4.10 Affaldsbehandling

Mål

Det er målet at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af affald herunder den tilstrækkelige kapacitet til forbrænding og deponering af affald.

 

Redegørelse

Horsens Kommune følger den danske affaldspolitik, der er bygget op om at forebygge tab af ressourcer og undgå miljøbelastning fra affald. Kommunen udarbejder affaldsplan og affaldsregulativer, der beskriver de kommunale affaldsordninger og behovet for behandlingskapacitet.

Kommunen afventer regeringens initiativer til ny organisering af affaldssektoren, som forventes at give en ny opgavefordeling mellem stat, kommune og den private sektor.

Horsens Kommune er med i det fælleskommunale affaldsselskab Renosyd I/S for så vidt angår affaldshåndteringen i de tidligere Gedved og Brædstrup kommuner. Der er truffet principiel beslutning om udtræden af affaldsselskabet og der pågår drøftelser om omfanget af det fremtidige samarbejde. Harmonisering af affaldsordningerne træder i kraft 1. januar 2009.

Deponeringsanlæg
Horsens Kommunes Losseplads har fået miljøgodkendelse til fortsat drift efter 2009. Anlægget forventes at have kapacitet til kommunens deponeringsegnede affald flere årtier ud i fremtiden. Anlægget er placeret, hvor der ikke er drikkevandsinteresser. Kommunen har desuden aftale om deponeringskapacitet på Affaldscenter Skårup, RenoSyd I/S.

Med de eksisterende aftaler er der ikke behov for yderligere udlæg til deponier i planperioden.

Forbrændingsanlæg
Forbrændingsanlægget i Horsens har en forbrændingskapacitet på ca. 80.000 ton pr. år som udnyttes fuldt ud af Horsens og Hedensted kommuner. Forbrændingsanlægget har indtil 2011 forpligtet sig til at sikre forbrænding af de af Horsens Kommune indleverede mængder på eget eller andre anlæg.

Behovet for udlæg af nye arealer til forbrændingsanlæg skal vurderes ud fra den nationale kapacitet og med inddragelse af muligheder for alternative forbrændingsløsninger. Lokalt skal det vurderes om fjernvarmeforsyningsområderne kan udvides, hvilket er en forudsætning for udvidet lokal forbrændingskapacitet.

 

Retningslinjer

Retningslinje for udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord og i skovområder
Indtil vandplanerne er vedtaget, gælder de mål og retningslinjer om udspredning af affaldsprodukter på landbrugsjord og i skovområder, som er beskrevet i kapitel 4 i Vejle Amts Regionplan 2005.

 

Redegørelse for retningslinjer

Se retningslinje og redegørelse for mål.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer