Kommuneplantillæg 2013-20

20-2013 - Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
2013-20

Plannavn
Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens

Dato for vedtagelse af forslag
17. december 2015

Høring start
17. december 2015

Høring slut
11. februar 2016

Dato for vedtagelse
29. marts 2016

Dato for ikrafttræden
5. april 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er, at skabe et korrekt plangrundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag for et mindre område ved Regionssygehuset i Horsens.

 


Indhold

Udvidelsen af det eksisterende rammeområde HR.04.O.16 skal give mulighed  for, at der kan udarbejdes forslag til lokalplan, som kan ændre anvendelsen af eksisterende mindre rammeområde, som er identisk med et mindre delområde i en gældende lokalplan.


Baggrund

Gældende lokalplan for området er Lokalplan nr. 1-2011 Hospitalsenheden Horsens. Der udarbejdes samtidig med forslag til lokalplan 2015-28 Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens. 


Forhold til anden planlægning
Herunder: Vandplaner, Natura-2000, Landsplanlægning, Spildevandsplan mm.

Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet (samarbejde og konkurrence) med de øvrige større byer i Østjylland.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinierne i kommuneplan 2013. Områdets anvendelse er i kommuneplanrammerne fastlagt til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler plejehjem, sygehuse, og kirker.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Eksisterende rammeområde HR.04.B.32 erstattes af HR.04.O.16, som udvides. 

 

 


Redegørelse

Nærværende kommuneplantillæg udarbejdes for at give det nødvendige plangrundlag til udarbejdelse af lokalplanforslag der skal sikre en anvendelsesændring af en eksisterende bebyggelse.


Miljøvurdering

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.  

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Kulturhistoriske værdier
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Lokalplanen udarbejdes primært med henblik på at sikre anvendelse af den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Der forventes derfor ikke at ske om- og tilbygningsprojekter, som vil ændre de bevaringsværdige bygninger væsentligt

Horsens Kommune har derfor vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.


Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


 


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Desuden kan kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 16.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.04.B.32.

Rammeområde som overføres til HR.04.O.16

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer