Home Sitemap

 Om planen

       Hvilke planer gælder for mig?

       Om kommuneplanen

       Forord

       Borgerindragelse

 Anden planlægning

       Forudsætninger

             Status og prognoser

             Detailhandel

       Råstofplan

       Vand

             Vandrammedirektivet

             Vandløb mm.

             Grundvand

             Spildevand

       Natura 2000-planer

       Efterskrift

 Hovedstruktur

       Vision

             Oplevelser i mange farver

             Et dynamisk og kreativt kraftcenter

             En moderne velfærdskommune

       Agenda 21

             Natur i byen og på landet

             Samarbejde og dialog

             Feje for egen dør

       Klima og energi

       Offentlig service

             Skole- og institutionsforhold

             Velfærdsydelser til voksne

       Kultur & fritid

       Bymønster og byroller

       Byomdannelse og fortætning

             Havneområdet

             Området ved banegården

             Horsens midtby

             Brædstrup midtby

 Retningslinjer

       Byer og landsbyer

             Byvækst og byzone

             Sommerhusområder

             Rækkefølgeplan

             Byformål - generelt

             Boligformål

             Erhvervsformål

             Blandede byfunktioner

             Offentlige institutioner

             Serviceformål

             Byomdannelse

             Detailhandel

             Landdistrikter og landsbyer

             Afgrænsede landsbyer

             Ikke afgrænsede landsbyer

             Lokalplanlagte landsbyer

             Arealanvendelse i kystnærhedszone

             Byudvikling i kystnærhedszone

             Campingpladser i kystnærhedszonen

             Endelave

       Natur og landskab

             Lavbundsarealer

             Naturbeskyttelse

             Naturområder

             Særligt værdifuldt natur

             Naturområder på havet

             Økologiske forbindelser

             Byudvikling og ny natur

             Landskaber

             Geologiske interesseområder

             Skovrejsning

       Kulturarv

             Værdifulde kulturmiljø

             Kulturhistoriske bevaringsvædier

             Kirkeomgivelser

       Trafik og teknik

             Veje

             Kollektiv trafik

             Transportkorridorer

             Højspændingsanlæg

             Vindmøller

             Husstandsvindmøller

             Små vindmøller

             Støjkonsekvensområde - vindmøller

             Enkelt områder

             Affaldsbehandling

             Vandforsyning

             Biogasanlæg

             Biogas Horsens Nord

             VVM-anlæg

             Støjbelastede arealer

             Udledning af miljøfarlige stoffer

             Generelt

       Erhverv og landbrug

             Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

             Slagteriet ved Egebjerg

             Landbrug

             Store husdyrbrug

             Store husdyrbrug og OSD

             Dambrug

       Ferie og fritid

             Fritidsformål - generelt

             Friluftsområder

             Kolonihaver

             Rekreative ruter

             Opholdsarealer i det åbne land

             Større ferie- og fritidsanlæg

             Feriehoteller/feriecentre

             Udvidelse af lystbådehavnen

             Golfbaner

             Støjende fritidsanlæg

             Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

             Badevand

             Sejlads

       Kortbilag

 Rammer

       Generelle bestemmelser

       Detailhandelsbestemmelser

       Byer

       Landsbyer

       Det åbne land

 Tillæg

       Paradigme

       2013-35 - Bydelscenter Nørrebrogade

       17-2013 - Retningslinje og ramme for detailhandel i Nim

       31-2013 - Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

       2013-45 - Boliger, Strandkærvej 40, Horsens

       2013-27 - Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

       2013-22 - Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens

       6-2013 - Offentlige formål, FÆNGSLET

       2013-23 - Boliger, Værvej, Stensballe

       2013-14 - Boliger, Egebjergvej, Egebjerg

       2013-37 - Campusgrunden

       2013-34 - Boliger, Provstlund II, Lund

       2013-18 - Ridecenter i Vestbirk

       30-2013 - Boliger, Flintebakken, Horsens

       2013-46 - Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens

       2013-28 - Bolig og erhverv, Blumersgade, Horsens

       2013-39 - Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe

       2013-24 - Boliger, Sundbakken 16, Horsens

       2013-40 - Boliger, Sundbakken, Stensballe

       2013-4- Boliger, Nørrelide, Gedved

       2013-9 - Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

       10-2013 - Erhvervsområde Horsens Syd

             Bilag 1 Grundvandsredegørelse, Erhvervsområde Horsens Syd

       2013-36 - Boliger og erhverv, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens

       8-2013 - Centerformål, Sønderbrogade, Horsens

       2013-16 - Rugballegård Ridecenter

       26-2013 - Detailhandel i Lund

       2013-29 - Teknisk anlæg, Endelavevej, Horsens, Varmeværk

       2013-42 - Centerområde, den sydlige del af bymidten, Horsens

       7-2013 - Tematillæg for byvækst og fritidsformål

             Forside

             Byvækst - Redegørelse

             Fritidsformål - Redegørelse

             Grundvandsredegørelse

             Miljøvurdering

                   Ikke teknisk resumé

                   Metode

                   Miljøstatus

                   Miljøvurdering

                   Referencer

                   Sammenfattende redegørelse

                   Bilag

       2013-25 - Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit

       2013-38 - Bydelscenter Sundvej, Horsens

       2013-15 - Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens

       20-2013 - Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens

       13-2013 - Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

       2013-33 - Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet

 Miljøvurdering

KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer