Forslag

2013-16 - Rugballegård Ridecenter

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
16

Plannavn
Rugballegård Ridecenter

Dato for vedtagelse af forslag
2. februar 2016

Høring start
2. februar 2016

Høring slut
30. marts 2016

Dato for vedtagelse
24. maj 2016

Dato for ikrafttræden
31. maj 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af et ridecenter i landzone. Den efterfølgende lokalplan udformes som en bonuslokalplan efter planlovens § 15, stk. 4,  der erstatter de tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 og som ellers var nødvendige for etablering og udbygning af et ridecenter i landzone.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for, at der kan etableres et ridecenter i landzone.

 

 


Baggrund

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et ønske om at etablere et Ridecenter på Rugballegård, som ligger på Stationsvej 82, 8700 Horsens. Ejendommen ejes af Naturstyrelsen og har tidligere været anvendt af Aarhus Universitet. Ridecenteret Rugballegård opstår som en fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, som i dag har til huse på Nørremarksgården på Lovbyvej, der nu er en del af det nye boligområde Bygholm Bakker. Mange af de tidligere driftsbygninger på Rugballegård er nedrevet og har derved skabt plads til, at der kan opføres en ny ridehal samt anlægges ridebaner. 

 


Forhold til anden planlægning

Spildevand

Området ligger udenfor kloakopland. Spildevand og regnvand skal således håndteres på egen grund.

Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning eller udledning af regnvand og spildevand.

Kravene til håndtering af vejvand/overfladevand fra parkeringspladserne og de øvrige kørearealer er, at vandet skal samles op således, at det ikke nedsives til områdets vigtige grundvandsmagasiner. Regnvandet fra parkeringspladserne skal derfor udledes til Bygholm Sø, hvilket kræver en udledningstilladelse.

Ved meddelelse af tilladelse til udledning af regnvand fra ridecentret, vil der bl.a. blive stillet vilkår om etablering af sandfang og regnvandsbassin (med tæt membran) forinden udledning til Bygholm Sø.

For at nedsivning kan komme på tale, skal nedsivningen enten ske gennem filtermuld eller anden egnet og dokumenteret rensemetode.

Grundvand

Ejendommen Rugballegård ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser – Rugballegård OSD’et. Grundvandsmagasinerne i området er udpeget som nitratfølsomme/sårbare (vist med kortet med lyse vandrette streger) på grund af et begrænset lerdække over magasinerne. Rugballegård ligger desuden indenfor indvindingsoplandet til et af kommunens største vandværker – Rugballegårdværket – som årligt indvinder 1.700.000 m³ grundvand fra 6 boringer. Vandværket har en vigtig rolle i forhold til forsyning af byens borgere med rent
drikkevand. Flere af vandværkets boringer ligger i kanten af Åbjergskoven,og den nærmeste boring DGU nr. 107.823 ligger mindre end 300 meter fra ejendommen. Se kortet nederst på siden.

Indvindingen fra vandværkets boringer medfører, at der omkring boringerne opstår en såkaldt sænkningstragt. På baggrund af sænkningsberegninger (foretaget i computerprogrammet BEST, som kommunen anvender i forbindelse med udarbejdelse af vandindvindingstilladelser) er der beregnet sænkninger af grundvandsspejlet på omkring 10-30 cm omkring ejendommen Rugballegård. Sænkningen er større jo tættere på indvindingsboringen man befinder sig, således er der inde omkring boringen sænkninger på 70-80 cm. Det er en betydelig sænkning, og den vurderes at give anledning til en forceret grundvandsdannelse til magasinerne i området, og en øget risiko for at trække en evt. forurening ned til grundvandsmagasinet.

Omkring vandværkets boringer er der i forbindelse med vandværkets vandindvindingstilladelse udlagt en 300 meter beskyttelseszone, hvor indenfor der ikke må etableres nedsivningsanlæg til husspildevand. Omkring ejendommens egen husholdningsboring er der også udlagt en 300 meter beskyttelseszone.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal)

Udpegningsgrundlaget pr. 31.12 2012 for området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: udpegningsgrundlag habitatområde/udpegningsgrundlag fuglebeskyttelsesområde.

Der kan kun vedtages en lokalplan hvis det vurderes at vedtagelsen af lokalplanen ikke medfører en forringelse af:

1. de naturtyper, som området er udpeget for
2. levesteder for de arter, som området er udpeget for
3. eller betydelige forstyrrelser for arterne som området er udpeget for.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er 1,9 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af lokalplanforslaget.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplan 2013´s hovedstruktur. Byrådet har besluttet, at der skal laves en overordnet plan for udvikling af Horsens som kommunen med de bedste, mest alsidige og sammenhængende fritidstilbud til alle, herunder at der sikres arealer til nye idrætsanlæg til organiserede motions- og foreningsaktiviteter.

Der har været afholdt forudgående offentlighed jf. Planlovens § 23 c.

1. De indkomne bemærkninger fra denne høring (se punktet "redegørelse herunder) er forsøgt imødekommet i planlægningen.

2. Eventuelle bemærkninger i forbindelse med offentliggørelse af lokalplanforslaget redegøres der for i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s hovedstruktur, som ved at reservere arealer til nye idrætsanlæg sikrer, at kommunen kan udvikle alsidige og sammenhængende fritidstilbud til alle.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplan 2013´s retningslinier.

Rugballegård ligger i et areal udpeget som støjbelastet. Ud fra kommuneplanens retlingslinier er der, i den konkrete sag, taget stilling til, at anvendelsen som Ridecenter vil kunne placeres inden for området. Det vurderes at aktiviteterne omkring ridecentret ikke vil blive påvirket væsentligt af støj og at aktiviteterne omkring et ridecenter vil kunne udøves. Dertil kommer, at der ikke etableres nye boliger inden for området. 

Ridecentret ligger samtidigt i skovrejsningsområde - blandt andet udpeget fordi der er store vandindvindingsinteresser i området og at området er udpeget som OSD (område med særlige drikkevandsineteresser). Skovrejsningen er allerede påbegyndt og ridecentret kommer til at ligge som "en lille" enklave midt i nytilplantet skov.

I umiddelbar nærhed af Rugballegård ligger gravhøjen "Grønhøj" udpeget som særligt værdifuldt kulturmiljø. Gennem bestemmelser i lokalplanen omkring placering af byggeri og øvrige anlæg til ridecentret sikres at fortidmindebeskyttelsen ikke berøres.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme for lokalplanlægning. Rammen HR.03.RE.30 fastlægger anvendelsen til rekreative formål - ridecenter i landzone.


Redegørelse

Før igangsættelsen af forslaget til kommuneplantillægget afholdte kommunen forudgående foroffentlighed efter planlovens § 23 c. Denne foroffentlighed / høring har til formål at orientere og indhente idéer om den fremtidige anvendelse inden din konkrete planlægning igangsættes. Ved høriringsfristens udløb var der kommet bemærkninger fra ejere af 3 ejendomme nær Rugballegård. Ejerne var betænkelige ved den øgede trafik som ridecentret afstedkommer og er fremkommet med alternative forslag til adgangsvej og / eller forslag til forbedring af den eksisterende adgangsvej, som kan nedsætte generne  for de pågældende ejendomme.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.  

Afgørelse og begrundelse
Horsens Kommune har vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen herom er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

·         Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandindvinding

·         Naturbeskyttelseslovens, beskyttelseslinjer for henholdsvis skov og fortidsminde samt eventuelt skovlovens bestemmelser

·         Natura 2000, bilag IV arter og § 3 beskyttede områder

·         Den visuelle indvirkning på omgivelserne

Rugballegård Ridecenter placeres indenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) samt vandindvindingsopland, som forsyner en stor del af Horsens by med rent drikkevand. Efter Naturstyrelsens notat om byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande  vurderes ridecentret at være sammenligneligt med de bebyggelser og aktiviteter,  der findes på ”Tilladelseslisten”, som er boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg. Disse er kendetegnet ved at have ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter og kan placeres i OSD og nitratfølsomme indvindingsområder med krav om opfyldelse af Naturstyrelsens  minimumsbetragtninger, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser.

En del af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen omkring Åbjergskoven. I forbindelse med vedtagelse af planforslagene søges Naturstyrelsen om ophævelse eller reduktion af skovbyggelinien, som kan være til hinder for fremtidige anlæg eller byggerier i forhold til Ridecentrets udfoldelsesmuligheder. I forhold til fortidsmindebeskyttelsen vurderes det, at bestemmelsen i lokalplanen om overholdelse af 100 meter beskyttelseslinen fra fredningsarealet sikrer udsynet fra fortidsmindet Grønhøj tilstrækkeligt.

Horsens kommune vurderer, at ridecentrets placering er i så stor afstand fra både natura 2000 områder og forekomster af bilag IV-arter, at disse ikke vil blive berørt af ridecentret.

Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er 1,9 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand og projektets beskedne omfang vurderes ingen af arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området at blive påvirket af lokalplanforslagene. Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV arter i området. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet. Området vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.

Det vurderes i øvrigt at projektets / planens størrelse er af så begrænset omfang ikke at ville kunne påvirke ovenstående interesseområder væsentligt. Der findes ikke § 3 beskyttes natur indenfor eller i nærheden af området.

Området ligger i en nytilplantet skov og er derudover afgrænset af eksisterende fuldt udvokset beplantning. Etableringen af et nyt ridecenter i området vil derfor få meget lille visuel indflydelse på det omgivende landskab, fordi den eksisterende og nye beplantning vil skærme for indblik til området. For lysudfald fra ridecentret i vinterhalvåret vurderes det, at dette finder sit naturlige leje ved  en begrænset åbningstid om aftenen. Hertil kommer at etableringen af den nye ridehal reguleres gennem lokalplanens bestemmelser i både udformning og materialevalg til at få så lidt visuel indflydelse på omgivelserne som muligt.


Retsvirkninger

 


Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013)


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


 


 


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er all


Afgørelsen vedrørende miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.


For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til planogby@horsens.dk eller Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.


Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder fra offentliggørelsen.


Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.03.RE.30

Lokalplanafgrænsningen er identisk med kommuneplanrammen

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer