4.13 Biogas Horsens Nord

Mål

  • Op imod halvdelen af husdyrgødningen skal kunne anvendes til fremstilling af biogas inden 2020.

  • Biogasanlæg skal, som udgangspunkt, kunne placeres i såvel udlagte erhvervsområder som i det åbne land.

  • Ved placering af biogasanlæg skal konflikter med naboer, virksomheder og væsentlige beskyttelsesinteresser søges undgået.

  • Biogasanlæg skal gives en æstetisk udformning og tilpasses det omkringliggende landskab.

 

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

Omkring biogasanlægget skal der udlægges en konsekvenszone på 500 m til samlet bebyggelse og kommuneplanlagte udlæg til støj og lugtfølsom anvendelse.

Lokalplanlægningen for biogasanlægget skal indeholde bestemmelser om anlæggets placering, udformning og udseende samt de ubebyggede arealer med henblik på at sikre, at anlægget fremtræder æstetisk og tilpasset det omkringliggende landskab.

Biogasanlægget skal præsentere sig med sin primære facade mod Østbirkvej.

Mod Hansted Ådal skal der etableres en afskærmende beplantning.

 

Redegørelse for retningslinjer

Efter planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg.

Kommuneplantillægget udlægger en konsekvenszone på 500 m fra lokalplanområdet til samlet bebyggelse og kommuneplanlagte udlæg til støj og lugtfølsom anvendelse for at hindre fremtidige konflikter.

Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for lokalplanlægningen af området for at sikre at anlægget fremtræder æstetisk og tilpasset det omkringliggende landskab, bl.a. ved at anlægget skal præsentere sig mod Østbirkvej og at der skal etableres en afskærmende beplantning mod Store Hansted Ådal.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer