4.2 Kollektiv trafik

Mål

Se redegørelse.

Busterminalen ved banegården.

Redegørelse

I forbindelse med strukturreformen blev den kollektive trafik og planlægningen heraf reorganiseret. Fremover vil det være sådan, at staten mindst hvert 4. år skal udarbejde en trafikplan for jernbanen. Med udgangspunkt heri skal trafikselskaberne mindst hvert 4. år udarbejde en plan for serviceniveauet i den kollektive trafik. Den kommunale kollektive trafikplan skal forholde sig til disse to planer.

I sommeren 2008 udsendte staten forslag til Trafikplan for jernbanen 2008 – 2018.

Midttrafik (Trafikselskabet i Region Midtjylland) har fremsendt et fælles høringssvar for trafikselskabet, regionen og kommunerne.


Af høringssvaret fremgår bl.a.:

Forslaget fremstår ikke særligt ambitiøst på den kollektive trafiks vegne
Der bør være mere fokus på den forventede udvikling i Byregion Østjylland, dvs. bybåndet Randers – Haderslev, jf. infrastrukturkommissionens betænkning
Der foreslås øget frekvens og hastighed på strækningen København – Århus
Der skal ses på en genåbning af flere stationer, herunder Hovedgård. Herudover bør en række andre tidligere stationer/standsningssteder vurderes, herunder Hatting og Hansted

I den tidligere nævnte trafikaftale er der afsat rammer til statslig medfinansiering dels til bedre fremkommelighed for busser f.eks. busbaner eller busprioritering, dels til ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer.
Midttrafik har udsendt deres forslag til trafikplan i januar 2009.

Situationen omkring en trafikplan i Region Midtjylland kompliceres af, at regionen ønsker at trække sig ud af en lang række mindre regionale ruter. Såfremt ruterne skal fortsætte, vil det være op til de enkelte kommuner og kommuner i fællesskab at opretholde betjeningen. Dette kan få konsekvenser generelt for det serviceniveau, som det vil være muligt for kommunen at opretholde.

Horsens Kommune har indtil videre valgt at opretholde det samme serviceniveau, som man overtog fra Vejle Amts Trafikselskab. Horsens Kommune har endvidere over for Midttrafik peget på, at der på følgende ruter – primært af hensyn til pendlere – bør arbejdes hen mod ½ times drift:

Rute 107 Horsens – Skanderborg – Århus
Rute 110 Horsens – Brædstrup – Silkeborg
Rute 306 Horsens – Odder (og forbindelser videre til Århus)

I 2009 – 10 skal bybusnettet i Horsens gennemgås med henblik på nyt udbud. Miljømæssige forhold som støj og luftforurening fra busserne vil indgå i overvejelserne i forbindelse med udbuddet.

 

Retningslinjer

Mulighederne for kombinationsrejser skal forbedres.

Kombinationsrejser kan nu ske fra den nye trafikterminal.

Redegørelse for retningslinjer

Mulighederne for at benytte den kollektive trafik, især på de længere rejser, kan bl.a. fremmes ved, at der i knudepunkterne skabes gode muligheder for at parkere cykler og biler samt at skifte mellem kollektive trafikmidler.

Horsens Kommune er derfor i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en samlet kollektiv trafikterminal ved banegården, hvor der også skal være gode muligheder for at parkere cykler og biler, for taxa samt for at blive hentet og bragt.

Endvidere skal der også ses på mulighederne for at etablere miniterminaler, hvor mange buslinjer mødes samt at forbedre mulighederne for parkering ved de mest benyttede stoppesteder, især cykelparkering.

I trafikaftalen er der afsat en pulje til at skabe bedre adgang til den kollektive transport ved stationerne.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer