Home Sitemap

 Om planen


       Hvilke planer gælder for mig?


       Om kommuneplanen


       Forord


       Borgerindragelse


 Anden planlægning


       Forudsætninger


             Status og prognoser


             Detailhandel


       Råstofplan


       Vand


             Vandrammedirektivet


             Vandløb mm.


             Grundvand


             Spildevand


       Natura 2000-planer


       Efterskrift


 Hovedstruktur


       Vision


             Oplevelser i mange farver


             Et dynamisk og kreativt kraftcenter


             En moderne velfærdskommune


       Agenda 21


             Natur i byen og på landet


             Samarbejde og dialog


             Feje for egen dør


       Klima og energi


       Offentlig service


             Skole- og institutionsforhold


             Velfærdsydelser til voksne


       Kultur & fritid


       Bymønster og byroller


       Byomdannelse og fortætning


             Havneområdet


             Området ved banegården


             Horsens midtby


             Brædstrup midtby


 Retningslinjer


       Byer og landsbyer


             Byvækst og byzone


             Sommerhusområder


             Rækkefølgeplan


             Byformål - generelt


             Boligformål


             Erhvervsformål


             Blandede byfunktioner


             Offentlige institutioner


             Serviceformål


             Byomdannelse


             Detailhandel


             Landdistrikter og landsbyer


             Afgrænsede landsbyer


             Ikke afgrænsede landsbyer


             Lokalplanlagte landsbyer


             Arealanvendelse i kystnærhedszone


             Byudvikling i kystnærhedszone


             Campingpladser i kystnærhedszonen


             Endelave


       Natur og landskab


             Lavbundsarealer


             Naturbeskyttelse


             Naturområder


             Særligt værdifuldt natur


             Naturområder på havet


             Økologiske forbindelser


             Byudvikling og ny natur


             Landskaber


             Geologiske interesseområder


             Skovrejsning


       Kulturarv


             Værdifulde kulturmiljø


             Kulturhistoriske bevaringsvædier


             Kirkeomgivelser


       Trafik og teknik


             Veje


             Kollektiv trafik


             Transportkorridorer


             Højspændingsanlæg


             Vindmøller


             Husstandsvindmøller


             Små vindmøller


             Støjkonsekvensområde - vindmøller


             Enkelt områder


             Affaldsbehandling


             Vandforsyning


             Biogasanlæg


             Biogas Horsens Nord


             VVM-anlæg


             Støjbelastede arealer


             Udledning af miljøfarlige stoffer


             Generelt


       Erhverv og landbrug


             Virksomheder med særlige beliggenhedskrav


             Slagteriet ved Egebjerg


             Landbrug


             Store husdyrbrug


             Store husdyrbrug og OSD


             Dambrug


       Ferie og fritid


             Fritidsformål - generelt


             Friluftsområder


             Kolonihaver


             Rekreative ruter


             Opholdsarealer i det åbne land


             Større ferie- og fritidsanlæg


             Feriehoteller/feriecentre


             Udvidelse af lystbådehavnen


             Golfbaner


             Støjende fritidsanlæg


             Anvendelse af vandløb, søer og kystvande


             Badevand


             Sejlads


       Kortbilag


    

 Rammer


       Generelle bestemmelser


       Detailhandelsbestemmelser


       Rammer


 Tillæg


       Paradigme


       10 - Centerområde, Søndergadekarréen


       2013-35 - Bydelscenter Nørrebrogade


       2013-40 - Boliger, Sundbakken, Stensballe


       10-2013 - Erhvervsområde Horsens Syd


             Bilag 1 Grundvandsredegørelse, Erhvervsområde Horsens Syd


       2013-33 - Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet


       2013-47 - Søndergade


       26-2013 - Detailhandel i Lund


       2013-18 - Ridecenter i Vestbirk


       2013-43 - Udvidelse af Industrimuseet, Horsens


       2013-23 - Boliger, Værvej, Stensballe


       2013-46 - Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens


       30-2013 - Boliger, Flintebakken, Horsens


       7-2013 - Tematillæg for byvækst og fritidsformål


             Forside


             Byvækst - Redegørelse


             Fritidsformål - Redegørelse


             Grundvandsredegørelse


             Miljøvurdering


                   Ikke teknisk resumé


                   Metode


                   Miljøstatus


                   Miljøvurdering


                   Referencer


                   Sammenfattende redegørelse


                   Bilag


       10 - Centerområde, Søndergadekarréen


       2013-42 - Centerområde, den sydlige del af bymidten, Horsens


       2013-15 - Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens


       20-2013 - Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens


       13-2013 - Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård


       31-2013 - Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens


       8-2013 - Centerformål, Sønderbrogade, Horsens


       2013-39 - Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe


       2013-32 - Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens


       2013-28 - Bolig og erhverv, Blumersgade, Horsens


       2013-38 - Bydelscenter Sundvej, Horsens


       2013-22 - Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens


       2013-24 - Boliger, Sundbakken 16, Horsens


       2013-14 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg


       2013-9 - Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens


       2013-36 - Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens


       2013-48 - Offentlige formål, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens


       2013-29 - Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk


       17-2013 - Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim


       2013-45 - Boliger, Strandkærvej 40, Horsens


       6-2013 - Offentlige formål, FÆNGSLET


       2013-34 - Boliger, Provstlund II, Lund


       2013-16 - Rugballegård Ridecenter


       10 - Centerområde, Søndergadekarréen


       2013-25 - Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit


       2013-27 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens


       2013-37 - Campusgrunden


       2013-4- Boliger, Nørrelide, Gedved


 Miljøvurdering


KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer