4.5 Vindmøller

Mål

Kommuneplanen udpeger egnede arealer udvalg blandt samtlige kommunens potentielle vindmølleområder, og fastsætter retningslinjer for områdernes udnyttelse og rammer for den efterfølgende planlægning. De steder hvor der står vindmøller i kommunen i dag, bevares som vindmølleområder, men det vil efterfølgende ikke være muligt at opstille nye, større vindmøller her. De øvrige eksisterende vindmølleområder udgår, da der ikke kan opstilles store vindmøller her.

Kommuneplanen giver ikke i sig selv lov til at opstille vindmøller. For hvert rammeområde som udpeges, skal der efterfølgende gennemføres en nærmere planlægning. Byrådet er ikke forpligtet til at vedtage en sådan planlægning, hvis Byrådet ikke finder det hensigtsmæssigt. Denne planlægning består af et kommuneplantillæg med en VVM – redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) samt en lokalplan. I forbindelse med VVM – redegørelsen vil der med visualiseringer, støj- og skyggeberegninger mv. blive redegjort for eventuelle væsentlige miljøpåvirkninger samt, hvordan disse kan afhjælpes. Ligesådan vil den præcise opstilling af vindmøller i området blive fastlagt. Lokalplanen vil på baggrund af VVM – redegørelsen også fastlægge bestemmelser om placering, højde, udseende m.v. I forbindelse med kommuneplantillæg med VVM – redegørelsen og lokalplanen vil der blive gennemført endnu en offentlig høring.

Kommunerne kan planlægge for vindmøller på op til 150 meter, men der er ikke i Horsens Kommune fundet egnede arealer til opstilling af vindmøller af denne størrelse. Vindmøller opstillet i Horsens Kommune forventes således at ligge på en totalhøjde på maks. 125 meter. Moderne vindmøller af denne størrelse har en stor indvirkning på omgivelserne. Gennem planlægningsprocessen skal der derfor findes en balance mellem hensynet til naboer, landskabs-, natur- og kulturhensyn samt hensynet til kommunale og statslige klima- og forsyningsmålsætninger.

For at samle vindmølleudbygningen og minimere de gener der er afledt af vindmølleplanen, har Horsens Kommune i planlægningsprocessen valgt at pege på områder, hvor det er muligt at opstille min. 3 vindmøller i en lige række. Områder til vindmøller på under 100 meters totalhøjde er fravalgt, da den opstillede effekt ikke modsvarer de gener som vindmøllerne vil påføre omgivelserne.

 • Horsens Kommune ønsker at have en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed. Kommunen vil i videst muligt omfang bidrage til at nå det nationale mål om, at 30 % af energiforbruget i år 2020 er dækket af vedvarende energi. Vindmøllebaseret energi skal i høj grad bidrage til at opfylde denne vision.
 • Horsens Kommune ønsker at tilvejebringe mulighed for at kunne opstille ca. 20 vindmøller i kommunen eller svarende til en reduktion i CO2 på ca. 52.500 ton.
 • Vindenergiressourcen skal udnyttes bedst muligt.
 • Udbygningen af vindmøller skal ske ved opstilling af vindmøller med stor effekt. I forbindelse med opstilling af nye, større vindmøller skal ældre eller mindre vindmøller i nærområdet så vidt muligt saneres.
 • For at begrænse påvirkningen af landskaber skal vindmøllerne fortrinsvis opstilles i klynger. Hensyn til natur, landskab og naboer skal på linje med de samfundsmæssige interesser tillægges stor vægt i forbindelse med opstilling af vindmøller.

Redegørelse

Udbygning af vindmølleproduceret energi er et væsentligt bidrag til opfyldelse af såvel nationale som lokale målsætninger om vedvarende energi og reduktion af CO2.
I bestræbelserne på at øge andelen af vedvarende energi fra vindmøller, og set i lyset af de sparsomme muligheder i et befolknings-, natur- og kulturintensivt område som Horsens Kommune, er det vigtigt at der sikres en høj udnyttelse af den tilgængelige vindressource i de udlagte områder. Dette vil ske ved opstilling af vindmøller med stor effekt.

Opstilling af nye, mere effektive og større vindmøller vil give disse en mere markant rolle i landskabet. Dette styrker behovet for at sikre at vindmøller opstilles i klynger i en let opfattelig geometri og skaber samtidig et behov for at få saneret de mindre og visuelt mere urolige vindmøller så det overordnede landskabsbillede bliver roligere. Med den dominerende rolle som nye, mere effektive og højere vindmøller får, er det samtidig væsentligt, at planlægningen af vindmølleområderne er omhyggelig med hensyn til de afledte gener som opstillingen kan få på en række forhold.

Retningslinjer

I de i rammerne viste områder kan der opstilles vindmøller med en totalhøjde angivet i retningslinjerne for det enkelte område og under forudsætning af, at de øvrige retningslinjer om krav til opstilling af vindmøller inden for de udpegede områder overholdes.

 • Planlægning af et vindmølleområde kan forudsætte nedtagning af eksisterende vindmøller. Planlægningen skal sikre at vindressourcen i det enkelte område udnyttes bedst muligt.

 • I forbindelse med en VVM redegørelse skal der foretages en vurdering af om projektet kan være i strid med bevaringsmålsætningerne for et Natura 2000 beskyttelsesområde eller de arter som Natura 2000-området er udpeget for.
 • Vindmøller må ikke opstilles i lavbundsområder, så eventuelle kommende naturgenopretningsprojekter af den grund forhindres.
 • Områdernes endelige afgrænsning og vejbetjening, det maksimale antal vindmøller i hvert område og disses min. og max. totalhøjde, placering og udseende fastlægges i forbindelse med lokalplanlægningen for området.
 • I områder, hvor der opstilles mere end én vindmølle, skal vindmøller opstilles i klynger. I områder, hvor der opstilles mere end 2 vindmøller, skal møllerne opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster. 
 • Inden for hver klynge skal vindmøllerne være ensartede, dvs. at de skal have ensartet navhøjde, rotordiameter, omløbningsretning, være 3-bladet og have ensartet udseende. Det skal tilstræbes at de opstilles med ensartet indbyrdes afstand. 

 • Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal for vindmøller ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35.

 • Afstanden fra en vindmølle til nærmeste nabos bolig skal være på min. 4 x vindmøllens totalhøjde. 
 • Der skal tages hensyn til landbrugsdriften i forbindelse med placering af vindmøller og udlæg af adgangsveje. 
 • Det skal sikres, at vindmøller som har været ude af drift i mere end 1 år eller som udgår af varig drift, fjernes uden udgift for det offentlige. Ved nedtagning af vindmøller skal tilhørende adgangsveje fjernes og fundamenter skal fjernes til min. 1 m under terræn. Herefter skal arealet reetableres til landbrugsdrift. 

 • Ved fastlæggelse af opstillingsmønster må nabobeboelse ikke blive ramt af skygge fra møllevinger i mere end 10 timer pr. år beregnet som reel skyggetid. 

 • Vindmøller må ikke opstilles nærmere end 200 m fra radiokædeforbindelser uden tilladelse fra IT- og Telestyrelsen eller Forsvarsministeriet. 

 • Ved opstilling af vindmøller skal der tages behørigt hensyn til højdebegrænsninger og indflyvningszoner omkring flyvepladser og lufthavne. 

 • Vindmøller, som har en totalhøjde på 100 m og derover skal forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse inden opførelse. 

 • Af hensyn til trafiksikkerheden skal vindmøller som minimum placeres i en afstand af 1 x vindmøllens totalhøjde fra overordnet vej, fra jernbanestrækninger og fra det rutenummererede vejnet. 

 • Vindmøller må ikke opstilles nærmere højspændingsledninger end vindmøllens totalhøjde + 15 m.

Redegørelse for retningslinjer

Planlægning, opstilling og udseende
Der kan efter planloven kun opstilles vindmøller indenfor de i kommuneplanen udpegede vindmølleområder.

I forbindelse med planlægning for opstilling af nye møller i et udlagt vindmølleområde skal der samtidig søges gennemført en sanering af ældre og evt. uheldigt placerede vindmøller i nærområdet til det udpegede vindmølleområde, hvorved den uheldige indbyrdes indvirkning af vindmøller med forskellig størrelse og omdrejningstal og den visuelle påvirkning af landskabet reduceres. Nedtagning af eksisterende vindmøller er imidlertid ikke aktuel med de områder som udlægges i Vindmølleplanen, men kan være det fremadrettet. Kommunen har dog ikke direkte hjemmel til at kræve nedtagning af eksisterende vindmøller. Hvis fjernelse af eksisterende vindmøller derimod udgør en landskabelig eller fysisk hindring for, at nye og større vindmøller kan opføres, bør nedtagningen af disse vindmøller beskrives som en forudsætning for udnyttelsen af et område til de nye vindmøller. Der skal således være en konkret planlægningsmæssig begrundelse for at kræve eksisterende vindmøller fjernet som et vilkår for opstilling af nye vindmøller, udover at bygherren skal have rådighed over disse møller og selv have beskrevet disses nedtagning som en del af projektet.

I forbindelse med et konkret vindmølleprojekt skal der foretages en vurdering af om projektet kan være i strid med bevaringsmålsætningerne for et Natura 2000 beskyttelsesområde eller de arter som Natura 2000-området er udpeget for.
For at sikre at eventuelle kommende naturgenopretningsprojekter i lavbundsområder ikke forringes, må der ikke opstilles vindmøller i disse områder.

Opstilling af vindmøller kræver lokalplanlægning. Lokalplanlægningen skal sikre, at den tilstedeværende vindressource udnyttes bedst muligt så man opnår den fulde effekt af opstillingen i forhold til de eventuelle afledte gener. Opstilling af nye, mere effektive og større vindmøller vil give disse en mere markant rolle i landskabet. Dette styrker behovet for at sikre at vindmøller opstilles i klynger og i en let opfattelig geometri af hensyn til den landskabelige oplevelse af anlægget.

Lokalplanen vil derfor fastlægge en række bestemmelser om placering, totalhøjder og navhøjder, udseende og adgang m.m. der vil være afledt af statslige anbefalinger og af de lokale forhold. Bestemmelserne skal sikre den mest hensigtsmæssige og mindst forstyrrende indvirkning på den visuelle helhed. Planlægningen for et vindmølleområde skal ledsages af en VVM - redegørelse, såfremt vindmøllerne har en totalhøjde over 80 m eller der opstilles mere end 3 vindmøller.

I forbindelse med udarbejdelse af VVM - redegørelsen for de enkelte vindmølleområder skal det vurderes nærmere, om opstilling af vindmøller er foreneligt med de gældende støjgrænser samt de forskellige plan- og beskyttelses interesser på stedet og i nærområdet.

Særlige hensyn
Loven fastlægger at afstanden mellem vindmølle og nærmeste nabo skal være min. 4 x vindmøllens totalhøjde. Afstanden skal forebygge, at nabobeboelser påvirkes væsentligt af glimt og skyggekast. Bestemmelsen gælder dog ikke vindmølleejerens private beboelse. Der kan ikke dispenseres fra denne afstand ligesom kommunen som myndighed ikke kan øge den med en generel retningslinje. Afstanden til nabobeboelse kan dog – efter en konkret afvejning, være større end vindmøllecirkulærets krav, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre nabobeboelser mod væsentlige gener fra vindmøller. Den planlægningsmæssige begrundelse skal dog altid varetage saglige hensyn. Afstandskravet suppleres af støjgrænserne på nabobeboelse i det åbne land samt støjfølsom anvendelse. Disse gælder ikke vindmølleejerens private beboelse. Der kan ikke dispenseres fra støjgrænserne.

I forbindelse med planlægningen skal der tages hensyn til de landbrugsmæssige interesser. Det bør undgås at vindmølleplacering og vejbetjening giver unødige gener for landbrugets drift.

Vindmøller der ikke længere er i drift skal fjernes uden udgift for det offentlige og arealerne skal reetableres til landbrugsdrift. Bestemmelser om nedtagning af vindmøller efter endt drift kan sikres i en landzonetilladelse eller bonuslokalplan for et vindmølleprojekt.

Såfremt kommunen vurderer, at der er en begrundet forureningsrisiko, kan der stilles krav om fjernelse af hele fundamentet (Bonuslokalplan). Gennem retningslinjen sikres at udtjente vindmøller ikke får lov at henstå ubrugte og forfaldne. Samtidig sikres det at de dyrkningsmæssige interesser og de oprindelige landskabskvaliteter genskabes.

Nabobeboelse må ikke blive ramt af skygge fra møllevinger i mere end 10 timers pr. år beregnet som reel skyggetid. Dette kan afstedkomme påbud om standsning af en vindmølle i givne tidsrum.
Det anbefales, at vindmøller placeres med minimum 200 meters afstand til sigtelinjen mellem to radiokæde sende/modtage-positioner for at undgå forstyrrelser af signalet. De 200 meter er en vejledende afstand. Er man i nærheden af de 200 meter, bør man altid kontakte radiokædeoperatøren, da denne afstand kan være højere for nogle radiokæder. Endelig skal der også tages hensyn til, at afstanden overholdes til yderste vingespids svarende til vindmøllerotorens omdrejningsradius, hvor vindmøllens vingeplan er vinkelret på radiokædens sigtelinje.

Hvis der er konflikt med en radiokæde, kan der forhandles med radiokædeoperatøren om en alternativ linjeføring for radiokæden, hvor signalet omdirigeres via en anden mast. Dette vil kræve tilladelse fra IT- og Telestyrelsen, og ved behov for placering af en ny mast vil der endvidere skulle indhentes landzonetilladelse fra kommunen. Den økonomiske udgift ved en sådan omdirigering bør efter en privatretslig aftale afholdes af vindmøllebygherren som en forudsætning for vindmølleprojektets gennemførelse.

Sikkerhed
Vindmølleprojekter med vindmøller over 100 m totalhøjde skal anmeldes til Trafikstyrelsen. Anlæg må ikke påbegyndes før der er udstedt attest om, at vindmøllen ikke er til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Trafikstyrelsen afgør desuden om vindmøller med en totalhøjde på mellem 100 – 150 m skal lysafmærkes.

Vindmøller kan som udgangspunkt placeres i en afstand af 1 x vindmøllens totalhøjde fra overordnede veje og jernbaner. I zonen 1-1,7 x totalhøjden kan der optræde sikkerhedsmæssige spørgsmål. Disse afklares af Vejdirektoratet og Banedanmark, som specifikt begrunder behov for en øget afstand. Afstandskravet vil ikke overstige 1,7 x totalhøjden. Vindmøller kan i udgangspunktet placeres min. 1 x vindmøllens totalhøjde fra det rutenummererede vejnet. Vindmøller bør som hovedregel ikke placeres i vejens sigtelinie, da det kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen.

Vindmøller må ikke opstilles nærmere højspændingsledninger end 1 x vindmøllens totalhøjde + en sikkerhedszone på 15 m fra nærmeste fase. Retningslinjen skal sikre el-transmissionsledningen i det tilfælde at vindmøllen vælter.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer