4.16 Udledning af miljøfarlige stoffer

Mål

Miljøfarlige stoffer skal udfases eller begrænses mest muligt.

Redegørelse

Som følge af de kommende vandplaner vil retningslinjerne for udledning af miljøfarlige stoffer i kommunen skulle findes i statens vandplaner og kommunens handleplaner. I statens vandplaner forventes retningslinjerne at være af overordnet karakter, mens der i kommunens handleplaner vil være mere detaljerede og konkrete retningslinjer.

Horsens Kommune er forpligtet til at arbejde for målene og retningslinjerne i Regionplan 2005 indtil de statslige vandplaner er vedtaget, hvorefter regionens mål og retningslinjer bortfalder.

Retningslinjer

Udledninger af spildevand må ikke medføre overskridelse af de fastsatte vandkvalitetskrav.

Koncentrationen af giftige stoffer i vand, sediment og organismer må ikke være højere end baggrundsværdierne for de enkelte stoffer.

Redegørelse for retningslinjer

Miljøfarlige stoffer kan være både giftige, svært nedbrydelige og bioakkumulerbare. Der skal derfor rettes en særlig indsats mod at begrænse eller eliminere udledningen af miljøfarlige stoffer.

Udledninger til vandmiljøet reguleres ved bekendtgørelse nr. 1669 af 14. dec. 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i:

at udledningen af farlige stoffer skal begrænses mest muligt, at der anvendes den bedste tilgængelige teknik, at kvalitetskravet til vandområdet overholdes og
at udledninger vurderes både for lokalområder omkring udledningen og i relation til mere fjerntliggende vandområder.

Bekendtgørelsen fastsætter kvalitetskravene for vandmiljøet. Kravene er fastsat bl.a. på baggrund af viden om de enkeltes stoffers giftighed, nedbrydelighed og evnen til at bioakkumulere. I de tilfælde hvor der ikke er nationalt gældende kvalitetskrav skal kommunerne indtil videre fastsætte kravene.

Kommunen fastsætter på basis af kvalitetskravene udlederkrav til de enkelte virksomheder i kommunen, således at kvalitetskravene kan overholdes. I fastsættelse af udlederkrav, bliver der taget højde for aktuelle faktorer som f.eks. fortynding eller flere udledere til samme vandområde.

Indtil vandplanerne er vedtaget gælder de vandkvalitetskrav, som er fastlagt i Regionplan 2005.

I vandområder med flere udledere, vil kommunen ved fastsættelse af udlederkrav for de enkelte udledninger tage udgangspunkt i, at alle udledere skal deles ligeligt om mængden af miljøfarligt stof. Kravet om minimering af forbruget ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi gælder dog stadigt i alle tilfælde.

Kommunen vil desuden have særlig opmærksomhed på de stoffer som Danmark i kraft af en række internationale konventioner og direktiver har forpligtet sig til at reducere eller udfase udledningen af.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer