2.4 Særligt værdifuldt natur

Mål

Se naturbeskyttelsesafsnittet eller retningslinje og redegørelse i dette afsnit.

Redegørelse

Se naturbeskyttelsesafsnittet eller retningslinje og redegørelse i dette afsnit.

Retningslinjer

De særligt værdifulde naturområder skal bevares og udvides. Deres helt særlige naturværdier skal sikres og gennem pleje og andre tiltag forbedres.

Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et udpeget særligt værdifuldt naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted udenfor selve naturområdet. Der skal stilles krav om foranstaltninger, der sikrer overlevelse og fortsat udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af det særligt værdifulde naturområde.

Redegørelse for retningslinjer

De særligt værdifulde naturområder er områder som rummer sjældne arter eller naturtyper. I de fleste tilfælde har områderne en stor rigdom af arter, som er specielt knyttet til bestemte naturtyper eller til et særligt samspil mellem forskellige naturtyper. Der vil ofte være tale om arter og naturtyper som er fredede eller vurderes som truede i Danmark (f.eks. rød-listede eller gul-listede arter).

De særligt værdifulde naturområder prioriteres højt i kommunens indsats for bevarelse og styrkelse af plante- og dyrelivet.

I de særligt værdifulde naturområder skal der tages særligt hensyn til de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen.

Udpegningen af de særligt værdifulde naturområder hviler på den eksisterende viden om naturforholdene og arternes forekomst. Denne viden er imidlertid i mange tilfælde mangelfuld og behov for særlig hensyntagen til truede arter og naturtyper kan derfor forekomme også uden for de udpegede særligt værdifulde naturområder.

 KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer