4.3 Transportkorridorer

Mål

Udlæg af transportkorridorer skal sikre den fremtidige placering af trafik- og forsyningsanlæg, samtidigt med at byudvikling holdes på afstand af motorvejsanlæg af hensyn til forhold vedrørende støj, trafiksikkerhed og landskaber.

Redegørelse

Udlægget muliggør placering af trafik-og forsyningsanlæg i korridorer fri for byområder eller andre anlæg hvorved gener og omkostninger minimeres. Korridorerne holder byudviklingen på afstand af motorvejen, hvilket forebygger gener som støj og påvirkninger af de landskabelige forhold.

Retningslinjer

For fremføring af nationale og regionale strækningsanlæg udlægges der transportkorridorer som vist på kort over transportkorridorer. Strækningsanlæg skal søges placeret inden for korridorerne, der har en bredde på ca. 150 m. Inden for korridorerne må der ikke ske foranstaltninger, der kan hindre senere etablering af strækningsanlæg.

Transportkorridoren ved motorvej E45.

Redegørelse for retningslinjer

For at nedsætte det samlede arealforbrug til fremføring af nationale og regionale strækningsanlæg søges disse placeret i transportkorridorerne langs motorvejen. Bredden af korridoren måles fra vejens midte. Korridorbredden på 150 m er valgt som et kompromis mellem den nødvendige plads til fremtidige strækningsanlæg og ønsker om yderlige byudvikling langs motorvejen. Det er derfor vigtigt, at strækningsanlæg placeres således, at de giver størst muligt råderum til eventuelle senere anlæg.

Inden for korridorerne må der ikke ske foranstaltninger, der kan hindre senere etablering af strækningsanlæg. Dette administreres således, at der kun under særlige omstændigheder kan tillades byggeri i korridoren.

Det kan f.eks. være, byggeri placeret i ”skyggen” af eksisterende permanente anlæg således at de ikke yderligere blokerer korridoren. Endvidere kan byggeri af lettere karakter eller helt i udkanten af korridoren evt. være en mulighed samt hvor det er nødvendigt for en i øvrigt ønskelig og acceptabel udnyttelse af eksisterende bygningsværdier.

Der kan også blive tale om tilladelse til byggeri, som klart er af midlertidig karakter, og i tilfælde af, at et nybyggeri ledsages af en nedrivning eller en fjernelsesdeklaration for eksisterende byggeri således, at den samlede ”skyggevirkning” er uændret.

En tilladelse efter de nævnte kriterier kan ledsages af vilkår om, at det pågældende anlæg ikke må være til hinder for en eventuel nødvendig ledningsføring i korridoren eller føre til merudgift ved sådanne ledningsanlægs etablering.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer