VEDTAGET

2013-34 - Boliger, Provstlund II, Lund

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-34

Plannavn
Boliger, Provstlund ll, Lund

Dato for vedtagelse af forslag
31. maj 2016

Høring start
31. maj 2016

Høring slut
2. august 2016

Dato for vedtagelse
27. september 2016

Dato for ikrafttræden
5. oktober 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er, at udvide den fysiske udstrækning af rammeområde HR.07.B.18.

 


Indhold

Udvidelsen omfatter dels et område langs Bryrupbanestien, der kan anvendes til anlæg af en støjvold og til regnvandshåndtering, og dels et område, hvor der i dag ligger en tidligere landbrugsejendom med tilhørende have. Denne del foreslås i det parallelt udarbejde lokalplanforslag anvendt til åben-lav boligbebyggelse.

Rammeområdet skal fortsat anvendes til boligformål og indeholde de samme retningslinjer, som det nuværende rammeområde:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægningen skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab og fokuseres på arbejdet med overgangen mellem byen og landskabet f.eks. gennem beplantning.

Herunder ses det eksisterende rammeområde, vist med mørkebrun farve og udvidelsen og den nye afgrænsning, der er vist med prikstreg.

Foroffentlighed

Der har været afholdt foroffentlighed i perioden fra den 17. marts til den 31. marts 2016. Der er ikke modtaget ideer eller forslag til, hvad planen skal indeholde.

 

 

 


Baggrund

Der er sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet en lokalplan, 2016-16, Boliger, Provstlund ll, Lund.


Forhold til anden planlægning

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet ligger delvist udenfor spildevandsplanens kloakopland, og der skal derfor laves et tillæg til spildevandsplanen. 

Efter ønske fra bygherre planlægges lokalplanområdet til spildevandskloak (sanitært spildevand) uden mulighed for afledning af overflade-/regnvand til spildevandssystemet. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg og regnvandet nedsives indenfor lokalplanområdet. 

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning ved Horsens Kommune. 

Bygherre skal undersøge og har ansvar for, at det er muligt at nedsive indenfor den enkelte matrikel eller ved en fælles nedsivningsløsning.

Horsens Kommune anbefaler at undersøgelsen af områdets nedsivningspotentiale indebærer en fladedækkende geofysisk kortlægning sammenholdt med boringer (inkl. pejling) og sivetest.

Indenfor lokalplanområdet ligger et stort bluespotområde (lavning hvor vandet samler sig under skybrud). Bygherre skal have en plan
for håndtering af regnvandet under skybrud. 

Der må ikke etableres afløb til beskyttet sø/mose.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter  

Området ligger ca. 2,5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde

er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000- området. 

Det vurderes, at lokalplanen ikke berører yngle- og rastepladser for i området evt. forekommende bilag IV-arter. 

Der findes ikke beskyttede naturarealer indenfor planområdet. 

Udledning af regnvand fra eksisterende byggede arealer sker via regnvandsledning til Lund Bæk. Hvis afledning / overløb fra regnvandsløsning er nødvendig, skal denne løses via forsinkelse og bundfældning/rensning i regnvandsbassiner før udledning til et beskyttet vandløb – således at der ikke opstår forurening af vandløbet. Der må ikke ske udledning til eksisterende §3 moser og sø.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Rummelighed i forhold til boliger

Selvom rammeområdet bliver større vil det ikke komme til at indeholde flere boliger, end det var tiltænkt i den "oprindelige" ramme. Udvidelsen vil dels give mulighed for nedrivning af en bestående landbrugsbebyggelse og efterfølgende udmatrikulering herfra til ca 4 parcelhusgrunde. De eksisterende bygninger indeholdt 3 boliger. I den sydlige del af udvidelsen af rammen bliver der mulighed for etablering af en nødvendig støjvold.

Bevaringsværdigt landskab

En del af rammeområdet ligger indenfor et landskab, der er udpeget som bevaringsværdigt. For at mindske bebyggelsens indvirkning på det bevaringsværdige landskab indeholder lokalplanen bestemmelser om tagmaterialer, farver på facader og beplantning. 

Afgrænsning mellem by og land

Området afgrænses mod nord af Bøgehøjvej, der løber parallet med Provstlund skovbryn. I lokalplanen er denne del af området udlagt til parcelhuse med bestemmelse om at haverne skal afgrænses af levende hegn eller hække. Dette vil være en videreførelse af, hvordan de øvrige haver langs Bøgehøjvej afgrænses. Mod øst vil der fortsat være åbne marker. Her bevares et eksisterende levende hegn bag hvilket der etableres en støjvold. På ydersiden af støjvolden trækkes en beplantning lidt op ad voldens græsklædte sider, som en fortsættelse af den eksisterende hegnsbeplantningen. 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Af kommuneplanens retningslinjer fremgår at:

Retningslinje vedr. Klimatilpasning

  • Regnvand skal nedsives, hvor det giver mening.
  • Klimatilpasningsprojekter skal udformes, så de fremmer naturindhold, menneskelig udfoldelse og æstetiske forhold

Der er foretaget undersøgelser, der viser, at området er velegnet til nedsivning af regnvand. Området er derfor indrettet så regnvandet nedsives lokalt. Nedsivningsområderne indgår i området rekreative, fælles grønne områder.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny ramme, der aflyser den eksisterende ramme HR.07.B.18 med de samme rammebestemmelser:

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åbenlav eller tæt-lav (ved tæt-lav kan bebyggelsesprocenten være 40) med tilhørende nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Ved lokalplanlægningen skal der tages hensyn til det omkringliggende landskab og fokuseres på arbejdet med overgangen mellem byen og landskabet f.eks. gennem beplantning.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til kommuneplantillægget og forslag til lokalplan 20116-16 er vurderet under ét.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af området efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse
Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

a)    Områdets påvirkning af trafikstøj

b)    Områdets placering indenfor et værdifuldt landskab

c)    Kommunens rummelighed af boliger set i forhold til udvidelse af kommuneplanrammen.

Ad a)

Der er udarbejdet en støjberegning, der viser, at der skal anlægges en støjvold og anviser hvordan den skal udformes, hvilket vil sikre, at støjniveauet kan holdes indenfor de anbefalede grænseværdier. I lokalplanen er bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer iht. Vejledning 4-2007 for Støj fra veje.

Ad b)

I lokalplanen er bestemmelser om tagmaterialer, farvesætning og beplantning for at sikre, at den nye bebyggelse falder så diskret ind i landskabet som muligt. Der må således ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Tage skal holdes i mørke farver og facader i dæmpede farver. Haver der vender ud mod skoven skal afgrænses af hække eller levende hegn. Desuden bevares en gruppe store og karakterfulde træer.

Ad c)

Den eksisterende ramme omfatter et areal på ca. 62.000 m2. Ved udvidelsen vil rammen være ca. 89.000 m2.

Knap halvdelen af udvidelsen skal anvendes til at anlægge en støjvold. Resten af udvidelsen omfatter gårdsbygningerne, hvorfra jorden oprindelig er udstykket, og dens tilhørende have. Gården indeholder i dag 3 boliger. Dette område ligger som en lomme mellem et allerede eksisterende boligområde og rammeområdet, hvorfor det virker naturligt at inddrage det i byzonen.

I lokalplanen er området en del af delområde 1, der er udlagt til åben-lavt boligområde. Indenfor området kan der etableres 4 parcelhusgrunde, hvilket indvirker på rummeligheden for boliger i kommunen.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.

 

 


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Klagevejledning
Offentliggørelse af planer uden miljøvurdering.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.07.B.18

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer