Vedtaget

2013-14 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
14-2013

Plannavn
Boliger, Egebjergvej, Egebjerg

Dato for vedtagelse af forslag
1. september 2015

Høring start
1. september 2015

Høring slut
27. oktober 2015

Dato for vedtagelse
15. december 2015

Dato for ikrafttræden
17. december 2015

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger, i et område, som i dag er fastlagt til centerformål.


Indhold

Rammebestemmelserne i kommuneplantillægget skal give mulighed for, at der kan opføres boligbyggeri som tæt-lav i højst 2 etager, med eventuelt fælleshus og en bebyggelsesprocent på højst 40.


Baggrund

Området er omfattet af gældende byplanvedtægt nr. 12 for Horsens kommune. Der er sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg blevet udarbejdet ny lokalplan 2015 - 21 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg, som skal danne grundlag for opførelse af tæt-lav boligbyggeri. 


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt forudgående offentlighed jf. Planlovens § 23c.

1. Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen / den forudgående offentlighed.

2. I lokalplan 2015 - 21 er redegjort for indkomne bemærkninger og deres konsekvens for lokalplanen. 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommueplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013´s retningslinier.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Eksisterende kommuneplanramme (HR.06.C.1.) reduceres i sin udstrækning og der tilføjes maksimal bruttoetageareal for den enkelte butik og det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bymidten. Det sker i overensstemmelse med det eksisterende bymidteafgrænsning i Egebjerg.

Der oprettes 1 ny kommuneplanramme HR.06.B.21. med nye rammebestemmelser, hvor områdets anvendelse fastlægges til boligformål; tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer.

Maksimal tilladte miljøklasse: 1-2


Miljøvurdering

Forvaltningsmæssig afgørelse:

Til grund for afgørelsen ligger at anvendelsesændringen ikke ses at have stor indvirkning på nærmiljøet. De omkringliggende kommuneplanrammer er fastlagt til boligområder i lighed med anvendelsesbestemmelserne i den nye kommuneplanramme.

Horsens Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet anvendelsesændringen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.

 


Retsvirkninger

Tillæg 14 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering


Kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Din mulighed for at indsende bemærkninger til kommuneplantillægget


For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i planforslagets indhold bliver planforslaget offentligt fremlagt i mindst 8 uger, jf. bestemmelserne i Lov om Planlægning § 24.


Hvis du har kommentarer til forslaget til kommuneplantillæg skal disse senest den 27. oktober 2015 sendes til Plan & By.


Du kan sende dine bemærkninger til:


planogby@horsens.dk el. Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.


Byrådet vil herefter igen tage stilling til planforslaget og de indsendte bemærkninger og indsigelser. 


Svar på indkomne indsigelser vil blive fremsendt efter Byrådets endelige stillingtagen til Kommuneplantillægget.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.06.C.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.06.B.21.
HR.06.C.1.

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer