2013-24 - Boliger, Sundbakken 16, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-24

Plannavn
Boliger, Sundbakken 16, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
27. januar 2016

Høring start
27. januar 2016

Høring slut
29. marts 2016

Dato for vedtagelse
25. maj 2016

Dato for ikrafttræden
1. juni 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen fra åben-lavt boligbyggeri til tæt-lav eller etageboliger i max 2 etager.


Indhold

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen fra et åben-lavt til tæt-lav eller etageboliger i max 2 etager. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

Det er en mindre ændring til kommuneplanen, og der er derfor ikke afholdt en foroffentlighed for planen.


Baggrund

Der er sideløbende med kommuneplantillægget udarbejdet lokalplan 2016-2, Boliger, Sundbakken, Horsens.


Forhold til anden planlægning

Området er omfattet af gældende spildevandsplan.

Planen er har ingen indvirkning på områder omfattet af naturbeskyttelsesloven eller Natura 2000-områder efter habitatsbekendtgørelsen.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Den gældende ramme HR.05.B.12. aflyses og erstattes af en ny ramme, der hedder HR.05.B.99.

Området udlægges til etageboliger i max 2 etager med tilhørende fælleshus og nærrekreative arealer og kollektive anlæg til områdets forsyning: institutioner og lignende offentlige formål.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af området efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.  

Afgørelse og begrundelse
Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Planen vil ikke negativ indvirkning på disse forhold. Gennem lokalplanens bestemmelser er sikret en arkitektonisk og landskabelig tilpasning til området, så den planlagte bebyggelse vil falde harmonisk ind i kvarteret. Lokalplanens bestemmelser sikrer ligeledes en sikker trafikafvikling. Endelig udstikker lokalplanen retningslinjer for befæstelsesgrader og håndtering af overfladevand, så der muligt sikres mod oversvømmelser som følge af klimaændringer.

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens §3, stk 1 nr 3.


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. 


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. 


Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:


Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.


Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.


Planen er offentliggjort den 1. juni 2016


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.05.B.12.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
2013-24

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer