4.8 Støjkonsekvensområde - vindmøller

Mål

Se retningslinje og redegørelse.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

Omkring hvert udlagt vindmølleområde udlægges 2 støjkonsekvenszoner. Der udlægges en zone på 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet og en på 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde fra rammeområdet. Indenfor 4 x vindmøllens tilladte totalhøjde, må der ikke etableres beboelse. Indenfor 8 x vindmøllens tilladte totalhøjde må der ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, førend det ved beregning er dokumenteret at støjgrænserne på støjfølsom arealanvendelse kan overholdes. Støjkonsekvenszonerne kan ses på kortbilag i rammedelen.

Redegørelse for retningslinjer

Støjkonsekvenszonerne er fremadrettede planlægningszoner. Derfor kan eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse – beboelsesområder, institutioner og lign., godt kan være omfattet af støjkonsekvenszonen for støjfølsom arealanvendelse. Zonerne skal sikre at der til stadighed kan opstilles vindmøller i de udpegede områder. Nye vindmøller skal under alle omstændigheder overholde de gældende støjgrænser på såvel eksisterende fritliggende beboelse og som eksisterende områder til støjfølsom arealanvendelse.