2013-29 - Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-29

Plannavn
Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk

Dato for vedtagelse af forslag
4. maj 2016

Høring start
4. maj 2016

Høring slut
30. juni 2016

Dato for vedtagelse
23. august 2016

Dato for ikrafttræden
30. august 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide arealet til kraftvarmeværket, for at give plads til administrationsbygning, et biomasseværk til varmeproduktion, samt udendørs oplag af brændsler.


Indhold

Kommuneplantillægget indeholder en udvidelse af arealet til teknisk anlæg på Endelavevej, fra det eksisterende kraftvarmeværk mod øst, langs med Endelavevej og mod nord op til havnebassinet. Arealet vil helt omslutte rensningsanlæggets matrikelskel mod syd og øst.

Der gives mulighed for byggeri op til 37 meters højde.

Der gives mulighed for skorstene på op til 90 Meter højde.

Arealet skal anvendes til kraftvarmeværk, til produktion af el og varme, som hovedforsyning til Horsens by. Der gives også mulighed for at etablere udendørs oplag af brændsler.


Baggrund

Området er i dag omfattet af lokalplan 85 For et område ved Endelavevej, Bygholm Å, Dagnæs Bæk og Horsens Fjord.

Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er der udarbejdet en ny lokalplan, Lokalplan 2016-8, Teknisk Anlæg, Varmeværk, Endelavevej, Horsens, som skal udgøre det planmæssige grundlag for etablering af yderlig kapacitet til fjernvarmeproduktion.

Det eksisterende kraftvarmeværk kan idag ikke forsyne nye områder med fjernvarme, så det er nødvendigt at udbygge effekten i form af et biomasseværk ved det eksisterende kraftvarmeværk.

Biomasseværket skal afbrænde biomasse, som fremskaffes lokalt og regionalt. I sommerperioden vil varmeforsyningen blive baseret på affald, da der i denne periode er overskydende affaldsvarme. 

De første 30 MW varme forudsættes etableret allerede i 2017, mens yderligere 30 MW varmeeffekt etableres i 2021. Den samlede indfyrede effekt for eksisterende og nyt varmeværk er beregnet til 160 MW. Anlægget skal blandt andet være med til at forsyne nye områder, hvor fjernvarmeforsyningen udbygges i de kommende år.

På baggrund af en grundvandsredegørelse vurderes der ikke at være særlige grundvandsinteresser inden for området.

Området ligger i et område med lav sårbarhed for grundvands magasinerne. 

Grundvandssænkningens lokale effekt må ikke få indflydelse på rigkæret ved Boller enge som er meget sårbar overfor regulering af grundvandstanden. 

Kommuneplantillægget indeholder bemærkninger om krav til lokalplanlægningen for det berørte rammeområde.

Kommuneplantillæggets vedtagelse er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse.


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt forudgående offentlighed, jfr Planlovens §23c.

I det VVM - ikke tekniske resume afsnit 3.5 er redegjort for indkomne bemærkninger og deres konsekvens for projektet. Se resumet her.

Den fulde VVM redegørelse inklusiv bilag kan ses på miljøstyrelsens hjemmeside her


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur          

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s hovedstruktur.

Agenda 21 - Mindskelse af miljøbelastningen har fire hovedpunkter.

  • Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
  • Fremme af biologisk mangfoldighed
  • Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
  • Fremme et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Klima og Energi

Horsens Kommune vil være en klima- og energibevidst kommune - både når vi optræder som serviceorganisation, myndighed eller planlægger, og når vi ser på os selv som en virksomhed i lokalsamfundet.

For at nå dette mål vil Horsens Kommune arbejde med klimaudfordringerne ved både at lægge vægt på, at reducere klimapåvirkningen og samtidigt gennemføre en overordnet planlægning, som er med til at afhjælpe de forventede følgevirkninger af klimaforandringerne.

Bymønster og Byroller

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.

Mellembyerne, Hatting, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk, Gedved, Hansted-Egebjerg, Hovedgård og Søvind er primært bosætningsbyer og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer            

Kommuneplantillægget berører og medfører ikke ændringer i Kommuneplan 2013 – Retningslinjer.

Det udlagte areal til teknisk anlæg udvides mod nord og øst, jf. kortbilag.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning       

Med kommuneplantillægget endelige vedtagelse aflyses dele af rammeområde HR.00.04.T.1, og der oprettes 1 nye ramme i overensstemmelse med projektet.

Der er inden kommuneplantillæggets udarbejdelse, i byrådet den 6. oktober 2015, godkendt et varmeprojektforslag efter varmeforsyningslovens bestemmelser, som godkender behovet for at udvide kapaciteten for varmeproduktionen.

Dele af følgende rammeområde bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

HR.00.04.T.1.

Ny rammeområde bliver udlagt i tillægget:

10.TE.1


Miljøvurdering

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der skal udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planen kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Planer, der i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er ligeledes underlagt miljøvurderingspligt, såfremt planen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslagene er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af bilag 4, punkt 3 a, ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 3).”. Planforslagene er ikke omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2.

Der er derfor udarbejdet nærværende miljøvurdering, der indeholder de oplysninger, som er nævnt i lovbekendtgørelsens bilag 1.

Denne miljøvurdering indgår som en del af VVM-redegørelsen.

Se VVM - ikke Teknisk Resume´her

Se fuld VVM redegørelsen her. 

 


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 29 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. 


Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:


Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.


Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.


Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
10.TE.1

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer