Bilag 1. Grundvandsredegørelse, Erhvervsområde Horsens Syd

Sideløbende med udarbejdelse af Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse for planområdet. Redegørelsen er gengivet herunder. 

 

Grundvandsredegørelse

 

1. Erhvervsområde Horsens Syd
Erhvervsområde Horsens Syd er allerede lokalplanlagt ved lokalplan nr. 170. Horsens Kommune har besluttet at revidere lokalplan 170 bl.a. på baggrund af et behov for at få præciseret flere af bestemmelserne i planen og et behov for at få ændret på placeringen af de forskellige virksomhedsklasser. På baggrund af den nye viden omkring grundvandsinteresser i området, ønsker kommunen også at revidere på de krav og forbud der er i den eksisterende lokalplan, ved ansøgninger om etablering, miljøændringer eller udvidelse af virksomheder.

Den reviderede lokalplan vil som udgangspunkt give mulighed for etablering af de virksomhedstyper og anlæg der er omfattet af Naturstyrelsens ”Tilladelsesliste” og ”Opmærksomhedsliste”, altså virksomheder og anlæg, som vurderes at være enten mindre eller potentielt grundvandstruende. Naturstyrelsens tilladelsesliste og opmærksomhedsliste er ikke en udtømmende liste, og derfor ikke en facitliste for, hvad der kan lade sig gøre. Horsens Kommune vil i forbindelse med konkrete ansøgninger om miljøgodkendelser af listevirksomheder jf. miljøbeskyttelsesloven, foretage en vurdering af, om den konkrete virksomhed med sine tilknyttede aktiviteter svarer til de brancher/virksomhedstyper som fremgår af Naturstyrelsens tilladelsesliste og opmærksomhedsliste og om den pågældende virksomhed på den baggrund kan etablere sig i området.

Vejle Amts Regionplan og dens retningslinjer blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af de statslige vandplaner (2009-2015), som Naturstyrelsen offentliggjorde den 30. oktober 2014. I vandplanerne er der flere bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration. Retningslinjerne 40 og 41 danner grundlaget for kommunens anvendelse af arealer og planlægning indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande (IO).

Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 et notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1. Den statslige udmelding handler om lokalisering af aktiviteter – herunder byudvikling – i OSD og indvindingsoplande.

Af den statslige udmelding fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. I OSD og indvindingsoplande kan potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere placeres efter en supplerende redegørelse for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan til gengæld ikke placeres indenfor hverken OSD og indvindingsoplande, uanset om arealer er vurderet som nitratfølsomme eller ej.

Horsens Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af tematillæg for Byudvikling til Kommuneplan 2013 udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen. Grundvandsredegørelsen kan ses på kommunens hjemmeside eller på PlansystemDK. Nedenfor følger derfor kommunens konkrete vurdering af lokalplanområdet jf. kap. 6 i bilag 1 til Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande”. Ifølge Naturstyrelsens notat, er der kun krav om, at kommunen skal redegøre for grundvandsforholdene, for den del af lokalplanområdet, som ligger indenfor Torsted Vandværks og Oens Vandværks indvindingsopland.

1.1 Planlægningsmæssig begrundelse
Erhvervsområde Horsens Syd er allerede lokalplanlagt ved lokalplan nr. 170. Lokalplanen er udarbejdet i 2004 under hensyntagen til den daværende viden om grundvandsinteresser.

Da lokalplan nr. 170 blev udarbejdet, lå stort set hele lokalplanområdet indenfor vandværksoplandene til flere vandværker, herunder Rugballegårdværket, Torsted Vandværk, Hatting Vandværk og Oens Vandværk. Lokalplanen er derfor udformet med en række bestemmelser for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. Bestemmelserne fremgår af lokalplanens bilag 4 og indeholder nogle vejledende administrative retningslinier for forbud og krav ved ansøgninger om etablering, miljøændring eller udvidelse af virksomheder indenfor lokalplan 170.

Jf. lokalplan nr. 170 kan der konkret ikke meddeles tilladelse til virksomheder, der er på Vejle Amts liste over grundvandstruende virksomheder, anlæg og arealanvendelser, jf. bilag C i Vejle Amts Grundvandsplan 2001. For andre virksomheder skal der foretages en individuel vurdering af en række vejledende retningslinjer omkring tanke, befæstelse af udendørs arealer, kloakering og spildevandstilladelse, opbevaring og håndtering af kemikalier og affald samt håndtering af slukningsvand ved brand.

Horsens Kommune har besluttet at revidere lokalplan 170 bl.a. på baggrund af et behov for at få præciseret flere af bestemmelserne i planen og et behov for at få ændret på placeringen af de forskellige virksomhedsklasser. På baggrund af ny viden omkring grundvandsinteresser i området, ønsker kommunen også at revidere på de krav og forbud der er i den eksisterende lokalplan, ved ansøgninger om etablering, miljøændringer eller udvidelse af virksomheder.

1.2 Grundvandsforhold
Da lokalplan nr. 170 blev udarbejdet, lå stort set hele lokalplanområdet indenfor vandværksoplandene til flere vandværker, herunder Rugballegårdværket, Torsted Vandværk, Hatting Vandværk og Oens Vandværk.

Efter kommunens vedtagelse af Lokalplan 170 blev der af Vejle Amt beregnet og udpeget nye vandværksoplande til områdets vandværker, som Amtet offentliggjorde ifm. Regionplan 2005. Vandværksoplandene blev revideret på baggrund af den grundvandskortlægning, som Vejle Amt udførte forud for udarbejdelse af indsatsplanen for Rugballegård OSD’et.

De nye vandværksoplande fremgår af kortet herunder og er fortsat gældende.

 

 

Lokalplanområdet ligger fortsat udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og størstedelen af området ligger nu også udenfor vandværksoplande, dog ligger en mindre del af området indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk og Oens Vandværk.

Lokalplanområdet ligger ca. 3 km opstrøms Torsted Vandværks boringer DGU nr. 107.1200 og 107.1220, i den yderste del af vandværkets indvindingsopland. Boringerne er filtersat i 61-65 meters dybde. Torsted Vandværk indvinder årligt 225.000 m³ grundvand. Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C, hvilket kendetegner en vandkvalitet, som ikke er påvirket af aktiviteter på overfladen f.eks. landbrugsmæssig anvendelse. Torsted Vandværk har i vandforsyningsplan sammenhæng status som basis/primært vandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med at vandværket bevares i mange år frem og at det måske også forventes, at vandværkets forsyningsområde udvides.

Lokalplanområdet ligger ca. 230 meter nord for Oens Vandværks boringer DGU nr. 107.1224 og 107.1225, som er filtersat 14-20 meter under terræn. Oens Vandværk indvinder årligt 8.000 m³ grundvand fra et spændt grundvandsmagasin og vandkvaliteten er vandtype C, med et svagt stigende sulfatindhold, men uden gennembrud af nitrat. Størstedelen af det område som ligger indenfor oplandet til Oens Vandværk, er udlagt til et grønt beplantningsbælte i lokalplanen, og der vil derfor ikke blive bygget på arealet. Lokalplanområdet vurderes derfor ikke at påvirke Oens Vandværks indvindingsinteresser negativt.

Området med særlige drikkevandsinteresser – Rugballegård OSD’et ligger vest og nordvest for lokalplanområdet. I forbindelse med Vejle Amts grundvandskortlægning i OSD-området, blev der i 2003 opstillet en grundvandsmodel, benævnt Rugballegård Grundvandsmodel. Forud for opsætningen af grundvandsmodellen, blev der opstillet en geologisk model for området, som viser den geologiske forståelse af områdets dannelse, som tidligere undersøgelser har bidraget med.

Inden for lokalplanområdet er der i den geologiske model tolket, at der øverst er aflejret 15-20 meter moræneler, herunder et 2-5 meter tyndt lag smeltevandssand, som udgør det primære grundvandsmagasin i området, et grundvandsmagasin som i store dele af OSD-området har en stor mægtighed, men som i lokalplanområdet vurderes at være meget begrænset og ikke interessant i vandværkssammenhæng. Under det primære grundvandsmagasin er der igen aflejret store mægtigheder af ler og her vurderes der heller ikke at være vandindvindingsmuligheder. Inden for lokalplanområdet vurderes der samlet set, at være store tykkelser af ler og en meget begrænset/fraværende udbredelse af grundvandsmagasiner.

Grundvandsspejlet er beliggende mellem kote +32 m og kote +42 m, svarende til 5-10 meter under terræn og der er tale om et spændt grundvandsmagasin, der hvor grundvandsmagasinet findes. Den overordnede strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er fra sydøst mod nordvest i retning af Bygholm Å/Bygholm Sø, og herfra mod øst til Horsens Fjord.

Indvindingsoplandene til vandværkerne er optegnet på baggrund af simuleringer af hvor langt grundvandet strømmer inden for en bestemt årrække, og som er der hvor vandværket får sit vand fra. I modellen kan der aflæses hvor langt grundvandet strømmer indenfor både 100 år og 1000 år. Indvindingsoplandet til Torsted Vandværk er optegnet på baggrund af 1000 år. Andelen af det grundvand som Torsted Vandværk pumper op, og som er 1000 år undervejs, er dog meget begrænset, idet langt størstedelen af det oppumpede grundvand er 100 år undervejs. Afgrænsningen af det område hvor grundvandet er op til 100 år undervejs, ligger udenfor lokalplanområdet.

På baggrund af grundvandsmodellen er der udpeget områder, hvor der vurderes at ske en stor/væsentlig infiltration af nyt grundvand. I forhold til Torsted Vandværk er der både kildepladsnært og op til 1-1,5 km ud i indvindingsoplandet, udpeget store områder med en væsentlig infiltration. Det er kommunens vurdering, at en større andel af det grundvand som Torsted Vandværk indvinder, dannes indenfor de første 1,5 km af indvindingsoplandet.

1.2.1 Risikovurdering
Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer.

Lokalplanområdet vurderes heller ikke at påvirke Oens Vandværk, idet størstedelen af det område som ligger indenfor oplandet til Oens Vandværk, er udlagt til et grønt beplantningsbælte, og der vil derfor ikke blive bebygget på arealet. Oens Vandværk har en meget begrænset indvinding på knap 8.000 m³/år, som kun medfører en begrænset grundvandssænkning omkring boringerne, og samtidig er den overordnede grundvandsstrømning mod nordvest, og dermed ikke i retning af Oens Vandværk.

Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der ikke er behov for tekniske tiltag udover de minimumsbetragtninger som skal være opfyldt og som fremgår af Naturstyrelsens Notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande” samt et tilhørende bilag 1.

1.2.2 Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse
Naturstyrelsens minimumsbetragtninger i forhold til tekniske tiltag til sikring af grundvandet, som skal indskrives i kommuneplanens rammer og følges op af bestemmelser i lokalplanen er følgende:

  • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 
  • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig.
  • Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Disse minimumsbetragtninger er således gældende for de virksomheder og anlæg, der vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste, og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk.

En del af tiltagene indgår allerede i dag som et standardvilkår i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed godkendelsesbekendtgørelsen.

 

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer