2013-27 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2015-27

Plannavn
Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
2. marts 2016

Høring start
2. marts 2016

Høring slut
27. april 2016

Dato for vedtagelse
21. juni 2016

Dato for ikrafttræden
28. juni 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er at ændre anvendelsen af området indenfor kommuneplanramme HR.01.O.9 og HR.01.B.9 fra teknisk anlæg og boligformål til boligformål i op til 5 etager.

Tillæg 27 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-23 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens.


Indhold

 

Planområdet er udlagt i kommuneplan 2013 - ramme HR.01.O.9 og HR.01.B.9. Rammerne fastlægger områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg og til boligformål (lav)

Tillægget giver mulighed for, at der kan lokalplanlægges for boliger i op til 5 etager på hele matr. nr. 1ak Dagnæs By, Tyrsted.


Baggrund

Tillæg 27 til Kommuneplan 2013 udarbejdes sideløbende med forslag til lokalplan 2015-23 Boliger, Bjerrevej, Horsens.

Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret ønske fra en privat bygherre om at anvende området til etageboliger og tæt-lavt byggeri.

Lokalplan nr. 150 er gældende for området.


Forhold til anden planlægning

Natura2000


Området ligger midt i sydbyen, tæt omgivet af parcelhusgrunde. En stor del af lokalplanområdet er i dag bebygget med industribygninger, mens resten er ubebygget haveanlæg, befæstede arealer og ubrugte baggrundsarealer.

Der findes ikke beskyttet natur indenfor lokalplanområdet. Det vurderes på baggrund af beliggenheden, historikken og den eksisterende benyttelse, at en udlægning af området til etablering af ny bebyggelse ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens §3. Der forventes heller ikke en påvirkning af nærmeste Natura 2000-område eller levesteder for bilag IV-arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV arter
I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000område)
væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU). Nærmeste Natura 2000-område er nr. 236, Bygholm Ådal. Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.

Vurdering
Lokalplanområdet ligger i eksisterende byområde, og indeholder ikke elementer i dag, der egner sig til at huse bilag IV-arter. Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000-området er udpeget for. Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngleeller rasteområder for bilag IV arter i området.

Der er afholdt forudgående offentlighed jfv. Planlovens §23c.

Der er i den forbindelse kommet en bemærkning. Der stilles forslag om en sti gennem området så der opnåes forbindelse mellem Dagnæsallé og Bjerrevej, og forsalg om at trafikken fra området ledes til Bjerrevej og ikke Dagnæsallé, samt at bebyggelsen bliver lav.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplanens hovedstruktur

Bymønster og byroller

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet  med de øvrige større byer i Østjylland.

Byomdannelse og fortætning
Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center.

Horsens Kommune ønsker at understøtte områdets udvikling med en omdannelse til et nyt attraktivt boligområde med etagehusbebyggelse og tæt-lav byggeri. Med den nye bebyggelse udnyttes områdets potentiale og kvarteret tilføres nogle andre boligformer end dem der eksistere i området i dag. Den nye bebyggelse vil skabe nye bymæssige sammenhænge og attraktive grønne arealer som vil bidrage til et bymæssigt løft for hele området. På baggrund heraf er planerne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer

Støjbelastet areal

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den fælles planlægningszone kan ses på kort. Særligt støjfølsom anvendelse  (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable. 

Planområdet ligger indenfor "planlægningszone for støj". I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau, men det skal i lokalplanlægningen sikres at boliger og anden støjfølsom anvendelse indrettes, så støjgener mindskes mest muligt. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme HR.01.O.9. som udlægger områdets anvendelse til Teknisk anlæg  og kommuneplanramme HR.01.B.9. som udlægger områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Der oprettes en ny ramme med tillæg nr. 27 som udlægger området til boligformål.

Kommuneplanramme HR.01.O.9 og HR.01.B.9 aflyses med vedtagelsen af dette tillæg.


Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har vurderet, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering af forslagene.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planernes mulige påvirkning ud fra parametrene:

Kystnærhedszone, visuel påvirkning/ skygge, trafik og vejtrafikstøj.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Kystnærhedszone

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil i begrænset omfang kunne ses fra kysten og vurderes der ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt.

Visuel påvirkning/ skygge

Planerne  giver  mulighed for en bebyggelse i op til 5 etager som en etagehusbebyggelse, samt tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Etageshusbebyggelsen bliver opført som punkthuse  og omgivelserne vil få en parkkarakter med store græsflader, mindre klynger af lave træer og små høje i terræn. Området vil blive åbnet mere op og får en grøn karakter, og vil blive tilgængeligt fra både Bjerrevej og Dagnæsallé. Etagehusene placeres i den del af planområdet, der orienteres sig mod Bjerrevej og derved med afstand til eksisterende boligbebyggelse langs Dagnæsallé. Tæt-lav bebyggelse placeres længst mod vest og eksisterende boligbebyggelse ved Dagnæsallé. Bebyggelsen vil blive mere synligt end den eksisterende bebyggelse, men vurderes at passe harmonisk ind i området med optagelsen af områdets variation i skala.  Der er så stor afstand mellem etagebebyggelsen og eksisterende boligbebyggelse ved Dagnæsallé at der ikke vurderes at blive væsentlig indbliks eller skyggegener i forbindelse med realisering af planerne. 

Trafik

Udbygningen i lokalplanområdet vil medføre en forøgelse af trafikken på Bjerrevej og Dagnæsallé på mellem 250 -350 køretøjer i begge retninger tilsammen pr. døgn.

Trafikstigningen  vil ikke  give anledning til trafikafviklingsmæssige eller trafiksikkerhedsmæssige problemer, idet der påtænkes udført vejudvidelse og en krydsningshelle for de svage trafikanter på Bjerrevej.

Lokalplanens enkelte delområder og imellem disse planlægges for et stisystem som tilgodeser de svage trafikanters færdsel, og hastigheden i området forventes fastlagt til max. 30 km/t. På baggrund heraf vurderes planerne ikke at få væsentlig indvirkning på trafikken.

Vejtrafikstøj

Der er udarbejdet en støjrapport  forbindelse med lokalplanen. Formålet med denne rapport er at dokumentere vejtrafikstøjniveauerne på udendørs opholdsområder samt på bygningsfacader og holde disse op mod gældende grænseværdier.

Rapporten viser, at grænseværdien for udendørs ophold overskrides tæt på Bjerrevej og Dagnæsalle. Grænseværdien overholdes når afstanden til Bjerrevej overstiger ca. 50 m og afstanden til Dagnæsalle er større end ca. 20 m.

Alle facader på byggeri ud mod Dagnæsalle overholder støjkravene. På byggeri  ud mod Bjerrevej er der overskridelser på tre ud af fire facader. Facader vendende mod vest, nord og syd overskrider grænseværdien, mens den østvendte facade overholder kravene. På baggrund heraf stiller lokalplanen krav om at der etableres udendørs opholdsarealer på terræn, som overholder miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Opholdsarealerne kan etableres som nicher i et bearbejdet terræn eller mindre skærmede arealer. Altaner skal udformes så miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.

 


Retsvirkninger

Tillæg 27 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.01.B.9.
HR.01.O.9.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.01.BO.1.

Eksisterende kommuneplanrammer.

Ny kommuneplanramme HR.01. BO.1.

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer