 13.CE.1. Det nye rammeområde får følgende rammebestemmelser:

13.CE.1 Bydelscenter Nørrebrogade:

Generel anvendelse: Centerområde

Specifik anvendelse: Bycenter

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Maksimale antal etager: 1

Mindste miljøklasse: 1

Højeste miljøklasse: 4

Notat generel anvendelse: Området må anvendes til bydelscenter; butiksformål, herunder dagligvarebutikker, butikker for udvalgsvarer, restaurant- og café-formål, offentlig og privat service samt liberale erhverv. 

Notat detailhandel: Inden for området må der etableres dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 500 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal inden for rammeområdet er 2.500 m2.

 


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har vurderet planforslagets mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel indflydelse i forbindelse med eventuel tilbygning og udvidelse af anvendelsesmulighederne.
  • Trafikale forhold i forbindelse med eventuel tilbygning og udvidelse af anvendelsesmulighederne.

Horsens Kommune har på den baggrund vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering.

Faglig begrundelse for fravalg af miljøvurdering:

Planlægningens primære formål er at ændre anvendelsen af området fra alene dagligvarebutik til andre butiksformer som udvalgsvarebutikker. Derudover sikres det, at der kan etableres andre former for erhverv, som f.eks. restaurant / café eller administrationsformål – kontorer til offentlig og privat service. Endvidere skabes der mulighed for en begrænset udvidelse af en del af det eksisterende byggeri.

Foranstående vurderes ikke at medføre nævneværdige visuelle forandringer for omgivelserne.

Kommuneplantillægget følges op med en lokalplanlægning, hvor der vil blive optaget bestemmelser om, at området skal trafikbetjenes fra de bestående ind- og udkørsler. Dette, sammenholdt med udvidelsen af anvendelsesmulighederne, vurderes ikke at give anledning til at trafikmængden ændres væsentligt.

Horsens Kommune har derfor vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering. 


Retsvirkninger

Tillæg 35 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.


Planen er offentliggjort den 4. oktober 2016

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.03.E.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
13.CE.1