2013-28 - Bolig og erhverv, Blumersgade, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
28

Plannavn
Bolig og erhverv, Blumersgade 139, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
2. marts 2016

Høring start
2. marts 2016

Høring slut
27. april 2016

Dato for vedtagelse
21. juni 2016

Dato for ikrafttræden
28. juni 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er at ændre anvendelsen af området indenfor kommuneplanramme HR.00.06.O2. fra offentlige formål til bolig -og erhvervsformål.

Kommuneplantillæggets formål er også at ændre retningslinjen for byggeri der ligger op til det udpegede naturbeskyttede område Bygholm Å. 

Frizonen omkring den konkrete udpegning reduceres fra 25 meter til 4 meter fra brink til kommende anlæg og byggeri for den del af Bygholm Å der ligger nord for matr. nr. 798d og 798c Horsens Markjorder. 

Tillæg 28 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-24 Bolig -og erhverv, Blumersgade, Horsens.

 

 


Indhold

Planområdet er udlagt til offentligt formål i kommuneplan 2013 - ramme HR.00.06.O2. Rammen fastlægger områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker.

Tillægget giver mulighed for, at der kan lokalplanlægges for blandet bolig og erhvervsformål på hele matr. nr. 798d og 798c Horsens Markjorder.

Tillægget ændrer ved vedtagelsen retningslinjen for byggeri op til Bygholm Å ved Blumersgade i Horsens. Derudover fastlægges der en frizone på mindst 4 m mellem åens brink og anlæg til parkering og ny bebyggelse. Frizonen kan anvendes til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt. Reduktionen indenfor det specifikke område sker ud fra en konkret vurdering af områdets bymæssige karakter og anvendelse til bymæssige formål gennem mange år hvor byggeri har varierende afstand til åens brink. 

Der sikres en frizone på minimum 4 meter fra brinken på åen til anlæg af kommende parkering og ny bebyggelse. Det er en del af fremtidens bykvalitet, at naturområder indgår som en del af byens rekreative oplevelsesrum. Derfor er det vigtigt at opfatte eksisterende naturområder i byområder som vigtige bidrag til bykvaliteten. De er vigtige grønne åndehuller i byen, såvel for dyr som for mennesker. Men en reduktion af frizonen på denne lokalitet vurderes ikke at ændre forholdene væsentligt for områdets dyr og planter. Samtidig sikres en mulighed for en lang mere hensigtsmæssig og bæredygtig indretning af området i og med, at der sker en fortætning i området. Dermed sikres en bedre udnyttelse af arealressourcen.

 

 

 

 


Baggrund

Tillæg 28 til Kommuneplan 2013 udarbejdes sideløbende med forslag til lokalplan 2015-24 Boliger og erhverv, Blumersgade, Horsens.

Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret ønske fra en privat bygherre om at anvende området til bolig- og erhvervsformål.

 


Forhold til anden planlægning

Natura 2000

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000område er nr. 236 Bygholm Ådal. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura- 2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/

Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.

Planområdet ligger i eksisterende byzone med hertil tilhørende forstyrrelser. Dog kan der være lokaliteter i nærheden af lokalplanområdet, hvor der findes flagermus i hulninger i gamle træer. Odderen er højst sandsynligt til stede på langs af Bygholm Å i forbindelse med fødesøgning.

Vurdering
Der er enkelte træer på langs af åen i lokalplanområdet, som er omkring 40 år gamle. Træerne vurderes ikke at udgøre et særlig godt egnet levested for flagermus pga. deres unge alder. Odderens fødesøgning og færdsel på langs af åen vurderes ikke at være påvirket af lokalplanen. Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000 området er udpeget for.

Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle eller rasteområder for bilag IV-arter i området.

Området ligger umiddelbart syd for det beskyttede vandløb Bygholm Å.

Der er afholdt forudgående offentlighed jfv. Planlovens §23c.

Anledningen hertil er et ønske om at give mulighed for at ændre anvendelsen af området til blandet bolig og erhverv.

Høringen gav ikke anledning til nogen høringssvar.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur

Horsens Kommune er Danmarks hurtigst voksende kommune frem mod 2030, fremgår det af opgørelse fra Danmarks Statistik. Således forventes en befolkningsudvikling på 22% i forhold til 2007 frem til 2030. Langt de fleste af tilflytterne til kommunen er mellem 26 år og 35 år – samt børn under seks år. Det vil altså sige, at der flytter relativt mange unge familier med små børn til kommunen.

Kommunen planlægger for en fortsat betydelig erhvervsudbygning i de kommende år.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet  med de øvrige større byer i Østjylland.

Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord. Byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen og fortætning kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center.

Tillægget understøtter hovedstrukturen ved at omdanne og fortætte et eksisterende byområde til bolig og erhvervsformål.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Lokalplanområdet grænser op til Bygholm Å som er naturbeskyttet. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje at udpegede naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv. Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt.

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Planområdet grænser op til Bygholm Å  hvor kommunenplanen angiver retningslinjer for anvendelse af vandløb.

Det er et mål, at sikre en bæredygtig anvendelse og adgang til vandløb, søer og kystvande, så de ikke bliver overbelastet, men vedbliver at være et værdifuldt aktiv for kommunen.

Aktiviteter ved åen må ikke være til skade for plante- og dyrelivet i og omkring vandområderne, eller for de dyrearter og naturtyper, der er udpeget efter EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Aktiviteterne må ikke skade vandkvaliteten eller forhindre, at målsætningen for vandområderne eller naturområderne kan opfyldes. Det skal ved lokalplanlægning sikres at der holdes en afstand til åen, samt at der i forbindelse med klimasikring skabes en afstand, så der tages hensyn til både vandkvalitet, dyreliv og naturtyper i Bygholm Å.

Etablering af sti og klimasikring skal ved lokalplanlægning etableres på en sådan måde, at vandarealet ikke indskrænkes væsentligt eller at anlæggene på anden måder kan give anledning til gener.

Støjbelastet areal

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den fælles planlægningszone kan ses på kort. Særligt støjfølsom anvendelse (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable. 

Lokalplanområdet ligger indenfor "planlægningszone for støj". I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau, men det skal i lokalplanlægningen sikres, at boliger og anden støjfølsom anvendelse indrettes, så støjgener mindskes mest muligt. 

Ny retningslinje for Bygholm Å ved Blumersgade, Horsens

Hvor byggeri sker op til Bygholm Å for den del der ligger nord for matr. nr. 798d og798c Horsens Markjorder, skal der etableres en frizone på mindst 4 m mellem åen og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt.

Ny redegørelse for retningslinjen for Bygholm Å ved Blumersgade, Horsens

Eksisterende naturområder i by er vigtige bidrag til bykvaliteten. De grønne åndehuller i byen, har en stor værdi for såvel dyr som mennesker.

Retningslinjen med en frizone på 4 meter fra brink til fremtidige anlæg og bebyggelse vil ikke skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder. Retningslinjen vil heller ikke indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området. Da der forsat vil være gode passagemuligheder osv. omkring åen. Derfor vil udpegningen omkring Bygholm Å forsat bidrage til både bykvalitet og vil kunne fungere som et vigtigt grønt åndehul for mennesker og dyr ved Blumersgade i Horsens.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes en ny kommuneplanramme der afløser den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til blandet bolig og ehverv; HR.00.06.BE.1.

Tillægget betyder at Kommuneplanramme HR.00.06.O2., som udlægger områdets anvendelse til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker aflyses.


Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har vurderet, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering af forslagene.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planernes mulige påvirkning ud fra parametrene:   

Visuel påvirkning, skygge, nærhed til Sønderbro kirke, kystnærhedszone, trafik og naturbeskyttelse.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Planområdet ligger i en tæt bymæssig sammenhæng som har været bebygget gennem mange år.  Planen giver mulighed for et højt og markant byggeri, som vil kunne opleves fra den omgivende by. Der sker en fortætning af området med denne lokalplan. 

Planen giver mulighed for en bebyggelse i op til mellem 7- 9 etager, i maks. 35 meters højde.  Bebyggelsen består af to forskudte volumener, som placeres henholdsvist parallelt med Bygholm Å og med Bygholm Parkvej. Byggeriet forventes opdelt i etaper, hvor den nordligste del, som ligger tættest på åen kan opføres i op til 9 etager, ca.35 meter, og hvor den sydligste del kan opføres i op til 7 etager, ca. 31,1 meter. Planområdet ligger lige nord for Sønderbro Kirke, men er ikke omfattet af en kirkebyggelinje. Tårnet på Sønderbro kirke er til sammenligning med det kommende byggeri 34,38 meter højt. Den højeste del af det kommende byggeri ligger længst væk fra Sønderbro kirke. Sønderbro kirke er en modernistisk kirke, der er et karakteristisk pejlemærke for området og opleves fuldt ud fra Niels Gyldings Gade og Bygholm Parkvej. Grundet den store afstand og vejudlægget mellem kirken og den nye bebyggelse vil de to bebyggelser kunne opleves hver især og samtidig i et fint samspil med hinanden og områdets øvrige bebyggelse og byrum.  Byggeriet vil ikke skabe skyggegener for omgivelserne.

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. 

Bebyggelsen kan ses fra det åbne kystlandskab syd for Horsens fjord, som  en del af den samlede tætte by og vurderes derfor ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt.

Planerne vurderes at øge trafikbelastningen fra/til planområdet. Der kan i spidsbelastede tidspunkter opstå kø ved broforbindelsen over Bygholm Å. Planerne giver mulighed for etablering af en ny broforbindelse. Området er beliggende tæt på midtbyen og tæt på den kollektive trafikterminal og muliggør ansatte/beboere til at anvende den kollektive trafik til og fra ejendommen.

Planområdet grænser op til Bygholm Å,  som er naturbeskyttet. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje at udpegede naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv. Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt. Planen giver mulighed for byggeri med en afstand på min. 4 meter fra åens brink. Det vurderes, at planerne ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000 området er udpeget for.

Horsens Kommune har vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.


Retsvirkninger

Tillæg 28 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Offentliggørelse af planer uden miljøvurdering.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.00.06.O.2.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.00.06.BE.1.

Eksisterende kommuneplanramme HR.00.06.O.2.

Ny kommuneplanramme HR.00.06.BE.1.

Å-beskyttelseslinje og udpegning i retninglinjen.

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer