4.15 Støjbelastede arealer

Mål

Støjende anlæg, virksomheder og aktiviteter skal placeres og drives, så de generer omgivelserne mindst muligt.

Redegørelse

Mange mennesker generes af støj, nogle i en sådan grad, at de bliver syge af det. Især i byerne kan støj være en stor miljøbelastning, men også uden for byerne kan støj give gener.

Planlægningen skal sikre, at konflikter mellem støjfølsom anvendelse, som boliger, og støjende anlæg undgås. Det gælder f.eks. i planlægningen af byudviklingsområder og infrastrukturelle anlæg.

Retningslinjer

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den fælles planlægningszone kan ses på kort. Særligt støjfølsom anvendelse  (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable.

Motorvejen og andre store veje skaber støjbelastede arealer.

Støj kan også komme fra erhvervsområder.

 

Redegørelse for retningslinjer

Ved udlæg af områder til støjfølsom anvendelse inden for den fælles planlægningszone skal det ved bestemmelser og udformning i kommuneplan og lokalplan sikres, at retningslinjen overholdes. Dette gælder såvel boligområder som rekreative områder og støjfølsomme erhvervs- og centerområder som fx undervisningslokaler, hoteller, kontorer og institutioner.

I forbindelse med udlæggene tages der stilling til behovet for støjafskærmning og zoneopdeling af områderne med henblik på at sikre acceptable støjforhold.

Den fælles planlægningszone
Den fælles planlægningszone for støj er af det tidligere Vejle Amt (Regionplan 2005) beregnet som den samlede støjpåvirkning fra en række støjkilder som trafik, erhverv og støjende fritidsaktiviteter. Indenfor denne zone kræver en ændring af anvendelsen til støjfølsomme formål (f.eks. boliger), en skærpet opmærksomhed på støjforholdene.

Hele planlægningszonen er ikke nødvendigvis støjbelastet over de vejledende grænseværdier, men afstanden til anlæg, der kan være støjende, gør det nødvendigt med en detaljeret dokumentation for støjforholdene.

Trafikstøj
I den samlede planlægningszone indgår støj fra overordnede veje, jernbaner og flyvepladser. For vejnettet er beregningen baseret på trafik-tællinger, og der er indregnet en planlagt trafikstigning på 20%. Støj fra ikke overordnede veje (de tidligere kommuneveje) samt planlagte nye veje indgår ikke i beregningen.

Støj fra jernbaner er beregnet på grundlag af trafikdata i Miljøstyrelsens vejledning om støj og vibrationer fra jernbaner. Af hensyn til beskyttelse mod vibrationer skal der mindst holdes en afstand mellem jernbane og boliger på 50 m. For støjbelastningen fra flyvepladser er anvendt de støjforudsætninger, der indgår i miljøgodkendelserne.

Erhvervsstøj
I den samlede planlægningszone indgår støj fra særlige erhvervsområder, støjende enkeltvirksomheder i landzone, grusgraveområder og større enkeltliggende grusgrave og vindmøller, se kort.

Særlige erhvervsområder indgår med en konsekvenszone på 500 m, se afsnit om ”Beliggenhedskrav til virksomheder”. Øvrige erhvervsområder i byzone indgår ikke i planlægningszonen.

Støjende virksomheder i landzone er udvalgt efter oplysninger fra de tidligere kommuner og med planlægningsafstande efter virksomhedskategori. De regionale graveområder og udvalgte enkeltliggende grusgrave uden for de regionale graveområder indgår i den samlede planlægningszone med en planlægningsafstand på 500 m.

Støj fra regionale vindmølleområder og opstillede vindmøller indgår også i den samlede planlægningszone. For regionplanens udpegede områder til store vindmøller er indregnet en planlægningsafstand på 500 m. For de opstillede møller uden for områderne er planlægningsafstanden beregnet ud fra møllernes elektriske effekt.

Støjende fritidsanlæg
Støj fra skydebaner og motorsportsbaner indgår i den samlede planlægningszone. For flugtskydningsbanen ved Horsens er anvendt støjberegningerne fra miljøgodkendelserne. For øvrige anlæg er anvendt generelle planlægnings-afstande.

Støjfølsom arealanvendelse
Den samlede planlægningszone er baseret på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligområder for åben og lav boligbebyggelse. Ved anden støjfølsom anvendelsen må der i vurderingen tages hensyn til den konkrete anvendelse.

I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau. Områder udlagt til offentlig formål vil ofte indeholde støjfølsomme funktioner som f.eks. institutioner med overnatning, hoteller og skoler.

Også erhvervsområder, der udlægges til kontor og administration må vurderes som støjfølsomme. De enkelte anvendelser må konkret vurderes i forhold til støjkilderne.

Nogle arealanvendelser må beregnes som særligt støjfølsomme, hvor grænsen for acceptabel støj er lavere end for boligområder. Det gælder f.eks. sommerhusområder, campingpladser i naturområder og rekreative områder med offentlig adgang.
For disse arealanvendelser kan støjniveauet derfor være uacceptabelt også uden for den samlede planlægningsafstand. For disse arealanvendelser må der derfor også uden for planlægningszonen foretages en særlig støjmæssig vurdering.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer