PLANSTRATEGI 2013 - 2017

Planlægning siden sidste strategi

Kommuneplantillæg siden sidste Planstrategi

Titel

Beskrivelse

Tillæg nr.

Horsens Erhvervshavn Afgrænsning af erhvervshavnen 1-2009
Brædstrup Solpark Kollektivt varmeforsyningsanlæg baseret på solvarme 1-2010
Hovedgård, boliger og erhverv Erhvervsområde inddrages dels til boligformål og dels til tekniske formål 3-2010
Egebjerg Bakke Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål, samt til fritidsformål og rekreation; nærrekreative arealer uden bygninger, grønt rekreativt område. 4-2010
Afgrænsning af Horsens bymidte Udvidelse af afgrænsningen for Horsens bymidte med centerområde og område til fritidsformål og rekreation. 5-2010
Bydelscenter Vejlevej nord i Horsens Udvidelse af afgrænsningen for Bydelscenter Sønderbrogade - Vejlevej nord. 7-2010
Egebjerg Bakke II Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. 8-2010
Krudthusvej i Horsens Samler fire mindre erhvervs-/boligområder til ét 9-2010
Hospitalsenheden Horsens Udvidelse af rammeområde 1-2011
Bygholm Søpark Ændringen i kommuneplanen muliggør placeringen af en butik til lokal forsyning i rammeområdet. 2-2011
Hulvej Skole Udvidelse af rammeområde 3-2011
Gedved Seminarium Udvidelse af rammeområde 5-2011
Boliger ved Provstlund Udvidelse af rammeområde 7-2011
Boliger, Filips Allé Nye områder til boligformål med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. 8-2011
Udvidelse af Hovedgård bymidte Udvidelse af rammeområde 9-2011

 

 

Lokalplaner siden sidste planstrategi

Titel

Beskrivelse

Lokalplan nr.

Etageboliger i Byparken i Brædstrup by Boliger 2-2009
Ring Sø Park, Brædstrup by Boliger 3-2009
Horsens Erhvervshavn Erhverv 4-2009
Fængslet, Horsens by Erhverv og service 5-2009
Boliger Ane Staunings Vej, Horsens By Boliger 6-2009
Høegh Guldbergs Gade 36, Horsens Erhverv og service 7-2009
Hegnet, Lund By Boliger 8-2009
Brædstrup Solpark Forsyning 1-2010
Boliger, Bülowsgade/Ryesgade, Horsens By Boliger 3-2010
Boliger og butikker, Blumersgade, Horsens By Boliger og erhverv 4-2010
Egebjerg Bakke, Hansted-Egebjerg Boliger og offentlige formål 5-2010
Boliger, nordlige del af Hovedgård Boliger og erhverv 6-2010
Institution i Søvind Offentlige formål 7-2010
Boliger ved Folkeparken, Brædstrup By Boliger og erhverv 8-2010
Butik, Vejlevej Butiksformål 9-2010
Egebjerg Bakke II, Hansted-Egebjerg Boliger og erhverv 11-2010
VIA, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens By Boliger og offentlig formål 12-2010
Boliger og butikker, Sankt Helene Vej, Horsens By Boliger og erhverv 13-2010
Horsens Regionshospital Offentlig formål 1-2011
Bygholm Søpark Boliger og erhverv 2-2011
Hulvej Skole Offentlig formål 3-2011
Boliger ved Provstlund Boliger 4-2011
Gedved Seminarium Boliger og erhverv 5-2011
Boliger Filips Allé Boliger 6-2011
Butikker ved Ørridslevvej Butiks formål 7-2011

 

 

Politikker siden sidste Planstrategi

Titel

Beskrivelse

Hvor kan det ses?

Kulturstrategi Kulturstrategi 2011-2013 skal udmønte Horsens Byråds visioner for Horsens som en kommune med oplevelser i mange farver. Kulturstrategien
Statistik og nøgletal Øjebliksbillede af en række forskellige nøgletal indenfor bl.a. befolkningsudvikling, arbejds-marked, huspriser, turisme sammenlignet med en række af nabokommuner. Statistik og nøgletal
Bosætningsstrategi Bosætningsstrategi 2011 – 2013 beskriver en række pejlemærker og indsatsområder for, hvordan der inden for rammen af kommunens vision kan skabes fort-sat vækst i bosætning.  Bosætningsstrategi
Erhvervsstrategi Erhvervsstrategien bygger på et større analysearbejde, en spørgeskemaundersøgelse blandt de globale virksomheder i Horsens og en række interviews med virksomheder, interesseorgani-sationer, uddannelsesinstitutioner m.v. Strategien rummer en anbefaling af 10 skridt, som Horsens Kommune kan tage i forbindelse med en ny erhvervsstrategi Erhvervsstrategi
Sundhedsvision Horsens Byråd ønsker at fremme Sundhed for Alle, som medlem af WHO’s Europæiske Netværk af Sunde Byer, arbejder Horsens Kommune med denne udfordring blandt andet gennem tværsektorielt arbejde og borgerinvolvering. Sundhedsvision

 

 

Kommuneplanrevision i den kommende planperiode

Tema

Lovhenvisning

Genvedtagelse

Revision

Kommuneplanen hovedstruktur § 11.2 x  
Retningslinjer for arealanvendelse
Byzone & sommerhusområder § 11a. 1 x  
Byformål § 11a. 2 x  
Detailhandelsstruktur § 11a. 3 x  
Eksisterende trafikanlæg § 11a. 4 x  
Planlagte trafikanlæg § 11a. 4 x  
Tekniske anlæg § 11a. 5 x  
Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav § 11a. 6 x  
Anlæg omfattet af VVM- og SMW-pligt § 11a. 7 x  
Støjbelastede arealer § 11a. 8 x  
Fritidsformål § 11a. 9 x  
Særlige værdifulde landbrugsområder § 11a. 10   x
Skovrejsningsområder § 11a. 11 x  
Lavbundsarealer § 11a. 12 x  
Naturbeskyttelsesområder § 11a. 13 x  
Økologiske forbindelser § 11a. 13 x  
Kulturhistoriske bevaringsværdier § 11a. 14 x  
Værdifulde kulturmiljøer § 11a. 14 x  
Bevaringsværdige landskaber § 11a. 15 x  
Geologiske bevaringsværdier § 11a. 16 x  
Anvendelse af vandløb, søer og kystvande §11a. 17 x  
Arealanvendelse i kystnærhedzone § 11a. 18 x  
Kystnæshedszone § 5a. 3 x  
Rammer for lokalplanlægning
Generelle rammer for lokalplanlægning § 11b   x
Specifikke rammer for lokalplanlægning § 11b   x
Redegørelse for planens forudsætninger
Sammenhæng til anden planlægning § 11e   x

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer