2.10 Skovrejsning

Mål

Der skal plantes 45 – 60 ha ny skov i Horsens Kommune om året.

Den private skovrejsning skal understøttes, hvor der er konkret interesse for skovrejsning.

Den offentlige skovrejsning skal understøtte beskyttelsen af strategisk vigtige, sårbare grundvandsressourcer, de bynære rekreative muligheder og strategisk vigtige økologiske korridorer.

Værdifulde, åbne landskaber skal friholdes for tilplantning med skov.

Redegørelse

Se retningslinje og redegørelse.

Retningslinjer

De udpegede skovrejsningsområder skal beskyttes mod arealanvendelser og anlæg, der kan virke hindrende for skovtilplantning.

De udpegede negative skovrejsningområder skal i videst muligt omfang friholdes for tilplantning med skov. Skovrejsning kan ikke ske indenfor byggelinierne langs motorvej E45.

Redegørelse for retningslinjer

I Danmark har vi et nationalt mål om at skovarealet i år 2090 år skal udgøre mindst 20 -25 % af landets areal. I dag er 11-14 % af landet skovklædt.

Det aktuelle skovareal i Horsens Kommune er iflg. Danmarks Statistik 7.345 ha (seneste opgørelse i 2000), hvilket svarer til godt 13 % af kommunens areal. Der skal således gerne rejses mellem 3.500 og 6.200 ha ny skov inden år 2090 i Horsens Kommune, svarende til i gennemsnit ca. 45 til 60 ha om året.

Horsens Kommune viderefører den politik for udpegning af skovrejsningsområder som lå i Vejle Amts Regionplan 2005 - den såkaldte ”fleksible” udpegning af skovrejsningsområder.

Denne ”fleksible” udpegning betyder, at skovrejsningsområderne i kommuneplanen kommer til at omfatte:

  • områder hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning vil være mest hensigtsmæssigt at plante ny skov. Det vil primært sige områder til beskyttelse af vores drikkevand, til etablering af bynær, rekreative skov, samt til beskyttelse af vilde dyr og planter.

 

  • områder hvor lodsejeren har udtrykt konkret ønske om at ville rejse skov og der ikke er konkrete, samfundsmæssige beskyttelseshensyn der taler imod dette (f.eks. beskyttet natur).


Skovrejsningområderne er udpeget i områder, hvor der hidtil har fundet en væsentlig offentlig skovrejsning sted, og hvor der stadig er interesse for at fortsætte skovrejsningen.

Desuden er der udpeget skovrejsningsområder på arealer, hvor staten eller kommunen har et ønske om skovrejsning, f.eks. nær ved større byer, i sårbare drikkevandsområder, samt til understøtning af vigtige natur- og landskabsinteresser.

Endelig er der udpeget skovrejsningsområder, hvor private lodsejere har givet udtryk for konkrete ønsker om skovrejsning.

De negative skovrejsningsområder er udpeget, hvor skovtilplantning vil være åbenlyst uforeneligt med bevarelsen af specifikke landskabstræk, for eksempel større landskabsfredninger, lavbundsarealer i forbindelse med de store dalsystemer og værdifulde udsigtslandskaber ved kyster og ådale, med bevarelsen af en række specifikke beskyttede naturtyper (heder, overdrev, moser, enge, strandenge m.m.) samt bevarelsen af særlige kulturhistoriske enheder som kirkeomgivelser, de nationale kulturarvsarealer m.m.

Ved skovrejsning, herunder også på skovrejsningsarealer mindre end 20 ha., skal det sikres, at der tages hensyn til forekomsten af arter på habitatdirektivets bilag IV.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer