Kommuneplantillæg 18-2013

2013-18 - Ridecenter i Vestbirk

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
18-2013

Plannavn
Ridecenter i Vestbirk

Dato for vedtagelse af forslag
1. december 2015

Høring start
1. december 2015

Høring slut
26. januar 2016

Dato for vedtagelse
29. marts 2016

Dato for ikrafttræden
5. april 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af et ridecenter i landzone. Den efterfølgende lokalplan udformes som en bonuslokalplan efter planlovens § 15, stk. 4, der erstatter tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 og som ellers var nødvendige for etablering og udbygning af et ridecenter i landzone.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for, at der kan etableres et ridecenter i landzone.

 


Baggrund

Der har været afholdt forudgående offentlighed jf. planlovens § 23 c. Dette gav ikke anledning til indsigelser eller bemærkninger.

Området ligger i landzone. Der udarbejdes sideløbende med kommuneplantillægget et lokalplanforslag der sikrer mulighed for udvidelse af et ridecenter i landzone.


Forhold til anden planlægning

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er placeret 5,5 km væk.
Der kan kun vedtages en lokalplan, hvis det vurderes at det ansøgte ikke medfører en
forringelse af:
1. de naturtyper, som området er udpeget for
2. levesteder for de arter, som området er udpeget for
3. eller betydelige forstyrrelser for arterne som området er udpeget for.
På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes
det, at ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
vil blive påvirket af lokalplanens vedtagelse.

Samlet vurdering
Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan vedtages uden at:

skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-
områder

 

Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig
streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for
dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og
rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud
mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes
indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i lokalområdet. Det
drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens
Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.

Arealet som berøres vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for
bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ
retning.

Samlet vurdering
Horsens Kommune vurderer således, at lokalplanen kan vedtages uden at:

indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i
området


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplan 2013´s hovedstuktur.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplantillæg 2013´s hovedstruktur, som ved at reservere arealer til nye idrætsanlæg sikrer, at kommunen kan udvikle alsidige og sammenhængende fritidstilbud til alle.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Lokalplanområdet ligger indenfor et område med særlig geologisk værdi og en del af området indenfor 100 meters beskyttelseslinje fra et fortidsminde. Området ligger nær grænsen til de bevaringsværdige landskaber i Søhøjlandet, hvorfra det nogle steder er synligt.

I forhold til fortidsmindet bygges den ny ridehal uden for beskyttelseslinien. Udvidelsen af ridecentret og de deraf følgende bygningsændringer er så begrænsede, at det ikke har indflydelse på de ovennævnte forhold om bevaringsværdige landskaber samt områdets særlige geologiske værdier. Kommuneplantillægget er derfor vurderet til at være i overensstemmelse med kommuneplan 2013´s retningslinier.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes ny kommuneplanramme, GE.63.O.1.

 

 


Miljøvurdering

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Til grund for afgørelsen ligger at udvidelsen af ridecentret ikke ses at have stor indvirkning på områdets landskabelige værdier.  Anvendelsesbestemmelserne i kommuneplantillægget er  fastlagt til undervisnings- og fritidsformål i landzone. Rammeområdet ligger solitært i landzone i åbent land.

Horsens Kommune har foretaget en screening af plangrundlaget og har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet anvendelsesændringen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013)


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


 


 


Klagevejledning

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurderingKommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Planforslaget


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Din mulighed for at indsende bemærkninger til kommuneplantillæggetFor at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i planforslagets indhold bliver planforslaget offentligt fremlagt i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.


Hvis du har kommentarer til forslaget til kommuneplantillæg skal disse senest den 27. juli 2015 sendes til Plan & By.


Du kan sende dine bemærkninger til:


planogby@horsens.dk el. Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.


Byrådet vil herefter igen tage stilling til planforslaget og de indsendte bemærkninger og indsigelser. 


Svar på indkomne indsigelser vil blive fremsendt efter Byrådets endelige stillingtagen til Kommuneplantillægget.


Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
GE.63.RE.1.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer