2.6 Økologiske forbindelser

Mål

Levevilkårene for det vilde dyre- og planteliv i landbrugslandet skal forbedres.

Der skal skabes nye naturområder i tilknytning til de eksisterende naturområder og der skal skabes et sammenhængende netværk af natur i det åbne land.

Redegørelse

En generel tilbagegang i naturområdernes udstrækning, fjernelsen af små naturområder (småbiotoper), opsplitning/isolering af naturområderne samt større og mere ensartede intensivt dyrkede marker har medført, at naturområdernes dyre- og planteliv er blevet mere sårbart, både fordi deres levesteder forsvinder, men også fordi genindvandring er blevet vanskeligere.

Der er derfor behov for at skabe mere natur på steder, dels hvor det kan fremme sammenhængen naturområderne imellem, dels hvor det kan udvide eksisterende levesteder, så dyr og planter sikres vandringsveje og nye permanente levesteder.

Retningslinjer

Udpegede områder til ny natur og til nye økologiske forbindelser skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og for at skabe sammenhænge mellem eksisterende naturområder.
I de udpegende områder til ny natur og til nye økologiske forbindelser, skal der i forbindelse med byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres i områderne, stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til etablering af en mere sammenhængende natur.

Hvor nye anlæg, f.eks. veje, skal passere et område udpeget til ny natur eller til ny økologisk forbindelse, skal der stilles krav om etablering af faunapassager i det omfang, der vurderes at være behov for det. Dette gælder også ved ændringer/ombygning af eksisterende anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg.

Redegørelse for retningslinjer

De udpegede områder til ny natur er ofte intensivt dyrkede -, men marginale landbrugsjorder, som i fremtiden ønskes drevet ekstensivt. De udpegede områder til ny natur ligger hovedsageligt i tilknytning til udpegede, eksisterende naturområder.

De udpegede Internationale Naturbeskyttelsesområder, de udpegede naturområder og de udpegede områder til ny natur udgør tilsammen et sammenhængende grønt netværk, der hænger sammen med tilsvarende netværk i nabokommunerne.

Hensigten med de økologiske forbindelser er at forbedre mulighederne for genetisk - og artsmæssig spredning og genindvandring i forskellige naturområder. Det er vigtigt, at naturens bestande af vilde dyr og planter ikke isoleres, men at der er mulighed for en stadig udveksling for at opretholde en rig, sund og mangfoldig natur.

Kommuneplanens forholdsvis brede bånd af økologiske forbindelser er rammeområder, inden for hvilke eksisterende og nye naturelementer, der kan sikre forbindelse mellem naturområderne, søges bevaret/etableret. I forbindelse med en konkret etablering af en ny økologisk forbindelse kan afgræsningen/udformningen ændres så længe formålet med den konkrete forbindelse ikke tilsidesættes.

Specielt bemærkes det, at der ved de udlagte råstofgraveområder er arealer, hvor der enten pågår eller forventes at pågå råstofindvinding, som er udlagt som ny natur. Der vil i forbindelse med nye råstofindvindingstilladelser samt grave- og efterbehandlingsplaner blive taget stilling til i hvilket omfang de udlagte områder vil kunne realiseres til ny natur. Råstofgraveområdet umiddelbart nord for Bygholm Sø udlægges dog ikke til ny natur, idet området efter at råstofindvindingen er afsluttet er planlagt udlagt til byvækstområde.

I forbindelse med lokalplanlægning vil hensynet til etablering af ny natur og økologiske forbindelseslinjer tillægges stor vægt.KOMMUNEPLAN 2013

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer