10-2013 - Erhvervsområde Horsens Syd

Kommuneplan-id
1486324

Tillæg nummer
10-2013

Plannavn
Erhvervsområde Horsens Syd

Dato for vedtagelse af forslag
9. juni 2015

Høring start
9. juni 2015

Høring slut
11. august 2015

Dato for vedtagelse
26. april 2016

Dato for ikrafttræden
3. maj 2016

Gælder for hele kommunen?
Nej

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at mindske arealet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, at udvide arealet for butikker med særlig pladskrævende varegrupper samt at justere og forenkle kommuneplanrammerne inden for området i overensstemmelse med Lokalplan 2015-6.


Indhold

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af udpegninger af Retningslinjen for Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, idet den geografiske udstrækning i Erhvervsområde Horsens Syd reduceres mod vest, nord og øst og udvides mod syd. Endvidere ændres retningslinjen for butikker med mulighed for salg af særlig pladskrævende varegrupper, idet udpegningen udvides centralt og nordligt i området og langs Vejlevej. Desuden gives mulighed for at etablere en tankstation med tilhørende kiosk (200 m2 dagligvarer). Endvidere justeres kommuneplanrammernes indhold og afgrænsning. 


Baggrund

Området er omfattet af lokalplan 170 Erhvervsområde Horsens Syd. Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er der udarbejdet en ny lokalplan benævnt Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd, som skal udgøre det planmæssige grundlag for etablering af et distributionscenter nord for Vestvejen og for etablering af flere butikker til særlig pladskrævende varegrupper. 

Baggrunden for Kommuneplantillægget og lokalplanen er dels Rema 1000s ønske om at etablere et distributionscenter, dels kommunens ønske om at kommuneplanen og lokalplanen forenkles, tilpasses indbyrdes og gives en større fleksibilitet på grund af virksomheders skiftende ønsker og behov. Specielt skønnes der at være et faldende behov for arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og et stabilt eller stigende behov for arealer til eksempelvis transportvirksomheder på grund af områdets centrale beliggenhed i Danmark og gode forbindelse til motorvej E45. Arealet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav reduceres mod vest, nord og øst for at skabe større afstand til flere fritliggende boliger og boligområder, herunder store, nye boligområder ved Østerhåb nord for planområdet. Til gengæld udvides arealet mod sydvest, idet der her kan være et uudnyttet potentiale. Konsekvenszonen på 500m omkring det udlagte areal (jf. Kommuneplanens retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav) vil berøre boligområder i Oens, og det skal eftervises at miljøforholdene i de følsomme områder inden for zonen er acceptable ved en konkret virksomhedstype. Der er endvidere behov for at skabe mulighed for bilforretninger og andre butikker for særlig pladskrævende varegrupper. Udvidelsen af arealet til
pladskrævende varegrupper i erhvervsområdets centrale del, som også kan anvendes til eksempelvis transporterhverv, skønnes ikke at medføre risiko for trafikale konflikter, idet vejnettets udformning og opkobling på Vejlevej og Vestvejen medfører en god trafikal kapacitet og fleksibilitet. Udvidelsen af arealet til pladskrævende varegrupper langs Marsalles nordlige del og langs dele af Vejlevej vil være i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet der her er eksisterende bilforretninger.

På baggrund af en grundvandsredegørelse vurderes der ikke at være særlige grundvandsinteresser inden for området, men dele af området er indvindingsopland. Kommuneplantillægget indeholder bemærkninger om krav til lokalplanlægningen for de berørte rammeområder.

Kommmuneplantillæggets vedtagelse er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse.


Forhold til anden planlægning

Der har været afholdt forudgående offentlighed, jfr Planlovens §23c. I lokalplan 2015-6 er redegjort for indkomne bemærkninger og deres konsekvens for lokalplanen.

 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Hovedstruktur

Kommuneplantillæget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur.


Forhold til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer

Kommuneplantillægget medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2013 - Reningslinjer:

Den udlagte areal for virksomheder med særlige beliggenhedskrav reduceres, idet arealet nord for Vestvejen udgår, jf. kortbilag.

Det udlagte areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper udvides mod nord, øst og syd, jf. kortbilag. 

 


Forhold til Kommuneplan 2013 - Rammer for lokalplanlægning

Med kommuneplantillægget aflyses de eksisterende kommuneplanrammer i området og der etableres 7 nye rammer i overensstemmelse med de ændrede retningslinjer.


Miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplantillæg og forslaget til Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse indgår i forslag til Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd.


Retsvirkninger

Retsvirkninger


Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013).


Planlovens § 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort.

Bestemmelsen i § 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen.


Bestemmelsen i § 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne.


Klagevejledning

 


Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens § 59.


Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.


Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse.


Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:
HR.02.E.17.
HR.02.E.18.
HR.02.E.19.
HR.02.E.20.
HR.02.E.22.
HR.02.E.23.
HR.02.E.24.
HR.02.E.25.
HR.02.E.32.
HR.02.O.13.
Nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:
HR.02.E.34.
HR.02.E.37.
HR.02.E.38.
HR.02.RE.1.
HR.02.E.36.
HR.02.E.35.
HR.02.OF.1.

 

Eksisterende areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Eksisterende areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 

Nyt areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper

Nyt areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Forslag til nye rammer