4.12 Biogasanlæg

Mål

Op imod halvdelen af husdyrgødningen skal inden 2020 kunne anvendes til fremstilling af biogas.

Redegørelse

Biogasanlæg skal, som udgangspunkt, kunne placeres i såvel udlagte erhvervsområder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav som i det åbne land.

Ved placering af biogasanlæg skal konflikter med naboer, virksomheder og væsentlige beskyttelsesinteresser søges undgået, ligesom hensynet til infrastrukturen vejer op.

Biogasanlæg skal gives en æstetisk udformning og tilpasses det omkringliggende landskab.

Retningslinjer

Ved opstilling af beliggenhedskrav skal der tages hensyn til potentialet for husdyrgødning og de deraf afledte transportafstande.

Biogasanlæg kan, efter nærmere planlægning, placeres indenfor de på kort viste lokaliteter/bruttoområder.

Lokalplanlægningen for biogasanlæg skal indeholde bestemmelser om anlæggets placering, udformning og udseende samt de ubebyggede arealer med henblik på at sikre, at anlægget fremtræder æstetisk og tilpasset det omkringliggende landskab.

Redegørelse for retningslinjer

Efter planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske an-læg, herunder arealer til fælles biogasanlæg. Beliggenhedskrav for biogasanlæg skal, som et væsentligt parameter blandt mange, tage hensyn til potentialet for husdyrgødning og de deraf afledte transportafstande.

Potentialet for husdyrgødning og de afledte transportafstande er imidlertid ikke alene bestemmende for en hensigtsmæssig placering af et anlæg, idet husdyrbrug over tid nedlægges og etableres og potentialet dermed ændres. De viste lokaliteter/bruttoområder er udvalgt på baggrund af en screening af potentialet for husdyrgødning sammenholdt med andre væsentlige interesser, herunder nærhed til den overordnede infrastruktur.

Ved planlægningen for det konkrete biogasanlæg sydvest for Østbirkvej ved Gedved, er der, for at hindre fremtidige miljøkonflikter, udlagt en konsekvenszone på 500 m fra lokalplanområdet til samlet bebyggelse og kommuneplanlagte udlæg til støjfølsom anvendelse.
Placeringen nord for Virkelyst i Brædstrup ér lokalplanlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og har derfor en udlagt konsekvenszone på 500 m fra lokalplanområdet til samlet boligbebyggelse og kommuneplanlagte udlæg til støjfølsom anvendelse.

Den fremtidige lokalplanlægning skal indeholde bestemmelser om anlæggets placering, udform-ning og udseende samt de ubebyggede arealer med henblik på at sikre, at anlægget fremtræder æstetisk og tilpasset det omkringliggende landskab, sådan at den negative indvirkning på omgivelserne minimeres.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer