2013-33 - Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
33-2013

Plannavn
Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet

Dato for vedtagelse af forslag
30. august 2016

Høring start
30. august 2016

Høring slut
25. oktober 2016

Dato for vedtagelse
25. oktober 2016

Dato for ikrafttræden
2. november 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Det er formålet med kommuneplantillægget, at ændre anvendelses bestemmelserne for kommuneplanrammen fra erhvervsformål til blandet bolig og erhverv. Ved ændringen skabes der overensstemmelse mellem plangrundlaget og de faktiske forhold.


Indhold

Hovedstuktur, Bymønster og Byroller

Landsbyerne udgør et stort spektrum af bydannelser i det åbne land, lige fra småbyer som Ås, Elling og Tyrsting til større landsbyer som Grædstrup, Tvingstrup og Sejet. Nyt boligbyggeri vil i begrænset omfang kunne foregå som huludfyldning i de afgrænsede landsbyer. I Sejet skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Retningslinje 1.15 Lokalplanlagte landsbyer

For landsbyen Sejet er udarbejdet en lokalplan, der afgrænser landsbyen og opstiller bestemmelser for bebyggelsens udformning m.v. Der henvises til lokalplan nr. 177, Horsens kommune.

Kommuneplanrammer

Området er omfattet af HR.09.E1, der fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Med kommuneplantillægget aflyses HR.09.E1 og der udarbejdes en ny ramme 83.BE.01, der udlægger området til boligformål: åben-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål.


Baggrund

Kommuneplantillægget udarbejdes, idet den eksisterende planlægning for området ikke er hensigtsmæssig. Området er i dag udlagt til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Under tid er der udstykket 2 grunde bebygget med parcelhuse. Dette har medført støjmæssige problemer for boligerne, fordi området grænser op til et andet erhvervsområde, hvis anvendelse fastlægges til erhvervsformål; lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Med udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg bringes der overensstemmelse mellem de faktiske forhold og plangrundlaget.


Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning
Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midt
Kommuneplantillægget strider ikke mod Region Midt's regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Grundvand og Vandplaner
Der er ingen drikkevandsinteresser inden for kommuneplantillæggets område.

Spildevandsplan

Planområdet er fælleskloakeret og kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området forberedes separatkloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra en den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,3 overholdes.

Natura-2000

Planområdet ligger mere end 5 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Nærmeste fuglebeskyttelsesområde F36, (Horsens Fjord og Endelave) er sammenfaldende med H52 

Planområdet har indtil udstykningen og bebyggelsen været anvendt som grusdækket parkerings-/oplagsplads og vurderes at have været et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskedne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. (Nyt boligbyggeri i Sejet skal ske i overensstemmelse med lokalplanen.)


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplanens retningslinjer.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Den eksisterende ramme HR.03.E.1 udlægger området anvendelse til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Med kommuneplantillæg 33 aflyses ramme HR.03.E.1 for området og der udlægges en ny ramme 83.BE.01. Det nye rammeområde får følgende rammebestemmelser:

83.BE.01

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidige zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 30

Maksimale antal etager: 2

Mindste miljøklasse: 1

Højeste miljøklasse: 4

Notat generel anvendelse: Området må anvendes til åben-lav med tilhørende kollektive anlæg; institutioner og lignende offentlige formål


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet Kommuneplantillæggets mulige påvirkning ud fra parametrene:

Visuel indvirkning på næromgivelserne samt trafikmæssige hensyn.

Der er tale om en planlægning, som alene har til formål at bringe plangrundlaget i overensstemmelse med de faktiske forhold. I forhold til den hidtidige planlægning (erhverv) vurderes det at de ændrede anvendelsesmuligheder (boliger) vil være mindre belastende for nærområdet. Både hvad angår den trafikale og støjmæssige belastning.

Kommuneplantillægget følges op med en lokalplanlægning, hvor primært områdets formåls- og anvendelsesbestemmelser ændres. Den eksisterende lokalplan er fortsat gældende. Det er vurderet at den faktiske anvendelse, som nu får det rette plangrundlag ikke negativt har ændret på områdets visuelle karakter ligesom trafikintensiteten ikke er blevet forværret.

Horsens Kommune har derfor vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering, er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering. 


Retsvirkninger

Tillæg 33 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.09.E.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
83.BE.01