2013-25 - Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-25

Plannavn
Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit

Dato for vedtagelse af forslag
17. december 2015

Høring start
17. december 2015

Høring slut
11. februar 2016

Dato for vedtagelse
29. marts 2016

Dato for ikrafttræden
5. april 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge anvendelsen af et område i det åbne land til erhvervsformål i tilknytning til forarbejdning af produkter relateret til kvartssandproduktion. 

Området er en del af det råstofområde, der er udlagt øst for landsbyen Addit i den nordlige del af Horsens Kommune. 

 


Indhold

Rammeområdet ligger inde i et aktivt graveområde med udvinding af kvartssand.

Området er er en del af matr. nr. 9b og 5d Addit By, Sdr. Vissing og har et areal på ca. 1.7 ha. Området anvendes i dag dels til vendeplads, vejareal samt udendørs oplag af diverse materialer mv. Det resterende areal er beplantet.

Landskabet bærer præg af graveaktiviteten. Området er omkranset af aktive graveområder på tre sider med store skovområder mod syd. 

Trafik til de eksisterende produktionsfaciliteter mod øst og Lervejdal 10 A og B, kommer i dag fra nord, mens trafik til beboelsesejendommene både kan føres ad Lervejdal og gennem skoven ad Gl. Ryevej.


Baggrund

Planerne er udarbejdet efter ønske fra Filtersten A/S, der graver kvartssand i området. Planerne skal gøre det muligt at opføre ny bebyggelse til produktionsfaciliteter m.v. på ejendommen. 

Filtersten har en sideordnet produktion udover udvinding og oparbejdning af kvartssand, som omfatter specialvarer, hvor der indgår kvartssand i flere af produkterne.

Produktionen foregår på nuværende tidspunkt i en nu fuldt udgravet råstofgrav ved Århus, hvorfor man gerne vil samle aktiviteterne på Lervejdal.

Sideløbende med kommuneplantillægget er der udarbejdet en lokalplan, som ligeledes sikrer anvendelsen af området til råstofrelaterede erhverv.


Forhold til anden planlægning

Råstofplan

Region Midtjylland står for udarbejdelse af råstofplanen, som er en plan for indvinding og forsyning med råstoffer for en 12-årig periode. Råstofplanen revideres én gang i hver valgperiode.

Som grundlag for råstofplanen foretager Region Midtjylland en kortlægning af råstoffer i regionen.

I Råstofplan 2012 for Region Midtjylland er området udpeget til råstofindvinding. Udpegningen af råstofområdet er videreført fra Råstofplan 2008.  Råstofområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Regionsrådet kan tillade aktivitetsændring. 

For tillæggets område betyder det, at Region Midtjylland skal søges om tilladelse for dels opbygning af haller på et areal udpeget til råstofindvinding, og dels en tilføjelse til virksomhedens råstofindvindingstilladelse, idet der sker en ændring i virksomhedens råstofforbrugende aktiviteter.

Ved udpegningen af råstofområdet er der sket en vurdering af interesseafvejning af retningslinjerne i Regionplan for Vejle Amt 2005, hvori området var udpeget som særligt værdifuldt landskab, ny natur, større uforstyrret landskab, kulturhistorisk landskab og råstofområde.

For tillæggets område betyder det, at udpegningen til råstofområde tilsidesætter de øvrige arealudpegninger og retningslinjer, så længe eksisterende lovlige udgravningsaktiviteter pågår.

Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen, jf. § 11, stk. 4, nr. 7 i lov om planlægning. Det betyder, at kommunens planlægning ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af regionsrådet efter råstofplanen § 5. Regionsrådet skal derfor tage stilling til om der skal gøres indsigelse mod den  påtænkte ændring af arealanvendelsen og den kommunale planlægning.

Naturbeskyttelsesinteresser

Et areal inden for planområdet er registeret som § 3 beskyttet hede. Dispensationen til bortgravning af hedeområdet forefindes i den oprindelige gravetilladelse fra 1998. Dispensationen blev meddelt under forudsætning af etablering af erstatningsnatur i forbindelse med reetablering af graveområdet efter endt udgravning.. Først i 2012 blev heden bortgravet, og idet der er tale om en lovlig fjernelse af det beskyttede hedeareal, sletttes arealet fra kortregisteret for beskyttede naturarealer.

Natura 2000 

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 52 (Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenåen), som ligger ca. 800 m fra lokalplanområdet.

Horsens Kommune har foretaget en foreløbig vurdering af områdets eventuelle indvirkning på Natura 2000-området. På baggrund af denne vurdering, kan det udelukkes, at udnyttelse af området kan:

 

·         skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

·         indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området

·         medføre tilstandsændringer i §3-beskyttede områder

 

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området og Horsens Kommune vurderer, at udnyttelse af området til råstofrelaterede erhverv ikke er til hinder for opnåelse af Natura 2000-planens målsætninger.

 

 

Grundvand 

Området ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser. Etablering  af aktiviteter med særlig risiko for grundvandet skal så vidt muligt undgås.  Horsens Kommunes samlede vurdering er at den beskrevne ønskede aktivitet ikke vil medføre en væsentlig forøget risiko for grundvandsforurening.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning af tagvand og vand fra befæstede arealer. Der kan blive stillet vilkår om procesvand ledes til nærmeste renseanlæg eller krav om rensning af procesvandet forinden nedsivning. Der skal ansøges om etablering af en samletank eller anden renseløsning til husspildevand.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen hovedstruktur, som sikrer blandt andet overensstemmelse mellem kommuneplanen og Råstofplanen.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Retningslinje for støjbelastet areal

Rammeområdet indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som støjbelastet areal.

Af retningslinjerne fremgår det, at der i den samlede planlægningszone indgår støj fra særlige erhvervsområder, støjende enkeltvirksomheder i landzone, grusgravområder og større enkeltliggende grusgrave og vindmøller.

Støjende virksomheder i landzone er udvalgt efter oplysninger fra de tidligere kommuner og med planlægningsafstande efter virksomhedskategori. De regionale graveområder og udvalgte enkeltliggende grusgrave uden for de regionale graveområder indgår i den samlede planlægningszone med en planlægningsafstand på 500 m.

Tillægget er ikke i strid med retningslinjen for støjbelastede arealer, da anvendelsen der planlægges for ikke er støjfølsom.

  
 
Retningslinje for specifikke geologiske interesseområder

Rammeområdet indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som specifikke geologiske interesseområder.

For området beskrives specifikt, "at Sandmark-området er en grusgrav (Addit Grusgrav) med aflejringer af kvartssand fra den Tidlige Miocæne ikke-marine Odderup Formation. Stedet har stor forskningsmæssig værdi, fordi den horisontale udbredelse af det tidlige Miocæne kvartssand kan studeres her som ”supplement” til Voervadsbro-området, hvor det er ideelt at studere den vertikale udbredelse” (kilde: Miljøministeriet).

Kommuneplantillægget vurderes ikke, at tilsidesætte retningslinjen for geologiske interesseområder, idet der ikke er tale om inddragelse af nye arealer til råstofgravning. Det erhverv der tillades vil kun eksistere så længe der graves råstoffer.

 

Retningslinje for skovrejsning

Rammeområdet er en del af et område, der i kommuneplanen er udpeget som ”Skovrejsning uønsket”.

De udpegede negative skovrejsningområder skal i videst muligt omfang friholdes for tilplantning med skov.

Efterbehandlingsplanen for området sikrer, at dette hensyn varetages.

 

Værdifuldt kulturmiljø

En del af rammeområdet ligger indenfor kulturmiljøet: Landsbyen Addit, Agrare miljøer før 1800. Landsbyen er en mellemstor vejforteby i skovrigt område med beskeden udflytning. Stjerneudskiftningen ses fortsat i vej og skelstruktur. Området er stærkt præget af gravhøje. 

Inden for de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, herunder ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering af tekniske anlæg mv.

Efterbehandlingsplanen for området skal sikre, at dette hensyn varetages.

 

Øvrige retningslinjer i kommuneplanen

Lokalplanområdet indgår i områder, der i kommuneplanen er udpeget som område med potentielle økologiske forbindelser, område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, særligt værdifuldt landskab og større uforstyrrede landskaber. 

Efter endt råstofgravning vil de i kommuneplanen udpegede områder i forbindelse med reetablering af området skulle imødekomme retningslinjerne, efter de principper der er beskrevet i kommuneplanen.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Området er i den gældende kommuneplan omfattet af rammeområde BR.99.R.3., som udlægger området til landområde, råstofområde. Dette tillæg opretter en ny kommuneplanramme BR.56.E.4., som sikrer områdets fremtidige anvendelse til råstofrelaterede erhverv i landzone. Rammeområde BR.99.R3 ophæves for det pågældende område.


Redegørelse

Tillægget sikrer, at der kan etableres råstofrelaterede erhverv i forbindelse med indvindingen af kvartssand. Dette sker i et område der er udpeget til råstofindvinding i Region Midt Råstofplan 2012. Råstofplanen tager hensyn til regionens behov for råstoffer af forskellig art og kvalitet, sikre råstofressourcernes udnyttelse og tage hensyn til råstoferhvervet. Regionsrådet skal i planen afveje dette over for hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder  bevarelse af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed og ulemper for luftfarten i forhold til fuglelivet i nyetablerede grusgravesøer mv. efter lovens § 3.


Byrådet er bundet af råstofplanen med hensyn til kommunens planlægning for eksempel i forhold til udlægning af byvækstområder og skovrejsningsområder. Det betyder, at kommuneplanen ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af regionsrådet efter råstoflovens § 5a.


Det er naturligt at placere de råstofrelaterede erhverv i umiddelbar tilknytning til råstofgraveområdet. Planlægningsmæssigt er det dog vigtigt, at det sikres at eventuelle bygninger og anlæg fjernes efter endt gravning i området, dette må ske i forbindelse med detailplanlægningen i lokalplanen for området.


Dette tillæg strider ikke mod til intentioner og udlæg der er i den gældende råstofplan, men understøtter derimod regionens vigtigste aktive graveområde med kvartsand.


 


 


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Tillægget er udarbejdet sideløbende med et lokalplanforslag som er vurderet efter loven.

I forbindelse med lokalplanforslaget er der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3. 


Retsvirkninger

 


Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:


Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.


Klagevejledning

Afgørelsen vedrørende miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.


For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til planogby@horsens.dk eller Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.


Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder fra offentliggørelsen.


Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
BR.56.E.4.

Her ses det nye rammeområde i sammenhæng med resten af råstofområdet og det eksisterende erhvervsområde mod nord.

 

Afgrænsningen af rammeområde BR.56.E.4.