4.1 Veje

Mål

Udbygning og udformning af vej- og cykelstinettet, således at trafiksikkerhed, trafikmiljø og det visuelle miljø forbedres samtidig med, at trafikken kan afvikles på en effektiv, sikker og velfungerende måde.

Reduktion af energiforbrug, luftforurening, støj, uheld og barriereeffekt gennem fremme af brugen af alternative transportmidler (gang, cykling og kollektiv trafik).

Kollektiv trafik skal være et velfungerende tilbud for folk uden (adgang til) bil/kørekort samt et godt alternativ for folk med bil – især når det gælder pendling.

 

Planlagte veje.

 

Bjerrevej.

 

 

Planlagt omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej.

Redegørelse

I forbindelse med kommunalreformen blev de tidligere amtsveje delt mellem staten og kommunerne. I Horsens kommune overtog kommunen samtlige 136 km amtsveje, og det samlede kommunale vejnet omfatter nu ca. 1.000 km.

Statsvejnettet
Den eneste statsvej i kommunen er den Østjyske motorvej E45. Trafikbelastningen på motorvejen har i mange år været stigende, og på flere strækninger er kapaciteten helt eller delvist opbrugt.

Den utilstrækkelige kapacitet giver bl.a. anledning til megen spildtid både for person- og godstransporten. Det er derfor kommunens anbefaling, at kapaciteten på motorvejen hurtigst muligt forbedres ved udbygning til 6 spor.

Regeringen samt en række af folketingets øvrige partier indgik i januar 2009 en aftale om de overordnede rammer og principper for udviklingen af ”En grøn transportpolitik”.

Af initiativer på vejområdet med særlig interesse for Horsensområdet, er der i aftalen anført, at der i efteråret 2009 skal foreligge et færdiggjort beslutningsforslag vedrørende udbygning af motorvejen ved Vejlefjordbroen. Det er kommunens forventning, at udførelsen af det relativt store anlægsprojekt til omkring 1,75 mia. kr. igangsættes umiddelbart efter.

Af aftalen fremgår endvidere, at der skal gennemføres strategiske analyser af det langsigtede kapacitetsbehov for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark samt kapacitetsbehovet for den nord/syd-gående vejtrafik i Jylland. Disse analyser skal være afsluttet i 2013.

Det kommunale vejnet
På det kommunale vejnet uden for Horsens by foregår trafikafviklingen uden nævneværdige trængselsproblemer. Dog er der på rute 52, Silkeborgvej, kapacitetsproblemer i myldretiderne på strækningen mellem Schüttesvej og Horsens V. På denne strækning må der derfor inden for en overskuelig tidshorisont forudses behov for en udbygning af vejen eller en omlægning af trafikken.

I og omkring Horsens midtby medfører den stadig stigende trafik, at der er kapacitetsproblemer i spidsbelastningsperioderne på flere af de større veje til/fra byen. Kommunen vil derfor i den kommende planperiode vurdere behovet og mulighederne for en mere effektiv trafikafvikling.
Helt aktuelt indgår trafikafviklingen som en konkurrenceparameter i forbindelse med arkitektkonkurrencen vedrørende midtbyforbindelsen fra banegården til havnen.

Endvidere er der igangsat en undersøgelse af de trafikale konsekvenser ved bebyggelse af slagterigrunden med bl.a. kulturstation og butikscenter.
Herudover er der i en lang række signalregulerede kryds gennemført trafiktællinger samt kapacitetsberegninger, som skal danne grundlag for udarbejdelse af forslag til kapacitetsforbedrende foranstaltninger.

Hvis den hidtidige udvikling i trafikken fortsætter, kan det endvidere blive nødvendigt at aflaste nogle af indfaldsvejene til Horsens ved omlægning af trafikken til nye veje. I planperioden påregnes der derfor gennemført en nærmere vurdering af følgende forslag til nye vejanlæg, og på baggrund af disse undersøgelser vil der blive taget stilling til, om der skal igangsættes en egentlig planlægning for anlæggene:

 • Omfartvej syd om Horsens mellem Bjerrevej og Bollervej (Projektforslag til dette vejanlæg blev overtaget fra Vejle Amt i forbindelse med kommunalreformen)
 • Omfartsvej nord om Horsens mellem Oddervej ved Haldrup og Gl. Århusvej ved Serridslev
 • Ny forbindelsesvej fra Hattingvej (ved landbrugsskolen) til motorvej E45 nord for Hatting.
 • Endvidere kan det som led i udviklingen af havneområdet blive aktuelt at undersøge en ny forbindelse mellem havnen og Bollervej. 


I Brædstrup vil der i forbindelse med byggemodningen af Ring Søpark blive etableret en rundkørsel på Silkeborgvej (rute 52), hvorfra der etableres forbindelse til det nye byudviklingsområde samt til Brædstrup by via Vestervangen. Det forventes, at denne forbindelse vil aflaste Brædstrup bymidte for en del gennemkørende trafik. Endvidere færdiggøres Virkelyst til forbindelse med Tønningvej.

Trafiksikkerhed
Færdselssikkerhedskommissionen har i den nationale handlingsplan fra 2007 som målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til 2005.

Horsens Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Det er dog valgt at lade målsætningen for Horsens Kommune tage udgangspunkt i et gennemsnit af årene 2004-2006 i stedet for udelukkende 2005, da antallet af personskader i Horsens Kommune varierer forholdsvist meget mellem de enkelte år.
Kommunens målsætning betyder, at det årlige antal dræbte og tilskadekomne skal reduceres med 42 fra 105 til 63. Med udgangspunkt i en detaljeret analyse af uheldsbilledet for Horsens Kommune er det valgt, at det trafiksikkerhedsfremmende arbejde skal fokusere på følgende indsatsområder:

 • Høj fart
 • Spritkørsel
 • Manglende selebrug
 • Uheld med lette trafikanter
 • Uheld med unge trafikanter
 • Sorte pletter
 • Tryghed


Cykeltrafik/-stier
Horsens Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken, hvilket bl.a. skal nås ved udbygning af cykelstinettet, fokus på den daglige drift og vedligeholdelse af stibelægningerne samt information og kampagner. Der vil i 2010 blive tilvejebragt en plan for et sammenhængende stisystem, omfattende såvel rekreative stier som trafikale stier.

Den fremtidige udbygning af stinettet vil blive gennemført med udgangspunkt i en prioriteringsmodel, som er under udarbejdelse. I modellen vil der bl.a. indgå oplysninger om trafikmængder, vejprofil, uheld og sammenhæng med andre stianlæg samt forventede anlægsudgifter.

I den statslige trafikaftale er der afsat en ramme til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter.

Trafikplan
Kommunen har udarbejdet en Trafikplan, som bl.a. beskriver de muligheder, der findes for at reducere biltrafikken, og dermed begrænse de af biltrafikken afledte negative konsekvenser i form af støj, luftforurening, uheld og utryghed mv. Trafikplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en række temaplaner. En del af disse planer omhandler indtil videre kun tidligere Horsens Kommune, men planerne forudsættes i relevant omfang revideret og udvidet til at omfatte hele Horsens Kommune.

Læs mere udenfor kommuneplanen
Trafikplan med følgende temaplaner:

 • Handlingsplan for trafik og energi
 • Vejplan
 • Cykelpolitik
 • Parkeringsstrategi
 • Vejvisningsplan
 • Handlingsplan for tilgængelighed
 • Trafiksikkerhedsplan
 • Hastighedsplan
 • Handlingsplan for trafiksikre skolebørn
 • Støjhandlingsplan
 • Status for busbetjeningen

Retningslinjer

Der skal reserveres areal til den på kortet med blå farve viste omfartsvej syd om Horsens mellem Vejlevej og Bjerrevej.

Redegørelse for retningslinjer

Den ca. 3 km lange omfartsvej syd om Horsens skal bl.a. medvirke til at friholde Horsens by for unødig gennemkørende trafik. Det forventes, at omfartsvejen vil blive benyttet af ca. 4.000 køretøjer/døgn og vil bl.a. aflaste Bankagervej og Strandkærvej.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer