2013-23 - Boliger, Værvej, Stensballe

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-23

Plannavn
Boliger, Værvej, Stensballe

Dato for vedtagelse af forslag
5. april 2016

Høring start
5. april 2016

Høring slut
31. maj 2016

Dato for vedtagelse
23. august 2016

Dato for ikrafttræden
30. august 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er at justere grænsen mellem kommuneplanramme HR.05.B.27., HR.05.B.29. og kommuneplanramme HR.05.G.9, så der gives mulighed for at udlægge arealet indenfor matr.nr. 1l og 2a Meldrup By, Vær og 1d Vær Præstegård, Vær til boligformål.

Tillæg 23 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-13 Boliger, Værvej, Stensballe.


Indhold

Kommuneplantillægget justerer grænsen mellem kommuneplanramme HR.05.B.27 og kommuneplanramme HR.05.G.9, således at den følger grænsen for landskabsfredningen omkring Nørrestrand. Derudover justeres grænsen mellem HR.05.B.29. og HR.05.B.27, således at der gives mulighed for boligformål i 7 meters højde i mere end en 1 etage.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan lokalplanlægges for boligformål på hele matr. nr. 1l Vær Præstegård, Vær og 2a Meldrup By, Vær, samt matr. nr.1d Vær Præstegård, Vær.

 


Baggrund

Tillæg 23 til Kommuneplan 2013 udarbejdes sideløbende med udarbejdelsen af forslag til lokalplan 2015-13, Boliger, Værvej, Stensballe.

Størstedelen af lokalplanområdet er optaget i kommuneplanen fordi der forventes at opstå mangel på bosætningsmuligheder i Horsens i særdeleshed i Stensballe. Det er kommunens intention at give mulighed for at etablere et attraktivt boligområde, der udformes under hensyntagen til de visuelle og rekreative interesser som nærheden til Nørrestrand afføder, samt at området vil udgøre byens permanente grænse mod nord og øst. 

Baggrunden for kommuneplantillægget er et konkret byggeønske fra en af områdets lodsejere, der forudsætter ændrede anvendelsemuligheder.

 

 


Forhold til anden planlægning

Landskabsfredning Nørrestrand

Området ligger i kanten af Stensballes nordlige del, i overgangen til Vær og Meldrup. Området grænser mod vest op til naturområdet Nørrestrand. Nørrestrands nordlige og østlige afgrænsninger er omfattet af en landskabsfredning.

Skovbyggelinje

I området nordvest, nord, nord øst og nord for lokalplanområdet er der et sammenhængende skovområde på mindst 24ha, som dermed udløser en skovbyggelinje iht. Naturbeskyttelseslovens §17. 

Realiseringen af lokalplanen kræver, at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.  Skovbyggelinjens formål er at sikre skovens landskabelige værdier. Skovbyggelinjen regnes 300 meter fra skovbrynet, og indenfor denne afstand er der forbud mod at bygge. Naturstyrelsen kan ophæve/reducere skovbyggelinjen, mens kommunen kan dispensere fra linjen.

Forudgående offentlighed

Der har været afholdt forudgående offentlighed jfv. Planlovens §23c.

Anledningen hertil var et ønske om at give mulighed for at justere grænsen mellem kommuneplanramme HR.05.B.27 og HR.05.G.9.

Høringen gav anledning til et høringssvar, herunder bemærkninger vedrørende vigtigheden af sikring af natur og rekreative muligheder i forbindelse med byudvikling.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Hovedstruktur

Vision

Af Kommuneplan 2013 fremgår det i afsnittet naturen og natur i byerne at:
Der skal i højere grad etableres natur som en integreret del af nye byområder, og der skal arbejdes for at skabe tilgængelighed fra eksisterende og fremtidige byområder til naturen. Borgernes sundhed er tæt knyttet til mulighederne for bevægelse. Blandt andet derfor er det ønsket at styrke de rekreative og fysiske udfoldelsesmuligheder i boligområderne og andre byområder.

Bymønster og byroller

Planlægningen sker efter de overordnede principper om at:

Landskabets naturelementer i videst mulige omfang bevares og integreres i den ønskede byudvikling på en måde, der ikke forringer den naturmæssige tilstand og/eller den visuelle oplevelse af elementet.

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Tillægget er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur, da der sikres mulighed for at sikre byvæksten, ved at udlægge området til etablering af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i forlængelse af eksisterende boligbebyggelse i Stensballe. Samtidig styrkes områdets eksisterende kvaliteter gennem en sikring af et grønt gennemgående bånd med stier og afstand til beskyttet natur. Nye regnvandsbassiner der er landskabeligt bearbejdet og med permanent vandspejl vil tilføje området rekreativ værdi.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer

Økologisk forbindelseslinje

Den yderste del af området mod vest indgår i et området der er udpeget til økologisk forbindelse i kommuneplanens retningslinje.

Af retningslinjen fremgår det at udpegede områder  til nye økologiske forbindelser så vidt muligt skal friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og for at skabe sammenhænge mellem eksisterende naturområder. I de udpegende områder til nye økologiske forbindelser, skal der i forbindelse med byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres i områderne, stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til etablering af en mere sammenhængende natur.

Hvor nye anlæg, f.eks. veje, skal passere et område udpeget til ny natur eller til ny økologisk forbindelse, skal der stilles krav om etablering af faunapassager i det omfang, der vurderes at være behov for det. Dette gælder også ved ændringer/ombygning af eksisterende anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

 

Naturbeskyttelse

Den yderste del af området mod vest indgår i et området der er udpeget til potentielle naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanens retningslinje.

Udpegede Naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv.

Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt.

Kulturhistorisk bevaringsværdi

Det danske landskab er præget af menneskets virke igennem årtusinder. Overalt findes der historiske spor, der fortæller om samfundsudviklingen og vidner om menneskets påvirkning af omgivelserne. Samfundsudviklingen føjer hele tiden nye lag til kulturhistorien i landskabet, som derfor altid vil være inde i en dynamisk proces. Det betyder i mange tilfælde, at værdifulde spor udviskes eller ødelægges. I takt med ændringerne af såvel by som det åbne land er det vigtigt at være opmærksom på landskabets kulturhistoriske fortælleværdi for at kunne beskytte kulturlandskabets mange værdier og sikre den historiske kontinuitet.

Inden for de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, herunder ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering af tekniske anlæg mv. 

Værdifuldt kulturmiljø

En stor del af området ligger indenfor kulturmiljøområdet omkring Meldrup landsby udpeget i Kommuneplanen. Detailplanlægningen skal sikre at landskabet skal tilpasses med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, samt en grøn kile centralt og mod syd i udstykningen, der sikre kig til Nørrestrand. Desuden skal lokalplanlægning tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal under hensyn til områdets kulturhistoriske værdi.

Bevaringsværdigt landskab

De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades på grund af væsentlig samfundsmæssig betydning, fordres høj arkitektonisk kvalitet og samspil med landskabet.

Landskabskiler i og mellem byerne skal friholdes for byggeri og anlæg for at markere forskellen på by og land, byens placering i landskabet og for at skabe attraktive rammer for rekreation.

Karakteristiske og oplevelsesrige landskaber må ikke forringes af nye anlæg. Eventuelle anlæg skal tilpasses landskabet ved placering i terrænet, ved bygningshøjde, materiale og belysning for at undgå negative konsekvenser for landskabet herunder langtrækkende.

Området ligger i et bevaringsværdigt landskab. Området udvider den eksisterende afgrænsning mellem by og land med ny boligbebyggelse. Detailplanlægningen skal sikre at landskabet skal tilpasses med en lav bebyggelse som omkranses af grønne arealer, samt en grøn kile centralt og mod syd i udstykningen, der sikre kig til Nørrestrand. Lokalplanlægning vil således tage højde for en graduering af bebygget og ikke bebygget areal i overgangen mellem land og by.

Stiadgange og befolkningens adgang vægtes højt.

Værdifuldt landbrugsområde

Den vestlige del af området er i dag udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde. De særligt værdifulde landbrugsområder skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der kan sætte begrænsninger for landbrugets udviklingsmuligheder, herunder tænkes især på udlæg til byvækst.

Der er ikke registreret erhvervsmæssigt dyrehold inden for planens område. Nærmeste større dyrehold ligger over 900 meter fra området, og det vurderes derfor at planen ikke vil pålægge begrænsninger for eksisterende husdyrbrug i området, hvorfor udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde ikke er en begrænsning ved denne plan.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplanramme HR.05.B.27. udlægger området til boligformål; åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål.

Med tillægget udvides kommuneplanramme HR.05.B.27. mod vest og nord  i mindre omfang, så der gives mulighed for etablering af et boligområdet.

Tillægget betyder at Kommuneplanramme HR.05.G.9. som er udlagt til bynært naturområde, der skal friholdes for bebyggelse, reduceres i mindre omfang, samt at Kommuneplanramme HR.05.B.29., reduceres i mindre omfang.

 


Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslagene og har vurderet, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering af forslagene.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planernes mulige påvirkning ud fra parametrene: Trafik, landskab, natur, skovbyggelinje, kystnærhed, regnvand, kulturmiljø - og historie.


Tillæg nr. 23 fastlægger retningslinjer for en bebyggelse der tilpasses områdets landskabs, natur og kulturhistoriske værdier med en lav og afdæmpet bebyggelse, grønne arealer der sikre afstand til naturen og sikre kig til Nørrestrand. 

Tillæg 23 vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til miljøvurderingsloven § 3, stk. 1, nr.3 og er derfor ikke miljøvurderet.

 


Retsvirkninger

Tillæg 13 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning
Offentliggørelse af planer uden miljøvurdering.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.05.B.27

Eksisterende kommuneplanrammer HR.05.B.27., HR.05.G.9 og HR.05.B.29.

 

Fremtidig afgrænsning af kommuneplanramme HR.05.B.27

Markering af fredningens afgrænsning i forhold til planområdet.

 

Planområdet set fra nordvest med Galgehøj i baggrunden.

 

 

 

 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer