Vedtaget

2013-15 - Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
15-2013

Plannavn
Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
1. september 2015

Høring start
1. september 2015

Høring slut
27. oktober 2015

Dato for vedtagelse
15. december 2015

Dato for ikrafttræden
17. december 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Kommuneplantillæggets formål er, at indfører en retningslinjen for detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper i et eksisterende område til erhverv i Horsens Syd. 

Området er en ny udpegning, som sker for at sikre flere muligheder for butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Tillæg 15 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2015-16 - Erhverv, Erhvervsbyvej, Horsens.


Indhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af særligt pladskrævende varegrupper i en del af det eksisterende erhvervsområde ved Erhvervsbyvej og Vejlevej i Horsens Syd. Området ligger i krydset mellem Vestvejen, Vejlevej og den kommende omfartsvej syd om Horsens (mellem Vejlevej og Bjerrevej). Derfor ligger erhvervsområdet godt placeres i forhold til den overordnede infrastruktur.

Derudover sikres der to nye rammeområder, hvor mulighederne fra retningslinjeudpegningerne fremgår.


Baggrund

Området er i forvejen lokalplanlagt, men sideløbende med Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan (2015-16, Erhverv, Erhvervsbyvej, Horsens) for området som i dag er delvis omfattet af lokalplan 240 for et erhvervsområde som ligger ved Vejlevej. Det har imidlertid vist sig, at den gældende lokalplan kun har kunnet realiseres i mindre omfang. Den nye planlægning for området sker derfor, for at fremtidssikre området i forhold til udbygning, omdannelse og fortætning af forskellige erhvervstyper i området. 


Forhold til anden planlægning

Natura 2000
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal). Udpegningsgrundlaget pr. 31.12 2012 for området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Afstanden til det internationale naturbeskyttelsesområde er mere end 5,7 km. På baggrund af den forholdsvis store afstand vurderer Horsens Kommune, at kommuneplantillægget kan vedtages uden, at arterne eller naturtyperne, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området skades.


Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder. Der er ifølge DCE, Aarhus Universitet fundet flere bilag IV-arter i lokalområdet. Det drejer sig om arter af padder og flagermus samt markfirben og odder. Horsens Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.

Området kan betegnes som ruderat/befæstet areal og omdriftsareal og vurderes ikke at være egnet som raste-, yngle, eller voksested for bilag IV-arter og projektet vurderes derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning. Horsens Kommune vurderer at den ændrede planlægning kan ske uden at skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder og uden at indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Grundvand

På baggrund af grundvandsredegørelsen vurderes der ikke at være særlige grundvandsinteresser inden for området, men dele af området er indvindingsopland. De gældende kommuneplanrammer for området giver mulighed for forskellige erhvervsformål såsom lettere industri, lager, værkstedsvirksomhed, håndværksvirksomhed, service og forretningsvirksomhed.

På baggrund af Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1, vurderes de virksomhedstyper som den gældende kommuneplanramme gav mulighed for, at være sammenlignelig med de virksomheder og anlæg, som findes på dels ”Tilladelseslisten”, som er mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, og på ”Opmærksomhedslisten” som er potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Den ændrede kommuneplanramme medfører, at området nu også må anvendes til butikker der alene forhandler særlige pladskrævende varegrupper såsom f.eks. biler, lystbåde, campingvogne, byggematerialer mm. Denne type af virksomheder og deres tilknyttede varegrupper vurderes overvejende at være sammenlignelig med de virksomheder og anlæg som findes på ”Tilladelseslisten”, idet de er kendetegnet ved at have ingen eller kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Den ændrede kommuneplanramme muliggør således ikke en mere grundvandstruende aktivitet end den hidtidige


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Udgangspunktet for Horsens Kommunes bymønster er rollefordelingen mellem byerne og den geografiske placering af byerne. Det er målet at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund, hvor der bygges videre på eksisterende styrker og kvaliteter.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet med de øvrige større byer i Østjylland.

Tillægget er i overenstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, da en videreudvikling af erhvervsområdet understøtter de overordnede interesser i kommuneplanlægningen.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Tillæg 15 ændre konkret på den gældende retningslinje for detailhandel for et erhvervsområde i Horsens Syd ved Erhvervsbyvej. Ændringen sikrer, at en del af erhvervsområdet også kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper. Der sker således en ny retningslinjeudpegning i området.

Ny retningslinje for detailhandel ved Erhvervsbyvej

Indefor retninglinjeudpegningen må der etableres butikker der forhandler pladskrævende varegrupper. Området med mulighed for at etablere butikker med særligt pladskrævende varegrupper udvides, men den samlede ramme for retningslinjeudpegningen er stadig 30.000 m2 og den maksimale butiksstørrelse er fortsat 15.000 m2.

Redegørelse for den nye retningslinjeudpegning for detailhandel ved Erhvervsbyvej

Den nye udpegning sker fordi, området i forvejen har denne karakter og er velegnet til sådanne butikstyper. Der findes i Kommuneplan 2013 et område udlagt til særligt pladskrævende varegrupper i naboområdet vest for Vejlevej som i dag f.eks. rummer bilforhandlere og campingcenter. Dette tillæg 15 vil så yderligere udvide arealet til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i overensstemmelse med arealet angivet på kortet.

Arealet til butikker med særlige pladskrævende varegrupper udvides langs med Vejlevej idet der kan være et uudnyttet potentiale. Vejlevej er den sydlige hovedindfaldsvejen fra E45 til Horsens Midtby. Udvidelsen af arealet til butikker med pladskrævende varegrupper i erhvervsområdets centrale del, skønnes ikke at medføre risiko for trafikale konflikter, idet vejnettets udformning og opkobling på Vejlevej medfører en god trafikal kapacitet og fleksibilitet.

Der er behov for at skabe mulighed for butikker for særlig pladskrævende varegrupper. Horsens Kommune er en vækst kommune som i de næste 12 år forventer en øget bosætning på næste 5000 boliger. I nærhed af arealet er der udlagt flere nye områder til nye boliger. Især imellem Horsens og Hatting samt på den sydlige grænse af Horsens by. Se evt. Kommuneplan 2013 tillæg nr. 7 Detailhandelsanalysen fra 2014 viser, at der forventes en befolkningstilvækst i Horsens kommune på 10% i perioden 2014-2026. Området omkring Bilka omfatter områderne ved Høegh Guldbergsgade, Ove Jensens Allé, Grøndlandsvej og Holmboes Allé er i dag det stærkeste handelsområde i Horsens Kommune målt på omsætning.

I 2013 blev der registreret en samlet omsætning på ca. 1,7 mia. kr. i området, og det er knap 1 mia. kr. mere end omsætningen i det samlede gågadegademiljø. Overordnet set vurderes butikkerne i den sydlige del af Horsens bymidte fortsat at fungere som et supplement til gågadeområdets mere strøgorienterede butiksudvalg og mindre butiksenheder. Området fungerer som et bynært aflastningsområde, der er stærkt medvirkende til, at udvalgsvarehandlen i Horsens klarer sig godt og trækker kunder til fra et større opland og afholder Horsens-borgerne i at foretage indkøb i konkurrerende byer og centre.

Dette område er dog allerede tæt udbygget med blandt andet butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Det er derfor nødvendigt at finde alternative placering til de butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper.

Befolkningstilvæksten, og den øgede omsætning i området omkring Høegh Guldbergsgade taler for, at man længere mod syd, etablere butikker til særligt pladskrævende varegrupper, så der bliver et naturligt forløb af butikker med de pladskrævende varegrupper længst mod syd, og et levende gågade miljø mod nord ved byens centrum. Samtidig med at placeringen infrastrukturmæssigt ligger godt i forhold til både den tunge trafik fra vareleveringer men også i forhold til kundetrafikken


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Der oprettes 2 nye rammer med tillægget, dette sker for at sikre overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2015-16 - Erhverv, Erhvervsbyvej, Horsens.

Tillægget aflyser 1 gamle ramme (HR.02.E.26) helt og de øvrige tilgrænsende rammer reduceres til kanten af de 2 nye rammeområder (det drejer sig om HR.02.E.30. og HR.02.E.33.).

De to nye rammeområder får følgende rammebestemmelser:

HR.02.E.39. Erhverv ved Erhvervsbyvej

Generel anvendelse: Erhvervsområde

Specifik anvendelse: Erhvervsområde

Eksisterende zoneforhold: Byzone og landzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 14

Maksimale bebyggelsesprocent: 80

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Notat detailhandel: Indefor området må der etableres butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Den maksimale butiksstørrelse indenfor dette rammeområde er 5.000 m2. Det maksimale samlede antal m2 butiksareal indefor rammeområdet er 10.000 m2.

 

HR.02.RE.3. Grønt område ved omfartsvej syd

Generel anvendelse: Rekreativt område

Specifik anvendelse: Grønt område

Eksisterende zoneforhold: Byzone

Fremtidig zoneforhold: Byzone

Maksimale bygningshøjde: 8,5

Maksimale bebyggelsesprocent: 5

Max antal etager: -

Notat generel anvendelse: Området må anvendes til grønt område, rekreativt område, regnvandsbassiner o.l. Der kan indenfor området opføres mindre service-/forsyningsbygninger til lokalområdets drift og forsyning.


Miljøvurdering

Når en myndighed laver planer og programmer eller ændrer deri, skal der i jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdes en miljøvurdering, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af forslaget sammen med screeningen af lokalplan 2015-16, Erhverv, Erhvervsbyvej, Horsens og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget (afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven §3 stk. 1 nr. 3) idet der samlet set ikke blev vurderet, at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet. 


Retsvirkninger

Tillæg 15 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering


Byrådets afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Planforslaget


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Din mulighed for at indsende bemærkninger til planen


For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i planforslagets indhold bliver planforslaget offentligt fremlagt i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.


Hvis du har kommentarer til forslaget til kommuneplantillæg skal disse senest den 27. oktober 2015 sendes til Plan & By.


Du kan sende dine bemærkninger til:


planogby@horsens.dk hvis ikke dette er muligt kan du sende til Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.


Byrådet vil herefter igen tage stilling til planforslaget og de indsendte bemærkninger.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.02.E.26.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.02.RE.3.
HR.02.E.39.

 

 

Området set fra nord mod syd med Vejlevej i højre side af billedet.

 

 

Området se fra syd mod nord.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det eksisterende bymønster i Horsens Kommune.

 

 

Herover ses med blåt den eksisterende retningslinjeudpegning.

 

 

Herover ses retningslinjeudpegningen hvis både tillæg 10 og tillæg 15 til Kommuneplan 2013 vedtages. Dette tillæg vil udlægge det blå areal indenfor området omgivet af priksignaturen.

 

 

Herover ses afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer i området.

 

 

Herover ses de to nye rammeområder, som oprettes med dette tillæg. 

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer