Forslag

17-2013 - Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
17-2013

Plannavn
Retningslinje og ramme, Detailhandel, Nim

Dato for vedtagelse af forslag
30. september 2015

Høring start
30. september 2015

Høring slut
25. november 2015

Dato for vedtagelse
23. februar 2016

Dato for ikrafttræden
1. marts 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er, at

  • reducere det område, der i dag er udlagt til lokalcenter i Nim
  • udlægge et nyt område, hvor der kan placeres en dagligvareforretning
  • forenkle kommuneplanrammerne i den centrale del af Nim

Indhold

Kommuneplantillægget vil tilpasse mulighederne for hvor, der kan placeres butiksareal i Nim, og samtidig give mulighed for, at der kan etableres en dagligvareforretning ved indfaldsvejen til Nim.

For at opretholde befolkningsgrundlaget til skole, børnepasnings- og fritidstilbud er det vigtigt, at der skabes så attraktive bosætningsforhold i byen som muligt. På den baggrund mener Horsens Kommune, at der skal skabes rammer for en levedygtig dagligvareforretning. Efter en gennemgang af de faktiske muligheder for lokalisering af en dagligvareforretning udlægges derfor et område ved Præstevænget til dette formål.

Der har været afholdt foroffentlighed om tillægget. Der indkom ingen forslag eller bemærkninger.

 


Baggrund

Der er ingen gældende lokalplaner i området. 

Lokalplansforslag for at overføre Nim i byzone forventes udsendt i offentlig høring i uge 36.

Der er en lokalplan til butiksformål for området ved Præstevænget under udarbejdelse.


Forhold til anden planlægning

Grundvand

Udlægget til detailhandel ved Nim er ligger indenfor området med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplandet til Nim Vandværk. 

Redegørelsen i forhold til vandplanernes retningslinje 40 og 41 og trinmodellen findes i Grundvandsredegørelsen for Horsens Kommune, som findes i tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 ”Byvækst og fritidsformål”, hvor også udlægget til detailhandel ved Nim er vurderet.  

I Grundvandsredegørelsen er udlægget til detailhandel vurderet som værende tålelig i relation til beskyttelse af områdets grundvandsressource. Dog skal den kommende lokalplan gennem disponering af området, samt bestemmelser om befæstelse og opsamling af regnvand mv. sikre, at der afværges mod miljømæssige konsekvenser for grundvandet. 

Horsens Kommune vurderer et udlæg til detailhandel til at være omfattet af de virksomhedstyper som fremgår af Naturstyrelsens tilladelsesliste (boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg) jf. notat om retningslinjer 40 og 41. 

Naturstyrelsen har beskrevet en række tekniske tiltag, der som minimum skal være opfyldt og som skal indskrives i kommuneplanens rammer og følges op af bestemmelser i lokalplanens bestemmelser. Herudover skal kommunen i hvert tilfælde vurdere, om der bør ske yderligere tiltag. Se mere herom i afsnittet ”Forhold til Kommuneplan 2013-Rammer for lokalplanlægning

Habitatbekendtgørelsen

Udførelse af planen vurderes hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter at kunne have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for de internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000-områderne eller at kunne skade yngle- eller rastesteder for de strengt beskyttede arter, bilag IV-arterne. 

Naturbeskyttelsesloven

Udførelse af planen vil ikke medføre tilstandsændringer i naturområder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven. 

Natura 2000-områder og bilag IV arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen1, skal der foretages en vurdering af, om lokalplanen kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, og om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter – eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV2 (strengt beskyttede arter i EU). 

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal) er beliggende ca. 7 km sydøst for området, og der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Der er fundet bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE. 

Vurdering

Pga. planens omfang og afstand til nærmeste Natura 2000-område, vurderer Horsens Kommune på baggrund af det oplyste, at gennemførslen af projektet ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000-området er udpeget for. Endvidere vurderes det, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i området. Projektet vurderes således ikke at være i strid med bevaringsmålsætningerne for det anførte beskyttelsesområde og arter.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Hovedparten af området er omfattet af spildevandsplanen.

Det nye udllæg er ikke omfattet af spildevansplanen, og der skal derfor udarbejdes et tillæg til planen. Tillægget vil blandt indeholde følgende: 

Spildevand

Området separatkloakeres. Spildevand ledes til brædstrup renseanlæg. 

Overfladevand

Regnvand ledes til Gudenåen. Der etableres evt. bassin til forsinkelse af regnvandet forinden afløb til recipient. 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Byerne i Horsens Kommune opdeles i tre hovedkategorier: hovedbyer, mellembyer og landsbyer, hvor målet er at skabe velfungerende og attraktive by- og lokalsamfund. Nim er en af kommunens mellembyer, og er dermed primært en bosætningsby med skole-, børnepasnings-, og fritidstilbud samt mulighed for butikker.

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, da udvikling af detailhandel i Nim vil understøtte de overordnede interesser i kommuneplanlægningen ved at skabe attraktive forhold for boliger og grobund for vækst i eller konsolidering af befolkningstallet.

Rummelighed og muligheder for placering af en dagligvarebutik i den eksisterende by

Der er en række forhold der gør sig gældende ved placering af dagligvarebutikker, bl.a. krav om synlighed, god trafikal tilgængelighed, planmæssige forhold, terræn, naturinteresser mv. Hertil kommer de hensyn, der gør sig gældende for en dagligvarebutiks placering i relation til kundegrundlagets opland.

Der er godt 700 indbyggere i Nim. Byen har ikke haft en dagligvareforretning siden den lokale købmand lukkede i 2014. Det er derfor et ønske, at udlægge et nyt område til detailhandel, for på den måde at understøtte Nim som attraktiv bosætningsby, med en butik, der har en levedygtig størrelse og -placering.

 

Placering af dagligvarebutikker skal balancere mellem hensigtsmæssig kundetrafik og varelevering, med afledt støj og trafikbelastning på den ene side, og nærhed og synlighed i relation til oplandet på den anden. Idet de nærmeste hovedveje ligger forskudt mod syd og vest i forhold til bycenteret betyder det, af hensyn til vareleveringen, at en ny dagligvarebutik bør ligge i nærheden af disse.

Der gælder pt. et forbud mod gennemgående lastbiltrafik ad Hovedgaden fra Skanderborgvej, samt gennemgående trafik ad Møllegade fra Skanderborgvej. En placering i nærheden af Horsensvej er således mest hensigtsmæssig for at mindske lastbilstrafik ad Hovedgaden/Møllegade, samt mindske generne ved varelevering i øvrigt.

Det er usandsynligt, at der inden for en overskuelig fremtid kan skaffes tilfredsstillende adgangsforhold til de allerede kommuneplanlagte arealer. Vejadgangen hertil er underdimensioneret i forhold til at kunne klare trafikbelastningen fra en dagligvarebutik. Østerbyvej og Eslundvej har begge et smalt vejanlæg. Østerbyvej udmunder ydermere i Hovedgaden et sted, hvor bebyggelsen ligger tæt op ad vejen, hvilket gør at oversigtsforhold og manøvremuligheder besværliggøres. En placering af en dagligvarebutik inden for de i kommuneplanlagte arealer er altså set fra et trafikalt synspunkt uhensigtsmæssig, ligesom det vil være generende at trække mere trafik ind igennem Nim. Et nyt udlæg til butiksformål bør placeret så bl.a. trafikbelastningen minimeres. Dette gør, at områder der ikke ligger mellem Nims eksisterende by og de omkringliggende hovedlandeveje, bør udelukkes.

En del af disse arealer ligger indenfor lavbundsareal, lavbundsareal der kan genoprettes, nuværende og potentielle naturbeskyttelsesinteresser, samt værdifuldt kulturmiljø, der dækker en stor del af den ældste del af Nim. Udpegningen baserer sig i høj grad på området omkring Nim Kirke, præstegården og indsigtsforhold i relation til disse. Indsigtsforholdene til kulturmiljøet betyder, at en placering på Hovedvejen vest for den eksisterende by, vil være meget uheldig.

Arealet umiddelbart sydøst for Nims nuværende afgrænsning nord for Hovedvejen vælges ligeledes fra. Området er en tidligere råstofgrav, og pga. det meget kuperede terræn, vil det være vanskeligt at etablere en dagligvarebutik uden særdeles omfattende terrænarbejder.

Placeringen langs Møllegade vurderes trafikalt at være uhensigtsmæssig. Møllegade er spærret for gennemkørsel for bl.a. at nedsætte trafikbelastningen omkring Nim Skole, der ligger ved den nordligste del af denne. En dagligvarebutik vil kræve, at der åbnes op for mulighed for gennemgående trafik, hvilket hæver trafikbelastningen ved skolen med både kunde- og varetrafik, hvilket vurderes at være uheldigt. Der er endvidere et ønske om at reservere disse områder til udvidelser af områdets institutioner.

En placering syd for Hovedgaden i den østlige del af Nim er en mulighed, idet den både har en placering tæt ved Horsensvej, og ligger tæt op ad de eksisterende boligområder ved Moesgårdsvej og Porsgårdsvej. 

En placering ved Nims sydlige afgrænsning langs Præstevænget er ligeledes en mulighed, idet den også har en placering tæt ved Horsensvej, og ligger tæt op ad eksisterende bebyggelse og tæt ved det centrale strøg langs Hovedgaden.

Mht. placeringen i det østlige Nim ved Hovedgaden, vil den længste cykel- eller gangafstand inden for Nim, fra dagligvarebutik til boligbebyggelse, være ca. 1,7 km, mens den for en placering ved Præstevænget vil være på ca. 1,4 km. En placering ved Præstevænget vil således være mest attraktiv for cyklende og gående. Herudover vil en butik ved Præstevænget være mindst trafikbelastende for Hovedgaden.

Begge disse placeringer er indenfor område med drikkevandsinteresser og OSD. Området ved Præstevænget er desuden indenfor et nitratfølsomt område. Der henvises til afsnittet om grundvand.

Opsummering 

Ud fra en samlet vurdering af placeringsparametre i forhold til udlæg af ny dagligvarebutik, anses en placering ved Præstevænget at være den mest hensigtsmæssige set ud fra flere parametre:

  • Af trafikale hensyn bør et udlæg til ny dagligvarebutik ligge vest eller syd for byen, for på den måde at ligge tæt ved hovedlandevejene. 
  • Konkrete planlægningsmæssige hensyn gør, at det reelt kun er to placeringer, der kan være hensigtsmæssige – nemlig i den sydlige del af Nim.
  • Området ved Præstevænget vurderes at have den mest hensigtsmæssige placering, bl.a. fordi den længste cykel- og gangafstand for beboere er kortest her, og idet vareleveringen vil være mere hensigtsmæssig gennem den direkte tilslutning til Horsensvej.
  • Kundegrundlaget for en butik ved Præstevænget må formodes at være størst, fordi stedet er det mest centralt beliggende i forhold til oplandet. En dagligvarebutik i Nim vil være med til at understøtte kommuneplanens ambition om byvækst i Nim, og det er derfor vigtigt at få udlagt grunden det helt rigtige sted.

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget ændrer retningslinjerne for detailhandel i Nim, således at lokalcentrets geografiske udstrækning reduceres og blandt andet ikke længere omfatter byens bolig- og erhvervsområder.

Kirkebyggelinje

En del af rammeområdet ligger indefor kirkebyggelinjen for Nim Kirke, blandt andet det nye udlæg. Denne del af rammeområdet er dog ikke synligt i sammenhæng med kirke og vil derfor ikke have indflydelse på kirkens synlige omgivelser.

Støjbelastet areal

Det meste af rammeområdet ligger indenfor fælles planlægningszone for støj, der stammer fra trafikstøj fra Horsensvej. Det nye udlæg er ikke udlæg til støjfølsom anvendelse, da det skal anvendes til butiksformål. Den øvrige del af rammeområdet indeholder eksisterende bebyggelse.

Geologisk bevaringsværdi

Hele rammeområdet er del af det Nationale Geologiske Interesseområder: Det Midtjyske Søhøjland. Lokaliteten omfatter et område af den Østjyske Israndslinje, som aftegner sig ved tydelige randmorænebakker. Det vurderes ikke, at det nye udlæg vil ændre væsentligt på oplevelsen af istidslandskabet.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Ny ramme - BR.41.CB.1.

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål; boliger, butikker, privat og offentlig service, herunder kirke med tilhørende funktioner. Indenfor området må placeres 1380 m2 butiksareal. Maks. størrelse for dagligvarebutikker er 1000 m2 og 500 m2 for udvalgsvarebutikker.

Bebyggelse skal placeres og udformes, så genevirkninger for omgivelserne undgås, og så områdets karakter af landsbymiljø opretholdes.

Parkeringspladser og kørearealer samt områder hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderen skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. 

Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.


Miljøvurdering

Horsens Kommune har lagt hensyn til bosætning, kirkeomgivelser og drikkevandsinteresser til grund for vurderingen. 

Befolkningstallet i Nim er udfordret med risiko for grundlaget for skole, børneinstitution og fritidstilbud fortsat ikke vil være tilstrækkeligt. Mulighed for en bæredygtig dagligvarebutik vurderes at have en positiv indflydelse på bosætningen i området. 

Udlægget til en dagligvarebutik ligger indenfor kirkeomgivelser til Nim Kirke, men vil ikke være synligt i sammenhæng med kirken. 

Endelig ligger udlægget til dagligvarebutik indenfor område med drikkevandsinteresse. I planen er indarbejdet retningslinjer for en efterfølgende lokalplan, der vil minimere en eventuel påvirkning af grundvandet. 

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens/§ 3, stk. 1 nr. 2.


Retsvirkninger

Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning. Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplane


Klagevejledning

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
BR.41.B.1.
BR.41.CB.1.
BR.41.CB.2.
BR.41.D.1.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
BR.41.CB.1.
BR.41.B.1.

Den nye ramme indtegnet med sort streg samt de eksisterende rammeområder

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer